Oud Nieuws 10 december 1953

Voorjaar in de winter

Kuikentjes in December! — Dat het zachte weer ook in de dierenwereld invloed oefent, bewijst bovenstaand plaatje. Het is de hen Hermelijn, die haar eigenaar de heer J.C. Marbus, Werner Helmichstraat 75, Zuilen, vier springlevende kuikens als een late St. Nicolaas-surprise aan bood. Het spreekt wel vanzelf, dat de beestjes onder deze omstandigheden bijzondere zorg vragen, doch daarvoor zal de heer Marbus zeker wel zorgen!

Oud Nieuws 9 december 1961

Jan Overdijkstraat krijgt trottoirs

Ter bevordering van de verkeersveiligheid is het nodig in de Jan Overdijkstraat en omgeving trottoirs aan te leggen, zo schrijven B. en W. van Utrecht de gemeenteraad. Een gedeelte van de stroken grond die daarvoor nodig zijn is in erfpacht bij de Utrechtse bouwvereniging Prinses Juliana. Er zullen dus nu enkele stroken uit de erfpacht moeten worden genomen. Dientengevolge zullen de canons moeten worden verlaagd. B. en W. stellen de raad voor hiertoe te besluiten .

De Jan Overdijkstraat in nieuwstaat. Maar het verkrijgen van echte trottoirs heeft dus nog wel even (zo’n 36 jaar!) geduurd! 

 

 

Oud Nieuws 7 december 1959

Schoorsteen in brand

Zondagmiddag om drie uur vloog de schoorsteen van perceel 87 in de Utrechtse Balderikstraat in brand. De vrijwillige Zuilense brandweer doofde het vuur.

Fotobijschrift: De fotograaf is weer eens te laat geweest. Zijn fiets staat er nog, voor het raam van nummmer 87.

Oud nieuws 6 december 1965

DE HEER M. Schaafsma, Wethouder D.M. Plompstraat 16 te Utrecht, hoofdbaas bij Werkspoor Utrecht, die vandaag een halve eeuw in dienst was bij deze onderneming, is vanmorgen in de benedenzaal van het Werkspoor Ontspanningsgebouw aan de Julianaparklaan gehuldigd door de directie van Werkspoor, ir. J. van Zwet, die de jubilaris verraste met een televisietoestel. De heer N.J.H. Zuur (links) hoofdproductieleider van Structural, de afdeling waar de heer Schaafsma werkzaam is, bood een monoculair (vogelkijker) aan, waarna de jubilaris nog werd toegesproken door de heren P. van Sorgen, afdelingschef bij Structural, P. Schmidt, werkmeester H.A.-H.B. en H. Kroon, voorzitter der personeelsvereniging NIO.

 

Oud Nieuws 5 december 1962

Ondeugdelijke schoorstenen

Driemaal heeft de Utrechtse brandweer te hulp moeten komen omdat er moeilijkheden waren ontstaan met een petroleumkachel of schoorstenen.

Mejuffrouw W.A. Waterland, die op kamers woont in perceel Hieronymusplantsoen 2, is tegen haar petroleumkachel gelopen, zodat hij om viel. Een matras raakte in brand. Met een nevelstraal is het vuur gedoofd.

Voorts heeft de brandweer omstreeks 22.30 uur de brandende kachel het huis uit gedragen van de familie Van den Boogaard, Hazelaarstraat 76. De heer Van den Boogaard had hulp ingeroepen, omdat hij op een zolderkamer gassen had geroken. Hij had goed geroken, want het bleek dat er scheuren in de schoorsteen zaten:

Verder heeft de brandweer een schoorsteenbrand moeten blussen in het tehuis van de zusters van Goddelijke Voorzienigheid aan de St.-Ludgerusstraat 1. De enkele jaren oude teerlaag in de schoorsteen had vlam gevat. Veel schade werd er overigens niet aangericht.

Fotobijschrift: Het klooster in de St.-Ludgerusstraat, hoek St.-Willibrordusstraat. Werd eind jaren zeventig gesloopt om plaats te maken voor de flats van de Ludgerhof.

Oud Nieuws 4 december 1952

Accordeonorkest “Juliana” vraagt enige nette DAMES- en HERENLEDEN (welke goed muziek kunnen lezen). Accordeonisten, bassist, gitaristen. S.v.p. aanmelden Rita de Graaf, Rozenstraat 8bis, of A. H. G. Fokkerstraat 38, te Zuilen, telefoon 25568.

