Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Museum van Zuilen, Schaverijstraat 13, 3534 AS Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30165965.

 

Waarom deze privacyverklaring?

Als je donateur of vrijwilliger wordt van onze stichting, je inschrijft voor een straatreunie of aankruist dat je op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten , dan hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Vanzelfsprekend gaat het Museum van Zuilen zorgvuldig met deze gegevens om en leven we de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens , zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), na.

Hierna geven we uitleg over de gegevens die we over u bewaren, en waarom. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kan uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door het Museum van Zuilen. Omdat het museum in beweging is en de omstandigheden veranderen wordt deze privacyverklaring van tijd tot tijd geactualiseerd. De meest actuele stand van zaken vindt u altijd op onze website. Als u privacy belangrijk vindt, kijk dan regelmatig op deze pagina.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Bij het aangaan van een relatie slaan we altijd de volgende informatie van u op:

 • Naam, voorvoegsels en voorletters
 • Voornaam (niet verplicht)
 • Straat-huisnummer-postcode-woonplaats-land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum (niet verplicht)
 • Datum ingaan relatie

Soort relatie: donateur; vrijwilliger; informanten; bruikleengever; schenker; bestuurslid; geinteresseerde in nieuwsberichten; deelnemer reunie; zakelijke relatie; subsidierelatie (voor een persoon kunnen meerdere relaties geregistreerd worden.

Bij donateurs wordt bovendien vastgelegd:

 • Banknummer
 • Donatiebedrag
 • Donatiefrequentie
 • Datum ingang eerste donatie
 • Betalingswijze
 • Bij zakelijke en subsidie-relaties wordt bovendien vastgelegd:
 • Naam organisatie
 • Adres organisatie
 • Telefoongegevens organisatie (algemeen)
 • Banknummer organisatie
 • En voor alle personen die voor de betreffende organisatie een relatie met MvZ hebben:
 • Functie

 

Wat zijn de grondslagen voor verwerking?

Wij mogen alleen uw gegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. Mogelijke grondslagen zijn:

 • U heeft toestemming gegeven; deze toestemming kan altijd worden ingetrokken
 • Ter uitvoering van een overeenkomst (bv donatieovereenkomst) die u met het Museum van Zuilen bent aangegaan
 • Ter nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Ter vervulling van een taak van het algemeen belang of het uitoefenen van gezag (voor ons niet relevant)
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardige belangen van het Museum van Zuilen: bijvoorbeeld het incasseren of betalen van een rekening.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

 • (actief) belangstellenden: om u te kunnen bereiken; voor verantwoordingsdoeleinden richting subsidieverstrekkers (geanonimiseerd)
 • Donateurs: om uw bijdrage te kunnen innen; voor verantwoordingsdoeleinden richting subsidieverstrekkers (geanonimiseerd)
 • Zakelijke relaties: om zakelijke afspraken te kunnen nakomen
 • Wettelijke verplichting: in theorie kan het Museum van Zuilen verplicht worden op grond van wet- en regelgeving om gegevens aan derden, bijvoorbeeld de politie, te verstrekken; dat is overigens nog nooit voorgekomen.

 

Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

Het Museum van Zuilen zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van computers met gebruikersnaam/wachtwoord en autorisatiemanagement. Hierdoor zijn gegevens alleen in te zien door personen die daar expliciet toe bevoegd zijn.

 

Verstrekken wij gegevens aan derden?

Het Museum van Zuilen verkoopt geen persoonsgegevens door aan derden. Verstrekking aan derden vindt alleen plaats op grond van wettelijke verplichtingen.

 

Bewaartermijn

Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het beeindigen van een relatie (donateurschap, vrijwilliger e.d.) worden de gegevens nog slechts bewaard voor de termijn die noodzakelijk is voor onze verantwoording aan subsidiënten, en daarna verwijderd.

 

Inzage en rectificatie gegevens

Iedereen waarvan wij gegevens hebben opgeslagen heeft het recht op inzage en rectificatie. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk als de relevante relatie met het Museum van Zuilen op dat moment beeindigd wordt.

 

Vragen?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@museumvanzuilen.nl

 

Facebook reacties