Oud Nieuws 30 november 1954

ZILVEREN PREDIKANTSJUBILEUM

Ds W. Schouten:

de „rode dominee”….

24 November zal het vijf-en-twin-tig jaar geleden zijn, dat ds W. Schouten, thans werkzaam in de Geref. Kerk Utrecht-Noord, werd beroepen tot predikant te Westbroek. Bij die gelegenheid wordt een receptie gehouden des middags van 3 tot 5 uur in de aula van de Elout van Soeterwoudeschool aan de Prinses Margrietstraat, waarna des avonds een feestelijke bijeenkomst plaats heeft in de Noorderkerk.

Westbroek, de eerste standplaats van de jubilaris, was een gemeente met ongeveer 400 zielen, waar hij negen jaar werkzaam is geweest. In 1938 werd hij beroepen te Zuilen en hij is daar nu dus 16 jaar gevestigd. Vooral op sociaal terrein en tevens in het verzet tijdens de laatste wereldoorlog heeft ds Schouten zich bijzondere verdiensten verworven. De sociale toestanden waren vijfentwintig jaar geleden wel geheel anders dan thans het geval is, evenals in het kerkelijke gemeenteleven. Zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid kwam reeds in zijn eerste standplaats tot uiting, wat wel op typische wijze werd geschetst door de koster van de kerk aldaar. Toen men hem de vraag stelde, hoe de dominee hem beviel, luidde zijn antwoord: „Hij is mij meegevallen, maar … ik houd hem in de gaten!” Toen ds Schouten in 1938 in Zuilen werd beroepen, was de gemeente in grote opkomst. Zij telde toen 17000 inwoners en bij de annexatie 27000. De sociale toestanden lieten ook hier veel te wensen over, het werkloosheidsprobleem werd zeer groot en ook hier werden alle krachten ingespannen om tot verbetering te komen. Zijn leuze was, dat het Christendom ook de medemens moet verzorgen en dat hij daarvoor al zijn krachten inspande, bewijst wel het feit, dat velen hem al spoedig aanduidden als „De rode dominee”. Voor het uitbreken van de laatste wereldoorlog was de jubilaris 3½ jaar Veldprediker en bij het uitbreken van de wereldbrand werd ook hij gemobiliseerd. Later nam hij een vooraanstaande plaats in bij het verzet en heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Zijn naam of liever schuilnaam was toen „Dom”. Vooral op het gebied van het verzorgen van onderduikers heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. De jubilaris was ook leider van het interkerkelijk Thuisfront en het verzendbureau van lectuur was te zijnen huize gevestigd. We zouden nog veel meer van zijn werkzaamheden in het verzet kunnen vertellen, doch het is wel voldoende om aan te tonen welk een . belangrijke rol hij daarin heeft gespeeld.

In ons artikel van Woensdag over het 40- jarig bestaan van de Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs hebben we reeds gewezen op zijn veelzijdige arbeid in deze vereniging, doch ook het Jeugdwerk gaat de jubilaris zeer ter harte. In 1945 werd begonnen met een Kampweek voor de jeugd, die elk jaar heeft plaats gehad, en in deelnemertal zeer sterk is vooruitgegaan. In het eerste jaar trok men per bus naar Nunspeet, dit jaar bracht men o.m., eveneens met bussen, een bezoek aan Oostenrijk. Alle materiaal, dat nu een waarde heeft van 5000 gulden, wordt medegevoerd, en 400 jeugdige personen namen er aan deel.

We mogen deze beknopte memorering niet besluiten zonder mede te delen, dat ook mevr. Schouten een zeer werkzaam aandeel heeft in de diverse activiteiten, die in de Geref. Kerk worden ontwikkeld, waarvoor haar een woord van oprechte hulde toekomt.

Hoewel dit buiten het jubileum valt, is ds W. Schouten, en met hem heel de gemeente, zeer verheugd, dat de nieuw kerk de voltooiing nadert. Deze is gebouwd vóór ’t oude kerkje, dat 330 zitplaatsen bevat, terwijl de nieuwe kerk plaats biedt aan 480 personen. Bovendien is er een aantal vergaderzalen, zodat men kan spreken van een belangrijke verbetering.

 

Leden van christelijke jongelingsvereniging gingen eind juli 1949 op kamp in België. Uiteraard wordt er dan gewandeld. Onder de bezielende leiding van dominee Schouten (in donker shirt) trok men door het België’s landschap.