Oud Nieuws 14 november 1934

Plannen voor meer werkverschaffing

Werk voor steun met toeslag

——

Spoorwegplannen, paarden- en motorbanen, aanleg speelweide, uitbreiding Julianapark, enz.

——-

NOG MEER PLANNEN IN DE MAAK.

  1. en W. hebben den Gemeenteraad thans doen toekomen een nota, waarin zij mededeeling doen over de plannen tot werkverschaffing in het algemeen en over het stelsel van werken voor “steun met toeslag” in het bijzonder.

Aan deze mededeeling ontleenen wij het volgende.

De werken ter uitvoering in werkverschaffing welke deels reeds in gang zijn en waaromtrent wij anderdeels plannen voorbereiden, kunnen naar de volgende groepen worden onderscheiden:

1e. de gewone wijze van werkverschaffing;

2e. werkverschaffing aan jeugdigen;

3e. werken waarvoor steun van het Werkfonds 1934 is aangevraagd;

4e. de aanleg van een Rijkswerk met een bijdrage van de Gemeente, onder            leiding van tewerkstelling van Utrechtsche werkloozen;

5e. uitvoering door vaklieden tegen normale uurloonen, doch met beperkten        werktijd voor iederen arbeider;

6e. verschaffing van werkgelegenheid door derden, waarvoor de Gemeente           bijdragen verleent;

7e. het aangekondigde nieuwe stelsel van werken voor steun met toeslag.

… Voor de uitvoering in hoofdzaak  d o o r  j e u g d i g e n  w e r k l o o z e n  hebben wij uitgekozen de uitbreiding van het Julianapark…

 

Het Julianapark, de ‘Tuin van Kol’, die Jan Kol III liet aanleggen en heeft aangeboden aan de gemeente Utrecht. Latere uitbreiding werd gedaan door ‘werkloozen’, veel investeringen heeft het niet gevergd. Hier is men druk met de bouw van een enorme duiventil.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *