Drenkeling gered uit de Catharijnesingel.

Zo, dat zal je maar gebeuren. Zit je in de bus, en dan zie je een drenkeling (o.k. een kleintje, maar tocht) bezig om te verdrinken. Tijd voor snelle actie dus. Lees erover in het Utrechts Nieuwsblad van 21 juli 1955

 Kordaat optreden van bus-passagier

Tegenover de Bergstraat geraakte gisternamiddag tegen half 6 de 5-jarige Willem Ducaat spelenderwijs in het water van de Catharijnesingel. Dit werd opgemerkt door de ambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen, de heer G. Th. van Eck van der Sluis die in een autobus zat die aan de overzijde van de Singel reed. Hij liet de bus direct stoppen, sprong gekleed te water, zwom naar de overkant en slaagt er, met behulp van de inmiddels toegesnelde A. Bijdevier uit de Lange Koestraat in, het jongetje op het droge te brengen. Deze werd voor onderzoek naar het Stads- en Academisch Ziekenhuis overgebracht. Bij de bij de redding verloor de heer van Eck van der Sluis, woonachtig Jan van Zutphenstraat[1] 3 te Utrecht, zijn bril ter waarde van ƒ 40,-.

drenkeling

De Catharijnesingel te Utrecht, maar voor de drenkeling kwam de redding uit Zuilen

 

[1] [In 1956 werd de straatnaam Jan van Zutphenstraat gewijzigd in Jan van Zutphenlaan]

1200 jaar Zuilen werd gevierd(!) in 1950.

Maar het is dan ook nogal wat: 1200 jaar bestaan van een gemeente. Dat zijn er niet zo heel veel hoor. Vandaar de aandacht in het Utrechts Nieuwsblad van 20 juni 1950. Het werd dan ook een programma dat er zijn mocht!

Programma Zuilens 12e Eeuwfeest

Aan de eigenlijke feestweek in Zuilen (van 1-8 Juli) is een voorspel verbonden, want op Zaterdag 24 Juni wordt de wielerronde van Zuilen verreden, georganiseerd door de U.W.C. “De Volharding”. Er is tevens een verbonden een race op transportrijwielen, een nieuwigheid voor Zuilen.

Dan is er op 29 Juni het bezoek van het Engelse Politie Muziekgezelschap uit Engeland. Dit gezelschap zal des avonds ongeveer 7 uur in Zuilen arriveren en daar worden verwelkomd, o.m. door het Zuilense Fanfarecorps. Na de begroeting zullen beide corpsen, onder het spelen van pittige marsen, optrekken naar de tuin van het gemeentehuis. Daar zullen de Engelse politiemannen kennis maken met hun z.g. pleegouders. In de tuin van het gemeentehuis wordt vervolgens een concert gegeven, waarbij beurteling zal worden opgetreden.

De inzet van de herdenking zal plaats hebben op Zaterdag 1 Juli, des morgens elf uur, in het Juliana-Restaurant. Daar zal Burgemeester O. Norbruis een rede houden en de feestweek openen. Te half drie wordt door het Zuilense Fanfarecorps een concert gegeven in de tuin van het gemeentehuis. In de omgeving van het gemeentehuis zal zich te drie uur opstellen een grote optocht, die te half vier zal starten voor een rondgang door de gemeente, begeleid door het Engelse Politie Muziekgezelschap en het Zuilense Fanfarecorps. Onderwijl zal, aanvangende half 3, een viswedstrijd in het Merwedekanaal worden gehouden. Na de optocht en hengelwedstrijd gymnastiekuitvoering door Sport Vereent in het Julianapark, aanvangende half zes. Te acht uur wordt in hetzelfde park weer een concert gegeven. Tot slot vuurwerk.

1200 jaar

De deelnemers aan het toneelspel kregen als herinnering een tegeltje.

Het Vliegermonument, prachtig eerbetoon aan onze luchtvaartpioniers.

