Oud Nieuws 21 november 1957

WINKELCENTRUM DE VECHT GEOPEND

Burgemeester schiet er het licht in

(Van een onzer verslaggevers)

Sissend en fel-opschietend tegen de donkere lucht schoot gistermiddag om half zes burgemeester De Ranitz een tiental vuurpijlen de lucht in met het gemak van iemand, die gewend is dagelijks met vuurwerk om te gaan. Toch was het dit keer alleen maar het spectaculair begin van de feestelijkheden, die er deze dagen zijn naar aanleiding van de opening van het nieuwe winkelcentrum De Vecht in Utrecht-noord.

 

Met een fraai van brood vervaardigde sleutel opent de burgemeester de winkel van de Lubro, bijgestaan door een miniatuur bakkertje.

Vóórdat het echter zover was, dat de eerste suizende, fluitende pijl het luchtruim opzocht als ware hij een spoetnik, waren er de entourage van muziek en redevoeringen, die het festijn inleidden.

Feestelijk bezoek aan de winkels

Verschillende bewoners van de De Muinck Keizerlaan en omgeving hadden de driekleur uitgestoken, hetgeen al een feestelijk aanzien gaf, maar daarenboven waren de nieuwe winkels ook in feestkleed gestoken door een fraaie verlichting en door een mooie toef bloemen voor elk der panden. Voorts zorgde het Verenigd Harmonie Orkest voor een recht-vrolijke muzikale omlijsting en dan was er verder het min of meer zenuwachtig heen-en-weer-geloop van hen, die zich zo intensief met de voorbereiding hadden bezig gehouden. Met name de heren W.M. Boereboom, voorzitter van het feestcomité en de secretaris A. Blombergen hadden het druk om alles voor de ontvangst in gereedheid te brengen. Door het dochtertje van de heer J.P. Koppers met al haar drie jaar werd bij aankomst van de heer en mevr. De Ranitz een mooi bouquetje aangeboden — een leuk momentje — en toen was het woord aan de heer Boereboom die de autoriteiten verwelkomde. Speciaal natuurlijk het burgemeesterlijk echtpaar, verder weth. Derks, de directeur van het Huisvestingsbureau, de hoofden van dienst van Openbare Werken en Bouw- en Woningdienst, de architecten en opzichters, de leden van de Gemeenschapsraad, de hoofdcommissaris van politie, het bestuur van de arbeiderswoningvercniging Utrecht en vele anderen. Spr. ging in op de betekenis van deze openingsplechtigheid en zei verheugd te zijn dat wederom door het initiatief van een aantal winkeliers een zo goed-voorzien verzorgingscentrum kan worden geopend.

Burgemeester De Ranitz sprak hierna zijn gelukwensen uit, waarbij hij wees op de gestage groei van de Utrechtse buitenwijken, waarvan Zuilen een belangrijke plaats inneemt. Reeds staan voor deze omgeving weer honderden woningen „op stapel”, zodat hij meende dat het ondernemende zevental met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.

De heer K. Kievit, voorzitter van de Gemeenschapsraad nam daarna het woord om zijn gelukwensen uit te spreken, waarin hij tevens de hoop uitsprak dat de bestedingsbeperking aan dit nieuwe winkelcentrum „vreemd” zou blijven.

Als laatste spreker trad de heer H. Kool, voorzitter van de arbeiders woningbouwvereniging Utrecht voor de microfoon om uiting te geven aan zijn blijdschap over deze „ gang van zaken”.

Origineel idee

Na deze goede wensen trad burgemeester De Ranitz op het „geschut” toe dat aan deze opening luister zou bijzetten. Een korte uitleg van de vuurmeester was voldoende om hem met vaste hand de eerste vuurpijl te doen ontsteken die hoog in de lucht met een daverende knal uitéén spatte en letterlijk en figuurlijk de eerste van de zeven zaken in het licht zette.

