Oud Nieuws 30 november 1954

ZILVEREN PREDIKANTSJUBILEUM

Ds W. Schouten:

de „rode dominee”….

24 November zal het vijf-en-twin-tig jaar geleden zijn, dat ds W. Schouten, thans werkzaam in de Geref. Kerk Utrecht-Noord, werd beroepen tot predikant te Westbroek. Bij die gelegenheid wordt een receptie gehouden des middags van 3 tot 5 uur in de aula van de Elout van Soeterwoudeschool aan de Prinses Margrietstraat, waarna des avonds een feestelijke bijeenkomst plaats heeft in de Noorderkerk.

Westbroek, de eerste standplaats van de jubilaris, was een gemeente met ongeveer 400 zielen, waar hij negen jaar werkzaam is geweest. In 1938 werd hij beroepen te Zuilen en hij is daar nu dus 16 jaar gevestigd. Vooral op sociaal terrein en tevens in het verzet tijdens de laatste wereldoorlog heeft ds Schouten zich bijzondere verdiensten verworven. De sociale toestanden waren vijfentwintig jaar geleden wel geheel anders dan thans het geval is, evenals in het kerkelijke gemeenteleven. Zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid kwam reeds in zijn eerste standplaats tot uiting, wat wel op typische wijze werd geschetst door de koster van de kerk aldaar. Toen men hem de vraag stelde, hoe de dominee hem beviel, luidde zijn antwoord: „Hij is mij meegevallen, maar … ik houd hem in de gaten!” Toen ds Schouten in 1938 in Zuilen werd beroepen, was de gemeente in grote opkomst. Zij telde toen 17000 inwoners en bij de annexatie 27000. De sociale toestanden lieten ook hier veel te wensen over, het werkloosheidsprobleem werd zeer groot en ook hier werden alle krachten ingespannen om tot verbetering te komen. Zijn leuze was, dat het Christendom ook de medemens moet verzorgen en dat hij daarvoor al zijn krachten inspande, bewijst wel het feit, dat velen hem al spoedig aanduidden als „De rode dominee”. Voor het uitbreken van de laatste wereldoorlog was de jubilaris 3½ jaar Veldprediker en bij het uitbreken van de wereldbrand werd ook hij gemobiliseerd. Later nam hij een vooraanstaande plaats in bij het verzet en heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Zijn naam of liever schuilnaam was toen „Dom”. Vooral op het gebied van het verzorgen van onderduikers heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. De jubilaris was ook leider van het interkerkelijk Thuisfront en het verzendbureau van lectuur was te zijnen huize gevestigd. We zouden nog veel meer van zijn werkzaamheden in het verzet kunnen vertellen, doch het is wel voldoende om aan te tonen welk een . belangrijke rol hij daarin heeft gespeeld.

In ons artikel van Woensdag over het 40- jarig bestaan van de Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs hebben we reeds gewezen op zijn veelzijdige arbeid in deze vereniging, doch ook het Jeugdwerk gaat de jubilaris zeer ter harte. In 1945 werd begonnen met een Kampweek voor de jeugd, die elk jaar heeft plaats gehad, en in deelnemertal zeer sterk is vooruitgegaan. In het eerste jaar trok men per bus naar Nunspeet, dit jaar bracht men o.m., eveneens met bussen, een bezoek aan Oostenrijk. Alle materiaal, dat nu een waarde heeft van 5000 gulden, wordt medegevoerd, en 400 jeugdige personen namen er aan deel.

We mogen deze beknopte memorering niet besluiten zonder mede te delen, dat ook mevr. Schouten een zeer werkzaam aandeel heeft in de diverse activiteiten, die in de Geref. Kerk worden ontwikkeld, waarvoor haar een woord van oprechte hulde toekomt.

Hoewel dit buiten het jubileum valt, is ds W. Schouten, en met hem heel de gemeente, zeer verheugd, dat de nieuw kerk de voltooiing nadert. Deze is gebouwd vóór ’t oude kerkje, dat 330 zitplaatsen bevat, terwijl de nieuwe kerk plaats biedt aan 480 personen. Bovendien is er een aantal vergaderzalen, zodat men kan spreken van een belangrijke verbetering.

 

Leden van christelijke jongelingsvereniging gingen eind juli 1949 op kamp in België. Uiteraard wordt er dan gewandeld. Onder de bezielende leiding van dominee Schouten (in donker shirt) trok men door het België’s landschap.

 

Oud Nieuws 29 november 1935

Prinses opent Julianapark

Naar wij vernemen, heeft H.K.H. Prinses Juliana de toezegging gedaan, tegenwoordig te zullen zijn bij de officieele in gebruik nam van het nieuwe gedeelte van het Julianapark aan den Amsterdamschen Straatweg. Er is evenwel nog geen datum vastgesteld.

Het feestje met prinses Juliana ging niet door. De heer Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter van Lippe Biesterfeld kwam roet in het eten goeien.

 

Oud Nieuws 28 november 1960

 

 

 

Maandag 12 december vieren de heer H.C. Verdaasdonk en zijn echtgenote mevrouw M.J. van Dongen hun 50-jarig huwelijksfeest in hun woning aan de Bessemerlaan 34 te Utrecht. Op die dag zullen zes kinderen, 23 kleinkinderen en nog enige achterkleinkinderen het jubilerende paar komen feliciteren. De bruidegom is 82 jaar en de bruid 74 jaar. Beiden zijn nog goed gezond, mevrouw Verdaasdonk doet zelf nog het huishouden. De heer Verdaasdonk is twintig jaar lang rijtuigmaker bij Werkspoor geweest, daarna werkte hij tot zijn 75ste jaar bij de Pegus, maar hij moest dit werk na een ongeval staken.

 

Oud Nieuws 27 november 1960

Drie knapen braken in bij Aeneas Mackayschool

(Van een onzer verslaggevers)

Killroy was here en Lord Lister. Deze aan een Amerikaans grapje uit de oorlogstijd en aan een stuiversroman herinnerende woorden stonden vanmorgen vroeg op een schoolbord van de christelijke lagere Mulo school, de Aeneas Mackayschool aan het Bisschopsplein te Utrecht te lezen. Verwonderd ontdekte de conciërge dit om circa zeven uur tijdens een ronde, waarop hij reeds geconstateerd had dat er in het gymnastieklokaal ruitjes vergruizeld waren en dat de deur van de kamer van het schoolhoofd beschadigd was.

Hij waarschuwde onmiddellijk de heer J.J. Oskam. Het feit dat er een inbraak gepleegd was, liet zich niet moeilijk vaststellen; maar hij was een bijzonder onhandige. Overal vielen natte voetafdrukken, vingerafdrukken en peukjes te onderzoeken voor een zeer efficiënt werkende recherche, die om kwart over negen de zaak al rond had. Drie knapen, onder wie een 14-jarige leerling van de school konden vanmorgen nog ingerekend worden en het weinige geld dat zij zondagavond omstreeks 21 uur van hun gading hadden gevonden, weer keurig afgeven.

Hoewel het werk van de politie vrij spoedig tot resultaten leiden, kon het schoolhoofd eigenlijk direct al zeggen wie tot de daders zou behoren. De koeienletters op het bord en in het bravourbriefje op een lessenaar lieten namelijk niet lang naar de auteur gissen. De 14-jarige W. leerling van de school moest hier mede de hand in gehad hebben. Zijn 18-jarige broer en 19 jarige neef (eveneens W. genaamd) zijn vandaag op hun werk aangehouden.

De heer Oskam, hoofd van de 220 leerlingen tellende lagere school aan het Bisschopsplein prees zich gelukkig indertijd als regel gesteld hebben alle gelden steeds bij het sluiten der school mee naar huis te nemen. Zodoende hebben de jongens maar weinig succes kunnen boeken. Alleen wat zendingsgeld en een begin van een schoolreispotje, in totaal ongeveer ƒ 15 hebben ze kunnen stelen. Grote lof had het hoofd voor de Utrechtse recherche, die het hem mogelijk maakte vanmiddag weer lessen te kunnen geven.

De jongste inbreker verscheen vanmorgen rokend op het schoolplein. Dat viel onderwijzer op, die in de school peukjes van hetzelfde merk had zien liggen. Aan zijn schoenen bleek bovendien stopverf te zitten, afkomstig van de sponningen der vernielde ruitjes.

Fotobijschrift: De Aeneas Mackayschool heet tegenwoordig ‘De Piramide’, maar ten tijde van deze foto was het nog Christelijke School 2. De school staat aan het Bisschopsplein bij de Balderikstraat. 

 

 

Oud Nieuws 26 november 1954

 

 

 

Ook Zuilen ontvangt de Spaanse Bisschop

Zwarte Pieten op de… bromfiets!

Bezoek van St.-Nicolaas aan de Zuilense Handels Vereniging.

Telkenjare, van 1933 af, hebben de Sint en zijn knechten, uitgezonderd in de oorlogstijd, een bezoek gebracht aan de Zuilense Handels Vereniging, en ook dit jaar zal dat het geval zijn. Het gezelschap zal morgen, Zaterdag 27 November per boot arriveren in het Merwedekanaal achter de Demka, des middags te 14.30 uur. De officiële ontvangst zal geschieden door het dag. bestuur van de Gemeenschapsraad en van de Zuilense Handels Vereniging. Begeleid door het Zuilens Fanfarecorps en een tiental zwarte knechten op de bromfiets, zal de route door de Wijk als volgt worden afgelegd: Vertrek te 14.39 uur van de Havenweg achter de Demka, Muyskenweg, Bessemerlaan, Sweder van Zuylenweg, Werner Helmichstraat, Corn. Mertenssstraat, Amsterdamsestraatweg, van Eimerenstraat, Dr. Schaepmanplein, Egelantierstraat, Distelstraat, Magnoliastraat, Anemoonstraat, Hyacintstraat, Geraniumstraat, Amsterdamsestraatweg, Marnixlaan, Van Egmontkade, J. v.d. Doesstraat, Van Hoornekade, Sweder van Zuylenweg, Edisonstraat, Prins Bernhardlaan, Prinses Beatrixlaan, Prinses Irenelaan, J.M. de Muinck Keizerlaan, v.d. Pekstraat, De Bazelstraat, Burg. Norbruislaan, C. Smeenkstraat, Min. Talmalaan, Wethouder D.M. Plompstraat, Adr. Mulderstraat, Swammerdamstraat, St.-Willibrordusstraat, Sweder van Zuylenweg, Amsterdamsestraatweg tot Restaurant Juliana, waar de stoet zal worden ontbonden.

Bezoeken zullen worden afgelegd bij M. Snellenberg, Herm. Elconiusstraat, G.F. Beemer, Hyacintstraat, en N. v. Reenen, Prinses Irenelaan. Om de ontvangst zo luisterrijk mogelijk te doen zijn, werken daaraan mede employees van Werkspoor, Borstelfabriek en Kininefabriek.

Fotobijschrift: Sinterklaas met Pieten die wel héél vaak door de schoorsteen geweest zijn!

 

Enkele exemplaren van de kalender 2019 te koop

Het Museum van Zuilen heeft een bijzondere kalender laten maken.Voor het stimuleren van de werving van donateurs is een kalender samengesteld die de donateurs M, L en Xl gratis krijgen.

We hebben er wat meer laten drukken en die exemplaren zijn te koop voor de liefhebber. Twaalf foto’s van winkels/winkeltjes/bedrijfjes in Zuilen.

Deze kalender kost slechts € 12,50 en voor verzendkosten binnen Nederland betaalt u € 3,00

Interesse? Maak het geld over op het rekeningnummer  rekeningnummer NL84 INGB 0004 2830 95 van de Stichting Museum van Zuilen onder vermelding ‘Kalender 2019’ en de kalender komt naar u toe.

Afhalen in het Museum van Zuilen kan natuurlijk ook, van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur.

Welkom op de Amsterdamsestraatweg 569 te Zuilen

 

 

 

 

 

Oud Nieuws 25 november 1916

Zuilen.

Zuilen, 28 Nov. Zaterdag 25 November had alhier een bijeenkomst plaats van een aantal daar wonende katholieken.

Het doel dezer bijeenkomst was, om gezamenlijk plannen te bespreken en tevens trachten te ontkomen aan de groote moeilijkheden, welke voor de aldaar wonende katholieken verbonden zijn aan het nakomen van hunne kerkelijke verplichtingen.

Algemeen was men van oordeel, dat getracht moet worden bij Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid den Aartsbisschop van Utrecht het spoedig verkrijgen van een Katholieke Kerk te Zuilen.

Besloten werd een verzoekschrift samen te stellen, en dit ter handteekening te leggen op een nader te bepalen plaats, om daarna, bij voldoende teekening, vergezeld van een toelichting aan Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid aan te bieden.

We lopen op de zaak vooruit, maar hierboven staat de noodkerk St.-Ludgerus. Links de Daalseweg, dit deel heet sinds september 1949 Edisonstraat. De kerk staat ongeveer op de hoek van de St.-Bonifaciusstraat.

 

Oud Nieuws 24 november 1941

Zuilen

ZEVENHONDERD GULDEN GESTOLEN. – Vrijdagavond jl. is een inbraak gepleegd bij de Ned. Staalfabrieken “Demka”. Een bedrag van omstreeks zevenhonderd gulden in contanten werd door de onbekende daders buitgemaakt.

De gestolen gelden betreffen een gedeeldte van de weekloonen van werklieden, werkzaam in de walserij, welke bedragen den volgenden dag moesten worden uitbetaald. De boekhouder was voor de regeling ’s avonds nog op het kantoor. Van een moment van zijn afwezigheid hebben de dieven gebruik gemaakt om zich het geld toe te eigenen.

De zaak is in handen van den politie.

Foto van een kantoor van de Demka. (niet gekoppeld aan dit Oud Nieuws-knipsel)

 

Oud Nieuws 23 november 1964

Gaatjesboorder was weer bezig

De Utrechtse gaatjes borende dief is na een paar weken rust dit weekend weer actief geweest. Ditmaal was zijn terrein de Adriaan Mulderstraat in de wijk Zuilen. Zijn buit was voor zover was na te gaan niets.

In het perceel Adriaan Mulderstraat 59 werden alle kasten overhoop gehaald. De bewoners, het echtpaar Meuleman, is op bezoek in Australië bij een zoon.

De inbreker was binnengekomen door boven een raamboompje van het linkerzijraam aan de achterzijde van de huiskamer twee gaatjes van dertien millimeter te boren. De buurman, die de sleutel heeft, ontdekte de inbraak, die tussen donderdag en zaterdag moet zijn gepleegd.

Waardevolle voorwerpen waren in het huis niet aanwezig.

In dezelfde periode heeft de inbreker zich weer via een raamkozijn, waarin gaatjes van dertien millimeter waren geboord, toegang weten te verschaffen tot Adriaan Mulderstraat 53, waar de familie H.W. van Breugel woont.

Ook hier waren kasten en laden overhoop gehaald. Er werd echter niets vermist. De bewoners waren niet thuis.

Mooie foto van de Adriaan Mulderstraat. (heeft niet bij dit artikel in de krant gestaan, maar geeft wel een beeld van de straat.),

 

Oud Nieuws 22 november 1951

Dr Euwe onthult koning van Zuilens schaakwijk

Weer 240 huizen voor de woningzoekende burgers

(van een onzer verslaggevers)

Koningstraat, Loperstraat, Pionstraat… alle stukken van het schaakbord kwamen Woensdagmorgen in Zuilen voor de dag. Het was de nationale schaakkampioen dr M a x  E u w e, die met een ruk aan het vlaggentouw de stenen stukken onthulde en hiermee de schaakwijk inwijdde.

Burgemeester Norbruis glimlachte voldaan: ten eerste kon hij zijn woningzoekende burgers weer 240 nieuwe huizen aanbieden en verder betekende de komst van dr Euwe een niet onaardige propaganda voor des burgemeesters geliefde schaaksport.

De commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, de heer M.A. Reinalda, sprak het officiële openingswoord.

Plan reeds dertien jaar oud

Het idee om een schaakwijk in Zuilen te stichten is eigenlijk al van voor de oorlog, maar door de Duitse bezetting en haar rampzalige nasleep liet de verwezenlijking ruim dertien jaar op zich wachten.

Geheel volledig is het Zuilense schaakbord nog niet, want de actieve gemeente wil er nog 120 woningen aan toevoegen.

Het zijn flinke flatwoningen; de bouwkosten bedroegen ƒ 5850, wat betekent, dat men nergens in Nederland zulke goedkope etagewoningen heeft kunnen bouwen.