 

Fotobijschrift: Bovenop een vrachtauto gezeten speelde het in Zuilen actieve  het accordeonorkest ‘Juliana’ de sterren van de hemel. De bevrijdingsfeesten werden ook door hun muziek opgeluisterd. Deze accordeonvereniging werd geleid door Jenny van Mechelen, van de Royaards van de Hamkade. De optocht trok op 31 augustus 1948 door de straten van Zuilen.

 

Oud Nieuws 2 december 1964

De heer C. van Rossum, Johannes Uitenbogaertstraat 46 te Utrecht, ontving vanmorgen uit handen van jhr. J.E.W. Twiss Quarles van Ufford van het kabinet van de burgemeester de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons. De uitreiking van het koninklijk eremetaal had plaats in een directiekamer van het Utrechtsch Nieuwsblad, waar de heer Van Rossum 40 jaar als stypeur aan verbonden is. U.N.’s directeuren A.M.E.H.N. Koemans en drs. J.R. Nieuwenhuis uitten hun waardering voor de jubilaris. De heer Nieuwenhuis bood namens de directie een geschenk onder couvert aan. Mevrouw Van Rossum, die met zoon en schoondochter aanwezig was, werd verrast met een bloemenhulde. Namens de personeelsvereniging P.U.N., bood voorzitter H. Tuinema de jubilaris een elektrische gong aan en mevrouw Van Rossum een doos bonbons. Met een feestelijke lunch voor de jubilaris en zijn familie werd de huldiging afgerond.

Oud Nieuws 30 november 1954

ZILVEREN PREDIKANTSJUBILEUM

Ds W. Schouten:

de „rode dominee”….

24 November zal het vijf-en-twin-tig jaar geleden zijn, dat ds W. Schouten, thans werkzaam in de Geref. Kerk Utrecht-Noord, werd beroepen tot predikant te Westbroek. Bij die gelegenheid wordt een receptie gehouden des middags van 3 tot 5 uur in de aula van de Elout van Soeterwoudeschool aan de Prinses Margrietstraat, waarna des avonds een feestelijke bijeenkomst plaats heeft in de Noorderkerk.

Westbroek, de eerste standplaats van de jubilaris, was een gemeente met ongeveer 400 zielen, waar hij negen jaar werkzaam is geweest. In 1938 werd hij beroepen te Zuilen en hij is daar nu dus 16 jaar gevestigd. Vooral op sociaal terrein en tevens in het verzet tijdens de laatste wereldoorlog heeft ds Schouten zich bijzondere verdiensten verworven. De sociale toestanden waren vijfentwintig jaar geleden wel geheel anders dan thans het geval is, evenals in het kerkelijke gemeenteleven. Zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid kwam reeds in zijn eerste standplaats tot uiting, wat wel op typische wijze werd geschetst door de koster van de kerk aldaar. Toen men hem de vraag stelde, hoe de dominee hem beviel, luidde zijn antwoord: „Hij is mij meegevallen, maar … ik houd hem in de gaten!” Toen ds Schouten in 1938 in Zuilen werd beroepen, was de gemeente in grote opkomst. Zij telde toen 17000 inwoners en bij de annexatie 27000. De sociale toestanden lieten ook hier veel te wensen over, het werkloosheidsprobleem werd zeer groot en ook hier werden alle krachten ingespannen om tot verbetering te komen. Zijn leuze was, dat het Christendom ook de medemens moet verzorgen en dat hij daarvoor al zijn krachten inspande, bewijst wel het feit, dat velen hem al spoedig aanduidden als „De rode dominee”. Voor het uitbreken van de laatste wereldoorlog was de jubilaris 3½ jaar Veldprediker en bij het uitbreken van de wereldbrand werd ook hij gemobiliseerd. Later nam hij een vooraanstaande plaats in bij het verzet en heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Zijn naam of liever schuilnaam was toen „Dom”. Vooral op het gebied van het verzorgen van onderduikers heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. De jubilaris was ook leider van het interkerkelijk Thuisfront en het verzendbureau van lectuur was te zijnen huize gevestigd. We zouden nog veel meer van zijn werkzaamheden in het verzet kunnen vertellen, doch het is wel voldoende om aan te tonen welk een . belangrijke rol hij daarin heeft gespeeld.

