Oud Nieuws 22 november 1951

Dr Euwe onthult koning van Zuilens schaakwijk

Weer 240 huizen voor de woningzoekende burgers

(van een onzer verslaggevers)

Koningstraat, Loperstraat, Pionstraat… alle stukken van het schaakbord kwamen Woensdagmorgen in Zuilen voor de dag. Het was de nationale schaakkampioen dr M a x  E u w e, die met een ruk aan het vlaggentouw de stenen stukken onthulde en hiermee de schaakwijk inwijdde.

Burgemeester Norbruis glimlachte voldaan: ten eerste kon hij zijn woningzoekende burgers weer 240 nieuwe huizen aanbieden en verder betekende de komst van dr Euwe een niet onaardige propaganda voor des burgemeesters geliefde schaaksport.

De commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, de heer M.A. Reinalda, sprak het officiële openingswoord.

Plan reeds dertien jaar oud

Het idee om een schaakwijk in Zuilen te stichten is eigenlijk al van voor de oorlog, maar door de Duitse bezetting en haar rampzalige nasleep liet de verwezenlijking ruim dertien jaar op zich wachten.

Geheel volledig is het Zuilense schaakbord nog niet, want de actieve gemeente wil er nog 120 woningen aan toevoegen.

Het zijn flinke flatwoningen; de bouwkosten bedroegen ƒ 5850, wat betekent, dat men nergens in Nederland zulke goedkope etagewoningen heeft kunnen bouwen.

Het is mij bekend, aldus de heer Reinalda in zijn toespraak, dat de gemeente Zuilen zich sinds de bevrijding onafgebroken met de woningbouw heeft beziggehouden en op dit terrein opmerkelijke resultaten bereikte.

Ik acht dit een grote verdienste, omdat de bestrijding van de woningnood een van de voornaamste zaken is, waaraan wij ons moeten wijden. Juist nu er zo’n groot gebrek is aan kapitaal, zo vervolgde de commissaris, zullen wij ons extra moeten inspannen om de gelden voor de woningbouw bij elkaar te brengen.

Ik krijg sterk de indruk, dat nog te veel geld in de consumptieve sector wordt besteed, zo betoogde spreker. Dat geld zouden wij zo goed kunnen gebruiken om het euvel van de woningnood te bestrijden.

De commissaris besloot met een woord van waardering aan het adres van het Zuilense gemeentebestuur: ‘‘u heeft een stuk werk verricht, waarop u trots kunt zijn en dat onze volle waardering heeft’’.

 

Geen overtreding

‘‘Wanneer men een brief ontvangt van het bestuur van een gemeente, waarin men niet gevestigd is, dan gaat de eerste gedachte uit naar een overtreding’’, aldus dr Euwe.

‘‘Toen ik de brief van het Zuilense gemeentebestuur kreeg, dacht ik beslist zonder licht door het Zuilense gebied te hebben gereden of iets dergelijks en deze indruk werd nog versterkt door het feit, dat zich bij de brief een plattegrond van enkele straten bevond, zonder twijfel een schets, een situatietekening van de plaats des misdrijfs.

Maar wie schetst mijn vreugde, toen de plattegrond een schets was van de zogenaamde schaakwijk, een vreugde die ten top steeg, toen ik uit het schrijven vernam, dat mij de eer te beurt zou vallen de eerste zet te doen.

Dertig jaar geleden, meneer de burgemeester, zo vervolgde dr Euwe, had ik een vriend met wie ik veel schaakte. Het is maar goed, dat ik in de schakerij mijn carrière zocht en niet hij. U had heel moeilijk een straat naar hem kunnen noemen, burgemeester, want die vriend heette Straat, en ik geloof niet, dat Straatstraat erg welluidend klinkt…’’

Verder sprak nog ir. Van Steenis, voorzitter van de Kon. Nederlandse Schaakbond. Onder de aanwezigen bevonden zich de burgemeesters van Utrecht, Oudenrijn en Maartensdijk, alsmede enkele directeuren van Werkspoor en de Demka.

 

Simultaan

In de middaguren bond dr Euwe in het Julianarestaurant op 32 fronten de strijd aan met de Zuilense schaakwereld. Evenals in de raad zaten ook hier burgemeester en gemeentesecretaris naast elkaar en telkens als dr Euwe een onverwachte zet deed, pleegden de heren overleg, brandend van verlangen om de Zuilense eer hoog te houden. Vooral de heer Norbruis speelde met een elan, als stond er de toewijzing van een extra bouwvolume op het spel. Ogenschijnlijk onbewust van de emoties, die zijn zetten in de boezem van het gemeentebestuur teweegbrachten, wandelde de grootmeester kalm en rustig langs de borden, nu eens nam hij een dame, dan een koning en de lopers sneuvelden al spoedig aan de lopende band.

