Oud Nieuws 31 oktober 1925

Elck wat Wils

ONZE STRAATNAMEN.

XXIII.

George  S t e p h e n s o n  werd 9 Juni 1781 in New-Castle geboren uit zeer arme ouders, mijnwerkers. Al vroeg werd George ingedeeld bij den mijnarbeid en had het geluk geplaatst te worden bij de machineriën aan den ingang van den schacht. Dat was waarlijk een groot geluk, want zijn groote gaven, die zijn geest verborg, konden daardoor in het licht gesteld worden. Hij werd door deze plaatsing in de gelegenheid gesteld zich voor zijn volgende loopbaan voor te bereiden. Er deed zich weldra een gelegenheid voor om zijn helder inzicht te toonen. De pompen voor den afvoer van water uit de mijnput bleken een onvoldoende vermogen te hebben. Ingenieurs van naam zochten verbetering, doch vonden niets. Het gebrek werd echter gevonden door Stephenson en deze schitterende zegepraal was beslissend voor geheel zijn verdere leven. Alle details van den grooten man te behandelen, zou leiden tot een te breedvoerige biographie. Het zij daarom voldoende te melden, dat Stephenson de uitvinder is van de locomotief. In 1812 kwam hij met zijn eerste locomotief, die op een aangelegden spoorweg de verwachtingen verre overtrof. Onder zijn leiding werd in 1825 de eerste spoorweg aangelegd tusschen Stocklon en Darlington. Toen de spoorweg tusschen Manchester en Liverpool aangelegd was, bood Stephenson aan een locomotief te vervaardigen die 10 Engelschen mijlen in het uur zou kunnen afleggen. In het Parlement werd dit voorstel met ongeloof bejegend, doch de uitvinder liet zich niet van zijn stuk brengen en vervaardigde een locomotief die bij de proeftocht die snelheid nog met 5 mijlen overschreed. De man ging steeds voort met zijn vindingen te verbeteren. Engeland waardeerde dit alles ten zeerste. De spoorwegbrug over de Tyne is versierd met zijn beeld en wordt daar Stephensonbrug genaamd.

Ook was Stephenson met Davy de uitvinder van de veiligheidslamp voor mijnwerkers, waardoor het gevaar voor gasontploffingen in de mijnen aanmerkelijk verminderd werd. Hij verwierf zich een groot vermogen en werd zelfs eigenaar van eenige kolenmijnen en van uitgebreide ijzerfabrieken. Hij overleed 12 Augustus 1848.

George Stephenson

Oud Nieuws 30 oktober 1897

ZUILEN. Het werk op de pan- en steenfabriek is voor dit seizoen weer geëindigd. Er is veel goed gemaakt en de prijzen zijn niet slecht te noemen. Ook de aftrek was niet gering en ook thans nog wordt er veel afgescheept. Een gevolg hiervan is, dat de fabrieken thans niet volgepropt met gemaakt goed zitten, wat gedurende de laatste jaren, met uitzondering van het voorgaande jaar, steeds het geval was.

Oud Nieuws 29 oktober 1935

 

“ONS GENOEGEN” VIERT FEEST.

ZUILEN, 28 Oct. – De Mondaccordeonvereeniging “Ons Genoegen”, directeur de heer J.C. van Dort, gaf Zaterdagavond een uitvoering in het Pastoor Schiltehuis.

Na een kort welkomstwoord van den voorzitter, den heer Kool, hield de eerevoorzitter, burgemeester O. Norbruis, een korte toespraak waarin hij de blauw-witte kleuren der vereeniging als een symbool beschouwde en er op aandrong, de kleuren onbesmet te bewaren.

Het door de jeugdige accordeonisten daarna gebodene oogstte bij de geheel gevulde zaal een dankbare waardeering. Ook het duo Kronenburg-Langerak, dat den avond opluisterde, verwierf veel succes.

De avond kon als een waar feest beschouwd worden.

Fotobijschrift: Weet niet of deze foto van bovenstaand bericht is, maar dit zijn wél de leden van ‘Ons Genoegen’, én zij staan en zitten op het podium van het Pastoor Schiltehuis.

Oud Nieuws 28 oktober 1953

Prins Bernhardlaan wordt doorgetrokken

Ten gemeentehuize te Zuilen zal op Vrijdag 6 November, te 11 uur des morgens, de aanbesteding plaats hebben van de doortrekking van de Prins Bernhardlaan. Deze laan, die aansluit aan de Burgemeester van Tuyllkade, eindigt nu bij het Bevrijdings-monument. Men wil haar nu doortrekken tot de flatgebouwen aan de Daalseweg bij de Smeenkstraat. In de lijn der doortrekking staat de oude Geref. Kerk, althans ten dele, en hoe het met deze kerk, die al zeer oud is, nu zal gaan, is nog niet te zeggen. De doortrekking zal verder lopen achter het politiebureau en de brandweerkazerne aan de Daalseweg.