Het Vliegermonument was een werklozenproject, maar een prachtig eerbetoon aan de mannen die pionierden met de mogelijkheden van de luchtvaart. Vaak met gevaar voor eigen leven. Het Utrechts Nieuwsblad schonk op 23 april 1938 aandacht een de bouw ervan.

Vliegermonument te Zuilen

zal spoedig tot stand komen

—————-

MARIËNDAAL, ZUILENS NIEUWE WIJK, DEZER DAGEN GEREED GEKOMEN

Zeer fraai ontwerp

——

ZUILEN, 23 April. – Aan het eindpunt van tramlijn 3 is dezer dag het nieuwe stratenplan der gemeente gereed gekomen. Deze nieuwe wijk in Zuilen, het Tuindorp “Mariëndaal”, is ruim aangelegd met breede straten en plantsoenen. Er is een boomaanplant op de breede trottoirs en bij avond goede straatverlichting. Er zijn reeds tientallen huizen onder de Directie van Gemeentewerken gebouwd.

Langs de Amsterdamschestraatweg bevindt zich een breede parallelweg van plm. 5 M. waar eventueel auto’s geparkeerd kunnen worden. Verder is er een tijdelijke verbindingsweg van plm. 8 M. breedte aangelegd, waardoor men via Tuindorp de huizen aan de Prinses Beatrixlaan en de J.M. de Muinck Keizerkade kan bereiken.

De straten in dit nieuwe Tuindorp zijn behoudens dan de Weth. D.M. Plompstraat, genoemd naar pioniers van het vliegwezen.

Op initiatief van den heer A.J. van der Weerd, den gemeente-secretaris, zijn er plannen gemaakt om te komen tot het oprichten van een monument ter herinnering aan de pioniers van het vliegwezen. Deze plannen zijn thans geen plannen meer, er zal nu spoedig tot uitvoering worden overgegaan.

Het monument zal opgericht worden op het plantsoen aan de C. van Maasdijkstraat em de Wethouder D.M. Plompstraat en wel komende van den Amsterdamschestraatweg aan de rechterhand.

Het gedenkteeken dat een ontwerp is van den heer W.C. van Hoorn, gemeenteteekenaar, mag als zeer geslaagd worden beschouwd.

Het monument wordt plm. 8 M. hoog en zal worden uitgevoerd in handvormsteen. Het geheel zal gekroond worden door een paar vleugels, de aviatiek voorstellende. Links en rechts komt nog eenig beeldhouwwerk.

Het beeldhouwwerk wordt uitgevoerd door den Utrechtschen beeldhouwer J.W. Uiterwaal.

Voor het monument is een plateau van flagstones ontworpen, terwijl het aan beide zijden begrensd wordt door een halfcirkelvormig muurtje. Het monument zal van een voetlicht worden voorzien.

Het geheel is gedacht in een plantsoenaanleg. In dit plantsoen zal een vijver worden aangebracht van plm. 16 M. x 5 M.

De tuinarchitectuur wordt verzorg door de Fa. Copijn te Maartensdijk.

Tegenover het monument is in denzelfden halve cirkel een bank ontworpen, de Prinses Beatrixbank. Van deze bank af heeft men dan een goed zicht op het monument.

Door verschillende der alhier gevestigde bedrijven zijn hooge bedragen geschonken, terwijl ook de bouwondernemers en andere particulieren hebben medegeholpen om de vereischte gelden bijeen te krijgen. Verder zal van het te verwerken materiaal het grootste gedeelte nog worden geschonken.

Zij die nog een bijdrage voor dit monument willen geven, kunnen dit doen door storting op girorekening Nr. 126134 ten name van A.J. van der Weerd te Zuilen.

Het werk zal voor zoover mogelijk worden uitgevoerd door jeugdige werkloozen, in den leeftijd van 14 tot 24 jaar, natuurlijk onder deskundige leiding.

 

Vliegermonument

Bouwfase van het Vliegermonument, de vleugels worden met handkracht omhoog getakeld!