Kennelijk met groot genoegen ontstak de burgemeester de ene na de andere vuurpijl , waarbij de „lader” moeite had hem vóór te blijven. Bij iedere knal ontstak de verlichting in een winkel, totdat het winkelcentrum een zee van licht was. Na het zevende schot bleken er drie reserve vuurpijlen over te zijn, die door burgemeester De Ranitz met laaiend enthousiasme eveneens afgevuurd werden, wellicht in „voorschot” op de drie volgende zaken…

Overigens: mevr. De Ranitz hield haar hart vast. Terwijl de rook van deze originele opening optrok en de Verenigde Harmonie verwarmende marsmuziek ten gehore bracht, bezichtigde burgemeester De Ranitz, vergezeld door zijn echtgenote de diverse zaken , waarvan hij er één verliet met een formidabel „Luxe broodje”, zonder verpakking als een paraplu onder de arm…

Burgemeester De Ranitz geeft zijn eerste „spoetnik” de ruimte. Met een sissend geluid zoekt een vuurpijl de donkere hemel op. Dit was het spectaculaire begin van de opening van het winkelcentrum De Vecht.

De receptie in de garage van het echtpaar Agelink-Sauer was zeer geanimeerd. ’s Avonds was het feest in het nieuwe centrum. Vuurpotten wierpen hun romantische gloed over chocolade of leverworst etende mensen. De jeugd zocht het al spoedig bij The Middle Town Jazzband die de muzikale noten voor een balchampatre produceerde vanuit een garage. Een beetje koud was het wel! Het was al laat in de avond toen de laatste bezoekers van deze eerste levensdag van Winkelcentrum „De Vecht” huiswaarts keerden, waarna de winkeliers tevreden hun kassa’s sloten.

Oud Nieuws 20 november 1954

Diefstal van wasgoed

Bij de politie is aangifte gedaan, dat Woensdagavond, omstreeks acht uur uit de tuin van de woning van J.K. H. aan de Prinses Beatrixlaan 61, een hoeveelheid wasgoed is gestolen, w.o. een bijna complete baby-uitzet, ter waarde van ongeveer tweehonderdvijftig gulden.

De politie stelt een onderzoek in.

 

Oud Nieuws 19 november 1962

 

Meisje (14) redt kleuter

Dinsdagmiddag omstreeks 15 uur werd de politie gewaarschuwd dat er in de vijver aan het Nifterlakeplantsoen te Utrecht een meisje lag. Toen de politiemannen er arriveerden, zagen zij inderdaad een meisje op de wal klimmen. Zij was echter niet degene die in het water was gevallen, maar de redster. Dit meisje, de 14-jarige Antonia Ketelaars, die Nifterlakeplantsoen 1 woont, had kort tevoren een jongetje enkele meters van de kant in de vijver zien liggen. Zij had zich geen moment bedacht en was het koude water ingesprongen. Net toen zij het jongetje, de 2-jarige Johannes Pavert, Prinses Margrietstraat 192, op het droge bracht, kwam de politie aanrijden.

DE 10-JARIGE Jan Verwer (links op de voorgrond) en de 15-jarige Aleida Ketelaars (achter hem) kregen zaterdag van Sint-Nicolaas een cadeau, omdat zij zich in het afgelopen jaar zo moedig hadden gedragen. Aleida draagt het kind dat zij op 15 mei uit de vijver van het Niftarlakeplantsoen heeft gehaald.

Jan werd hiervoor beloond met ’n radio, Aleida met een polshorloge.

Ontroerend was het moment toen de moeder van het door Aleida geredde kind haar zoontje aan Sint-Nicolaas gaf. Het gaf door luid huilen van zijn ontstemming blijk. Wethouder Van der Vlist slaagde erin het kind weer wat op zijn gemak te stellen.

 

 

 

 

Oud Nieuws18 november 1963

 

Pistoolschoten in Sonoystraat

Arrestant ontkomt aan politieman

In optocht naar het bureau

Er zijn vannacht schoten gevallen in de omgeving van de Sonoystraat te Utrecht. Zij kwamen uit ’t dienstpistool van een agent van politie, die tegen half 5 in de Prinses Irenelaan een man had aangehouden.