Behalve lopers en Zuilense schaakillusies sneuvelde er nog iets deze middag: de kapstok van het restaurant bezweek onder de verenigde druk der schakersjassen. Maar geen schaker, die er iets van heeft gemerkt…

Fotobijschrift:

Burgemeester Norbruis van Zuilen is een slagvaardig man en het gelukt de raadsleden maar zelden hem schaakmat te zetten. Tegen een grootmeester als dr Max Euwe, die hier aan zet is, zag burgemeester Norbruis kans remise te forceren.

Nog drie andere Zuilenaren slaagden hierin en wel de heren S. de Vries[1], A. van der Steen en ds. C.J. van Rooyen.

De heer C. Oly was de enige van de 32 schakers die een overwinning op dr Euwe behaalde.

[1] S(ibbe) de Vries, het hoofd van de christelijke school aan het Bisschopsplein

Oud Nieuws 29 oktober 1935

 

“ONS GENOEGEN” VIERT FEEST.

ZUILEN, 28 Oct. – De Mondaccordeonvereeniging “Ons Genoegen”, directeur de heer J.C. van Dort, gaf Zaterdagavond een uitvoering in het Pastoor Schiltehuis.

Na een kort welkomstwoord van den voorzitter, den heer Kool, hield de eerevoorzitter, burgemeester O. Norbruis, een korte toespraak waarin hij de blauw-witte kleuren der vereeniging als een symbool beschouwde en er op aandrong, de kleuren onbesmet te bewaren.

Het door de jeugdige accordeonisten daarna gebodene oogstte bij de geheel gevulde zaal een dankbare waardeering. Ook het duo Kronenburg-Langerak, dat den avond opluisterde, verwierf veel succes.

De avond kon als een waar feest beschouwd worden.

Fotobijschrift: Weet niet of deze foto van bovenstaand bericht is, maar dit zijn wél de leden van ‘Ons Genoegen’, én zij staan en zitten op het podium van het Pastoor Schiltehuis.

Oud Nieuws 25 oktober 1952

TWEE PLECHTIGHEDEN INEENS

 Mevr. Norbruis opent de Straatweg

 Wethouder de Wit heit paal voor nieuwe school

(Van een verslaggever)

Het is heden een gedenkwaardige en feestelijke dag voor Zuilen! Het nieuwe wegdek van de Amsterdamsestraatweg is gereed gekomen en zal hedenmiddag te half drie officieel in gebruik worden gesteld door Mevrouw Norbuis. Op 25 Augustus, dus heden juist drie maanden geleden, werd met de verbetering aangevangen, die thans geheel is voltooid.

Het is echter niet bij deze plechtigheid gebleven, doch men heeft er nog enige andere aan toegevoegd, waardoor het heel de dag een grote bedrijvigheid zal zijn.

Omstreeks half elf verzamelden zich vele genodigden in het gemeentehuis van Zuilen, die daar werden verwelkomt door de Burgemeester. Daarna trok men gezamenlijk naar het terrein aan de Daalseweg. waar de eerste paal zou worden geslagen voor een complex van 320 woningen, dat daar zal worden opgetrokken door Bredero’s Bouwbedrijf.

Daar had nog een andere plechtigheid plaats. Om waardering te tonen voor de grote activiteit van de Raad, het College van B. en W. en andere instanties, allen sterk gestimuleerd door de Burgemeester, ten opzichte van woning- en scholenbouw, werd aan de heer Norbruis een fraaie zilveren troffel aangeboden, een symbool van de bouwbedrijvigheid.

Dit ging met enige toespraken gepaard. Wethouder H.C. de Wit heide machinaal de eerste paal. Tegen twaalf uur verzamelde men zich in de Prinses Margrietstraat, waar twee scholen, een openbare en bijzondere, in aanbouw zijn Hier werd onder grote belangstelling door wethouder K. Kievit op een der scholen de vlag gehesen.

Aanwezig waren bij deze plechtigheden : het voltallige college van B. en W. kolonel A. H. Schouten, garnizoenscommandant. C. de Groot, hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, H. B. Bakker, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, de heer C.J. van Wijngaarden van Rees, voor het Verbond van Veilig Verkeer, Ir. L. C. Viëtor namens de Directie van Werkspoor, Mr. J. A. Walcate namens de Directie van de Demka, N.L.J. Welschen namens de Directie van Alcu, J. Hoogenhout, techn. opzichter Rijkswaterstaat, vele gemeenteraadsleden enz.

Des middags te half drie zou de officiële ingebruikstelling van de Straatweg plaats hebben, gevolgd door een optocht met muzikale begeleiding, waarmede dan tevens de Vellig Verkeersweek zou aanvangen.

Fotobijschrift:

Bij de plechtigheden vanmorgen op het terrein bij de Daalseweg te Zuilen, waar wethouder De Wit van Zuilen de vlag voor twee nieuwe scholen heeft gehesen, ontving burgemeester Norbruis van Zuilen van de voorzitter der Zuilense Handelsver., de heer Pasman, een zilveren truffel in etui. Op de foto: het moment van de overhandiging. Het geschenk werd namens genoemde Handelsvereniging en namens de in Zuilen gevestigde industrieën aangeboden.