Het is mij bekend, aldus de heer Reinalda in zijn toespraak, dat de gemeente Zuilen zich sinds de bevrijding onafgebroken met de woningbouw heeft beziggehouden en op dit terrein opmerkelijke resultaten bereikte.

Ik acht dit een grote verdienste, omdat de bestrijding van de woningnood een van de voornaamste zaken is, waaraan wij ons moeten wijden. Juist nu er zo’n groot gebrek is aan kapitaal, zo vervolgde de commissaris, zullen wij ons extra moeten inspannen om de gelden voor de woningbouw bij elkaar te brengen.

Ik krijg sterk de indruk, dat nog te veel geld in de consumptieve sector wordt besteed, zo betoogde spreker. Dat geld zouden wij zo goed kunnen gebruiken om het euvel van de woningnood te bestrijden.

De commissaris besloot met een woord van waardering aan het adres van het Zuilense gemeentebestuur: ‘‘u heeft een stuk werk verricht, waarop u trots kunt zijn en dat onze volle waardering heeft’’.

 

Geen overtreding

‘‘Wanneer men een brief ontvangt van het bestuur van een gemeente, waarin men niet gevestigd is, dan gaat de eerste gedachte uit naar een overtreding’’, aldus dr Euwe.

‘‘Toen ik de brief van het Zuilense gemeentebestuur kreeg, dacht ik beslist zonder licht door het Zuilense gebied te hebben gereden of iets dergelijks en deze indruk werd nog versterkt door het feit, dat zich bij de brief een plattegrond van enkele straten bevond, zonder twijfel een schets, een situatietekening van de plaats des misdrijfs.

Maar wie schetst mijn vreugde, toen de plattegrond een schets was van de zogenaamde schaakwijk, een vreugde die ten top steeg, toen ik uit het schrijven vernam, dat mij de eer te beurt zou vallen de eerste zet te doen.

Dertig jaar geleden, meneer de burgemeester, zo vervolgde dr Euwe, had ik een vriend met wie ik veel schaakte. Het is maar goed, dat ik in de schakerij mijn carrière zocht en niet hij. U had heel moeilijk een straat naar hem kunnen noemen, burgemeester, want die vriend heette Straat, en ik geloof niet, dat Straatstraat erg welluidend klinkt…’’

Verder sprak nog ir. Van Steenis, voorzitter van de Kon. Nederlandse Schaakbond. Onder de aanwezigen bevonden zich de burgemeesters van Utrecht, Oudenrijn en Maartensdijk, alsmede enkele directeuren van Werkspoor en de Demka.

 

Simultaan

In de middaguren bond dr Euwe in het Julianarestaurant op 32 fronten de strijd aan met de Zuilense schaakwereld. Evenals in de raad zaten ook hier burgemeester en gemeentesecretaris naast elkaar en telkens als dr Euwe een onverwachte zet deed, pleegden de heren overleg, brandend van verlangen om de Zuilense eer hoog te houden. Vooral de heer Norbruis speelde met een elan, als stond er de toewijzing van een extra bouwvolume op het spel. Ogenschijnlijk onbewust van de emoties, die zijn zetten in de boezem van het gemeentebestuur teweegbrachten, wandelde de grootmeester kalm en rustig langs de borden, nu eens nam hij een dame, dan een koning en de lopers sneuvelden al spoedig aan de lopende band.

Behalve lopers en Zuilense schaakillusies sneuvelde er nog iets deze middag: de kapstok van het restaurant bezweek onder de verenigde druk der schakersjassen. Maar geen schaker, die er iets van heeft gemerkt…

Fotobijschrift:

Burgemeester Norbruis van Zuilen is een slagvaardig man en het gelukt de raadsleden maar zelden hem schaakmat te zetten. Tegen een grootmeester als dr Max Euwe, die hier aan zet is, zag burgemeester Norbruis kans remise te forceren.

Nog drie andere Zuilenaren slaagden hierin en wel de heren S. de Vries[1], A. van der Steen en ds. C.J. van Rooyen.

De heer C. Oly was de enige van de 32 schakers die een overwinning op dr Euwe behaalde.

[1] S(ibbe) de Vries, het hoofd van de christelijke school aan het Bisschopsplein