De politieman, die daar per fiets de ronde deed, had gehoord hoe een auto werd gestart. Hij was gaan kijken en had nog net gezien, hoe de auto wegreed en tegen een andere wagen botste. Hij heeft de bestuurder gesommeerd uit de auto te komen en hem gearresteerd op verdenking van autodiefstal.

Omdat de politieman alleen was en zijn fiets mee moest nemen, heeft hij zijn arrestant bevolen voor hem uit te lopen in de richting van het bureau Rode Brug. Ter hoogte van de J.S. de Rijkstraat heeft de man het plotseling op een hollen gezet. Dit deed de politieman zijn pistool grijpen en schoten in de lucht lossen.

Desondanks holde de man door. Via een brandgang achter de Sonoystraat en enkele tuintjes heeft de man weten te ontkomen.

Er is nog een radiowagen ter assistentie verschenen. Alle zoeken is evenwel zonder resultaat gebleven.

Fotobijschrift: bij dit knipsel plaatste de redactie geen foto. Dus een andere foto uit de collectie, wel politie maar geen ontsnapte arrestant…

 

Oud Nieuws 17 november 1897

ZUILEN. Op de pannenfabriek van den heer W. Weener was het gisteren een feestdag, waarop Jan van Schoonhoven zijn gouden jubileum als werkman op genoemde fabriek vierde. Aan welverdiende blijken van belangstelling heeft het den man niet ontbroken; zoowel vele stoffelijke bewijzen van achting als tal van gelukwenschen waren zijn deel. Van de fabrikanten de heeren Weener en Zoons ontving hij o.a. een zeer schoonen sigarenkoker met zwaar goud beslag, waarop eene inscriptie was aangebracht.

Nog 3 broeders van bovengenoemde Van Schoonhoven zijn reeds tal van jaren bij den heer Weener werkzaam.

Fotobijschrift: Arbeiders van één van de Zuilense pannenfabrieken die we voor de fotograaf zien poseren. Zij hebben zelfs voor een feestelijk tintje gezorgd, gezien de bloemen op de voorgrond.

 

Oud Nieuws 16 november 1957

Eremedaille voor de heer D. Faber

De eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons, is toegekend aan de heer D. Faber, Burg. Van Tuyllkade 130 te Utrecht, werkzaam in de afdeling staalgietwerk bij de Koninklijke Demka Staalfabrieken N.V. te Utrecht, in verband met zijn veertigjarig dienstjubileum.

Fotobijschrift: Dat was heel gewoon in die tijd: 25, 40, ja zelfs 50 dienstjaren bij dezelfde baas. Terwijl het, zeker bij de Demka,  vaak gevaarlijk werk was! Hier staat een medewerker een staaf roodgloeiend staal op te pikken,om het met een reuzenzwaai weer in te voeren in de opening van de wals achter hem, waardoor de draad nog dunner (en langer) werd.

Oud Nieuws 15 november 1949

ZUILEN

GEEN STRAATFOTOGRAFEN EN… GEITEN MEER.

In de vergadering van de Raad komt aan de orde een voorstel om de Gezondheidsverordening te wijzigen in dier voege, dat het in de kom der gemeente verboden zal zijn, geiten te houden. Er bestaat reeds een verbodsbepaling t.o.v. het houden van varkens, doch als het voorstel wordt aangenomen, zullen geitenhouders hun beestjes moeten opruimen. B. en W. kunnen van dit verbod ontheffing verlenen tot wederopzegging en onder zodanige voorwaarde, als zij nodig achten in het belang der reinheid en tot wering van stank.

Ook is er een voorstel om te verbieden aan het publiek aan te bieden op of aan de openbare weg fotografische opnamen te maken tegen betaling. Alleen wanneer door B. en W. ontheffing van dit verbod wordt verleend, zal zulks onder bepaalde voorwaarden mogen geschieden. Dus geen straatfotografen meer.