‘De oude Geref. Kerk’, met de grond gelijk gemaakt. links op de achtergrond de achterzijde van de woningen aan de Van der Pekstraat.

 

Oud Nieuws 27 oktober 1964

Bromfietser slipte op modderige straat

Op de splitsing Muyskenweg-Havenweg te Utrecht is de negentienjarige elektricien J.J. van D. het slachtoffer geworden van de modderige weg. Met zijn bromfiets viel hij op straat op het moment dat een auto naderde. De bromfietser brak zijn linker onderbeen en is per G.G . en G.D. naar het Diaconessenhuis gebracht. De auto werd bestuurd door de heer W. Blankenstein (33), een smelter uit Utrecht.

Fotobijschrift: Excuus, de fotograaf gebruikte de verkeerde lens. Met een telelens was de plek des onheils beter in beeld gekomen. Maar, daar rechts onder de brug komen de Muyskenweg en Havenweg bij elkaar. Overigens. dit is de oude Demkabrug. deze werd gesloopt om plaats te maken voor de langere variant die er nu nog ligt. Een en ander in verband met de verbreding van het kanaal, nodig geworden vanwege o.a. de duwvaart. 

Fotobijschrift:  

 

Oud Nieuws 26 oktober 1967

DE VLAG staat op de nieuwbouw van de kerk, die in Zuilen aan de Prinses Irenelaan in aanbouw is voor de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Deze mormonenkerk zal over acht maanden in gebruik worden genomen. Dit eerste eigen kerkgebouw voor Utrecht en omgeving bouwen de leden zelf naar Amerikaans ontwerp. De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen telt in Utrecht ongeveer 350 leden.

 

 

 

 

Oud Nieuws 25 oktober 1952

TWEE PLECHTIGHEDEN INEENS

 Mevr. Norbruis opent de Straatweg

 Wethouder de Wit heit paal voor nieuwe school

(Van een verslaggever)

Het is heden een gedenkwaardige en feestelijke dag voor Zuilen! Het nieuwe wegdek van de Amsterdamsestraatweg is gereed gekomen en zal hedenmiddag te half drie officieel in gebruik worden gesteld door Mevrouw Norbuis. Op 25 Augustus, dus heden juist drie maanden geleden, werd met de verbetering aangevangen, die thans geheel is voltooid.

Het is echter niet bij deze plechtigheid gebleven, doch men heeft er nog enige andere aan toegevoegd, waardoor het heel de dag een grote bedrijvigheid zal zijn.

Omstreeks half elf verzamelden zich vele genodigden in het gemeentehuis van Zuilen, die daar werden verwelkomt door de Burgemeester. Daarna trok men gezamenlijk naar het terrein aan de Daalseweg. waar de eerste paal zou worden geslagen voor een complex van 320 woningen, dat daar zal worden opgetrokken door Bredero’s Bouwbedrijf.

Daar had nog een andere plechtigheid plaats. Om waardering te tonen voor de grote activiteit van de Raad, het College van B. en W. en andere instanties, allen sterk gestimuleerd door de Burgemeester, ten opzichte van woning- en scholenbouw, werd aan de heer Norbruis een fraaie zilveren troffel aangeboden, een symbool van de bouwbedrijvigheid.

Dit ging met enige toespraken gepaard. Wethouder H.C. de Wit heide machinaal de eerste paal. Tegen twaalf uur verzamelde men zich in de Prinses Margrietstraat, waar twee scholen, een openbare en bijzondere, in aanbouw zijn Hier werd onder grote belangstelling door wethouder K. Kievit op een der scholen de vlag gehesen.

Aanwezig waren bij deze plechtigheden : het voltallige college van B. en W. kolonel A. H. Schouten, garnizoenscommandant. C. de Groot, hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, H. B. Bakker, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, de heer C.J. van Wijngaarden van Rees, voor het Verbond van Veilig Verkeer, Ir. L. C. Viëtor namens de Directie van Werkspoor, Mr. J. A. Walcate namens de Directie van de Demka, N.L.J. Welschen namens de Directie van Alcu, J. Hoogenhout, techn. opzichter Rijkswaterstaat, vele gemeenteraadsleden enz.

Des middags te half drie zou de officiële ingebruikstelling van de Straatweg plaats hebben, gevolgd door een optocht met muzikale begeleiding, waarmede dan tevens de Vellig Verkeersweek zou aanvangen.

Fotobijschrift:

Bij de plechtigheden vanmorgen op het terrein bij de Daalseweg te Zuilen, waar wethouder De Wit van Zuilen de vlag voor twee nieuwe scholen heeft gehesen, ontving burgemeester Norbruis van Zuilen van de voorzitter der Zuilense Handelsver., de heer Pasman, een zilveren truffel in etui. Op de foto: het moment van de overhandiging. Het geschenk werd namens genoemde Handelsvereniging en namens de in Zuilen gevestigde industrieën aangeboden.