In ons artikel van Woensdag over het 40- jarig bestaan van de Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs hebben we reeds gewezen op zijn veelzijdige arbeid in deze vereniging, doch ook het Jeugdwerk gaat de jubilaris zeer ter harte. In 1945 werd begonnen met een Kampweek voor de jeugd, die elk jaar heeft plaats gehad, en in deelnemertal zeer sterk is vooruitgegaan. In het eerste jaar trok men per bus naar Nunspeet, dit jaar bracht men o.m., eveneens met bussen, een bezoek aan Oostenrijk. Alle materiaal, dat nu een waarde heeft van 5000 gulden, wordt medegevoerd, en 400 jeugdige personen namen er aan deel.

We mogen deze beknopte memorering niet besluiten zonder mede te delen, dat ook mevr. Schouten een zeer werkzaam aandeel heeft in de diverse activiteiten, die in de Geref. Kerk worden ontwikkeld, waarvoor haar een woord van oprechte hulde toekomt.

Hoewel dit buiten het jubileum valt, is ds W. Schouten, en met hem heel de gemeente, zeer verheugd, dat de nieuw kerk de voltooiing nadert. Deze is gebouwd vóór ’t oude kerkje, dat 330 zitplaatsen bevat, terwijl de nieuwe kerk plaats biedt aan 480 personen. Bovendien is er een aantal vergaderzalen, zodat men kan spreken van een belangrijke verbetering.

 

Leden van christelijke jongelingsvereniging gingen eind juli 1949 op kamp in België. Uiteraard wordt er dan gewandeld. Onder de bezielende leiding van dominee Schouten (in donker shirt) trok men door het België’s landschap.

 

Oud Nieuws 29 november 1935

Prinses opent Julianapark

Naar wij vernemen, heeft H.K.H. Prinses Juliana de toezegging gedaan, tegenwoordig te zullen zijn bij de officieele in gebruik nam van het nieuwe gedeelte van het Julianapark aan den Amsterdamschen Straatweg. Er is evenwel nog geen datum vastgesteld.

Het feestje met prinses Juliana ging niet door. De heer Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter van Lippe Biesterfeld kwam roet in het eten goeien.

 

Oud Nieuws 26 november 1954

 

 

 

Ook Zuilen ontvangt de Spaanse Bisschop

Zwarte Pieten op de… bromfiets!

Bezoek van St.-Nicolaas aan de Zuilense Handels Vereniging.

Telkenjare, van 1933 af, hebben de Sint en zijn knechten, uitgezonderd in de oorlogstijd, een bezoek gebracht aan de Zuilense Handels Vereniging, en ook dit jaar zal dat het geval zijn. Het gezelschap zal morgen, Zaterdag 27 November per boot arriveren in het Merwedekanaal achter de Demka, des middags te 14.30 uur. De officiële ontvangst zal geschieden door het dag. bestuur van de Gemeenschapsraad en van de Zuilense Handels Vereniging. Begeleid door het Zuilens Fanfarecorps en een tiental zwarte knechten op de bromfiets, zal de route door de Wijk als volgt worden afgelegd: Vertrek te 14.39 uur van de Havenweg achter de Demka, Muyskenweg, Bessemerlaan, Sweder van Zuylenweg, Werner Helmichstraat, Corn. Mertenssstraat, Amsterdamsestraatweg, van Eimerenstraat, Dr. Schaepmanplein, Egelantierstraat, Distelstraat, Magnoliastraat, Anemoonstraat, Hyacintstraat, Geraniumstraat, Amsterdamsestraatweg, Marnixlaan, Van Egmontkade, J. v.d. Doesstraat, Van Hoornekade, Sweder van Zuylenweg, Edisonstraat, Prins Bernhardlaan, Prinses Beatrixlaan, Prinses Irenelaan, J.M. de Muinck Keizerlaan, v.d. Pekstraat, De Bazelstraat, Burg. Norbruislaan, C. Smeenkstraat, Min. Talmalaan, Wethouder D.M. Plompstraat, Adr. Mulderstraat, Swammerdamstraat, St.-Willibrordusstraat, Sweder van Zuylenweg, Amsterdamsestraatweg tot Restaurant Juliana, waar de stoet zal worden ontbonden.

Bezoeken zullen worden afgelegd bij M. Snellenberg, Herm. Elconiusstraat, G.F. Beemer, Hyacintstraat, en N. v. Reenen, Prinses Irenelaan. Om de ontvangst zo luisterrijk mogelijk te doen zijn, werken daaraan mede employees van Werkspoor, Borstelfabriek en Kininefabriek.

Fotobijschrift: Sinterklaas met Pieten die wel héél vaak door de schoorsteen geweest zijn!