Fotobijschrift: Kijk, dat van die geiten, daar kan ik me wat bij voorstellen, maar dat van die straatfotografen is niet gelukt. Dit is zo’n plaatje. Er kwam een fotograaf door de straat die van de daar ronddwalende kinderen een ‘staatsieportret’ maakte. Enige dagen later belde hij aan en bood de foto ‘van uw oogappeltje’ te koop aan. Bij weigering verscheurde hij ter plekke de foto. Zo ook deze, van Leen van den Heuvel. Die vond het zo erg, dat hij op zoek ging naar alle stukjes en die weer aan elkaar plakte. Éen stukje van de puzzel ontbreekt, maar hij heeft de foto al die jaren bewaard.

 

 

Oud Nieuws 14 november 1934

Plannen voor meer werkverschaffing

Werk voor steun met toeslag

——

Spoorwegplannen, paarden- en motorbanen, aanleg speelweide, uitbreiding Julianapark, enz.

——-

NOG MEER PLANNEN IN DE MAAK.

  1. en W. hebben den Gemeenteraad thans doen toekomen een nota, waarin zij mededeeling doen over de plannen tot werkverschaffing in het algemeen en over het stelsel van werken voor “steun met toeslag” in het bijzonder.

Aan deze mededeeling ontleenen wij het volgende.

De werken ter uitvoering in werkverschaffing welke deels reeds in gang zijn en waaromtrent wij anderdeels plannen voorbereiden, kunnen naar de volgende groepen worden onderscheiden:

1e. de gewone wijze van werkverschaffing;

2e. werkverschaffing aan jeugdigen;

3e. werken waarvoor steun van het Werkfonds 1934 is aangevraagd;

4e. de aanleg van een Rijkswerk met een bijdrage van de Gemeente, onder            leiding van tewerkstelling van Utrechtsche werkloozen;

5e. uitvoering door vaklieden tegen normale uurloonen, doch met beperkten        werktijd voor iederen arbeider;

6e. verschaffing van werkgelegenheid door derden, waarvoor de Gemeente           bijdragen verleent;

7e. het aangekondigde nieuwe stelsel van werken voor steun met toeslag.

… Voor de uitvoering in hoofdzaak  d o o r  j e u g d i g e n  w e r k l o o z e n  hebben wij uitgekozen de uitbreiding van het Julianapark…

 

Het Julianapark, de ‘Tuin van Kol’, die Jan Kol III liet aanleggen en heeft aangeboden aan de gemeente Utrecht. Latere uitbreiding werd gedaan door ‘werkloozen’, veel investeringen heeft het niet gevergd. Hier is men druk met de bouw van een enorme duiventil.

Oud Nieuws 13 nov 1953

Het verkeersplein achter de Sweden van Zuilenweg. — De werkzaamheden inzake de doortrekking van de Laan van Chartreuse en Rooyaards v. d. Hamkade naderen de voltooiing. De wegen zijn geasphalteerd en ze komen thans alle uit op boven afgebeeld plein. In het midden van de cirkel komt waarschijnlijk groen, doch daarlangs zijn de banen eveneens geasphalteerd. Ook de diverse verkeerstekenen moeten nog geplaatst worden. Geheel links ziet men een gedeelte van de v. Egmontkade en rechts de Burg. van Tuyllkade.

 

Oud Nieuws 12 november 1958

De heer P. Lenning, Burgemeester Van Tuyllkade 133, opzichter C van de onderhoudsafdeling van de gemeentelijke bouw- en woningdienst te Utrecht, werd dinsdagnamiddag in het ontspanningsgebouw aan de Citroenstraat gehuldigd bij zijn afscheid wegens pensionering. De heer W.H. van Laatum (rechts) bood namens het personeel een pendule en bloemen aan. Van de opzichters ontving de heer Lenning sigaren.