Oud Nieuws 24 oktober 1925

Elck wat Wils

ONZE STRAATNAMEN. XXII.

We verzoeken onze lezers ons te volgen langs den Amsterdamschen Straatweg naar Elinckwijk, dat wel niet tot de gemeente Utrecht behoort, maar dat door lijn III toch nauw aan onze stad verbonden is. We vinden daar straten genoemd naar mannen, die evenals schilders en dichters e.a. ook wel besproken mogen worden. We noemen…

W e s t i n g h o u s e  is de uitvinder van een naar hem genoemde rem, die het mogelijk maakt een trein in zeer korten tijd tot stilstand te brengen. De rem werkt tengevolge van het verminderen van den druk van samengeperste lucht. Deze samengeperste lucht bevindt zich in een reservoir op de locomotief, welk reservoir door buizen met kleinere reservoirs op de wagens in verbinding staat. Zodra men lucht laat ontsnappen, valt de rem tegen de raderen. Vroeger moest er op grooten afstand van het station reeds begonnen worden met remmen; thans kan in volle vaart doorgereden worden tot de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar gestopt moet worden. Een groote tijdsbesparing dus. En bovendien, kan nu, door de zoogenaamde noodrem, gestopt worden door reizigers, wat op momenten van nood of van overlast, soms zeer noodig kan zijn.

Oud Nieuws 23 oktober 1943

BEHANG, partijtjes behang  van  1 en 3 rol prijs 40 ct. p. rol, gasgeiser compl. zonder gebreken f 60, 2-pers. waschtafel (witgeschild.) met compl. waschstellen f 80. W. A. Innikel, Hubert Duyfhuys-straat 4, Zuilen.

Mevrouw Innikel staat samen met de hond naast haar winkel aan de Hubert Duyfhuysstraat 4. Mevrouw Innikel heeft in de Tweede Wereldoorlog onderdak verleend aan een aantal onderduikers, waarvoor zij later een oorkonde kreeg. Haar zoon Sjerk werd verraden en na door de bezetter te zijn gearresteerd zodanig gemarteld (om zijn kennis over het doen en laten van zijn moeder) dat hij aan zijn verwondingen in mei 1945 in het Duitse Wöbbeling overleed.

Oud Nieuws 22 oktober 1956

Roetrijke zaterdag in noordelijk Utrecht

Vette laag bedekte straten en ruiten

(van een onzer verslaggevers)

Wie letterlijk en figuurlijk onder de rook van een staalfabriek woont, weet dat er wel eens ietwat roet neerdwarrelt. Maar zaterdagmiddag was het de Zuilenaren, die bij de Demka aan de Amsterdamsestraatweg te Utrecht wonen, al te bar: een schoorsteen van deze fabriek gooide er zoveel roet uit, dat de omgeving bedekt werd onder een millimeters dikke laag vet roet.

De huisvrouwen, die dachten er knap bij te zitten voor de zondag, keken deerlijk op hun neus. Maar met bezems en sponzen begonnen zij onmiddellijk het zwart op straat en vensterruit te verwijderen. Tegen zes uur was het leed zo goed als geleden, in deze wijk, waar velen met zwarte vegen op het gezicht rondliepen…

Maar bij wijze van laatste zwarte ademtocht braakte de schoorsteen, net toen alles weer schoon was, nog een dikke roetgolf uit, die met een bijna als angstgehuil klinkende kreet werd begroet. “We kunnen weer opnieuw beginnen”, jammerde men, maar gelukkig viel het nogal mee. Zoiets hebben we nog nooit gehad, zei een der gedupeerde huisvrouwen, mevrouw G. van Montfoort, Wethouder D.M. Plompstraat 7. Ze zijn zeker de pijp aan het schoonmaken…

Wat verderop legde mevrouw Mols van Amsterdamsestraatweg 695 bis de laatste hand aan de strijd tegen het roet. Een pikzwarte hand liet zij zien. Ik ging met deze hand even langs de leuning van de buitentrap, zo verklaarde zij.

Het was al roet, wat de Zuilenaren in deze omgeving bezig hield. En wat zegt de Demka er zelf van?

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, aldus deelde men desgevraagd mee. Door het ontbreken van trek in de schoorsteen, die moest worden opgewarmd, verzamelde al het roet zich in het rookkanaal totdat dit vol zat. Toen barstte het roet er uit en het regenachtige weer sloeg alles neer.

Zodra men het bemerkte, werd ingegrepen. De zaak is grondig onderzocht, aldus zei men bij de Demka, en er zijn thans maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Wat zich zaterdagmiddag voordeed is voor het laatst geweest, want, zo zei men nadrukkelijk, het kan niet meer.

De Wethouder D.M. Plompstraat en omgeving te Utrecht werden zaterdagmiddag met bezemen gekeerd om de vette roetlaag te verwijderen, die uit een schoorsteen van de nabij gelegen staalfabriek neergedwarreld was.