Onbewoonbaar verklaarde woningen aan de Kantonnaleweg

Vooral werknemers van steenfabriek ‘De Volharding’ (later Bredero Bouw Bedrijf) woonden op de Kantonnaleweg. Van een oud-bewoonster heb ik verschillende goede herinneringen op mogen tekenen die zij aan deze woningen had. maar de tand des tijds greep in. Lees er alles over in het Utrechts Nieuwsblad van 26 mei 1954:

 GEMEENSCHAPSRAAD ZUILEN

Gesprek over onbewoonbaar verklaarde woningen

(Van een verslaggever)

In de gisteravond gehouden vergadering van de Gemeenschapsraad voor Zuilen werd met voldoening kennis genomen van het feit, dat de Cult.- en Ontsp.-Vereniging ’t Zand en de Stichting Neutraal Verenigingsgebouw tot overeenstemming zijn gekomen betreffende het organiseren van één Feestpark.

Het voorstel van B. en W. van Utrecht betreffende de omzetting van de particuliere Avond-U.L.O.-school in een Gemeentelijke Avond-U.L.O.-school, en de stichting van twee van deze scholen mogelijk te maken, werd door de heer De Wilde toegejuicht, evenals door de heer Kasbergen, die het echter minder prettig vond dat Zuilen dit indertijd zelf niet heeft gedaan. Met algemene stemmen werd besloten sympathie met het plan van B. en W. van Utrecht te betuigen.

De kwestie van de onbewoonbaar verklaring van woningen aan de Kantonnaleweg no. 1 tot en met 12 vergde nogal enige tijd. In Dec. 1952 besloot de raad van Zuilen tot onbewoonbaarverklaring van deze woningen. Door Ged. Staten werd de onbewoonbaarverklaring van de woningen no. 1 en 11 ongedaan gemaakt. B. en W. van Zuilen hebben daarna aan H.M. de Koningin verzocht dit besluit van Ged. Staten ongedaan te maken, op welk verzoek echter geen antwoord is ontvangen. Thans vroegen B. en W. van Utrecht advies aan de Gemeenschapsraad betreffende de onbewoonbaarverklaring van de woningen 1 en 11. Het bestuur van de Gemeenschapsraad adviseerde, het besluit van de Zuilense Gemeenteraad tot onbewoonbaarverklaring te handhaven. Door de heren Dr. Wilhelmij, v.d. Slot, Kasbergen, Kuipers en Heuvel, werd over deze kwestie het woord gevoerd, en allen kwamen tot de conclusie, dat ook de woningen 1 en 11 inderdaad onbewoonbaar zijn. Ook de voorzitter, de heer K. Kievit, wees nog eens op de onbewoonbaarheid van deze woningen, terwijl de heer Kasbergen het rapport van de Zuilense deskundigen ten deze stelde boven dat van Utrecht. Met algemene stemmen werd besloten, B. en W. van Utrecht te adviseren, het besluit van de Zuilense Gemeenteraad betreffende de onbewoonbaarverklaring volledig te handhaven.

Kantonnaleweg

Foto uit de tijd dat de woningen aan de Kantonnaleweg nog bewoonbaar verklaard waren. Rond 1928 gingen zo de volgende personen op de foto: achterste rij v.l.n.r. Jaantje de Jong, Jo Eimers, Jo Lagerwei, Jo Schouwburg, Stien de Jong, Dorus Kuipers. Ervoor staan: Ger Eimers, Dik Schouwburg (de man erboven onbekend) mevr. van Bart, Hr. Van Bart, Mw. en Mijnh. Kwakernaak, Frans Kwakernaak, Mw. de Jong, Mw. Eimers, Mw. Schouwburg, Mw. Hogendoorn, Mw. Lagerwei met zoon Wim, Mw. de Jong, Hr. Goedee (het kleine kopje is van Mw. Rietveld) Wim de Jong. Op de voorste rij zien we dan nog: Jo Rietveld, Mw. Bos, Tonie Rietveld, Mw. Rietveld, Mevr. van Bart (de oma van Peter van Bart van de Vrijwillige Brandweer Zuilen) Gert de Jong, de klein Goedee, Peter van Bart en Jannie Schouwburg (mevrouw J. Kortland – Schouwburg van wie ik niet alleen deze foto maar ook de namen heb, bedankt!) van opzij kijkt er een Rietveldje.

De Ronde van Zuilen die De Volharding vaak organiseerde.

De eerste Ronde van Zuilen die Wielervereniging ‘De Volharding’ zou organiseren in Zuilen, ging vanwege mobilisatie niet door. Het werd 1942 toen De Volharding het voor elkaar kreeg, ondanks de ellende van de bezetting. De Volharding heeft heel veel Ronde’s van Zuilen georganiseerd, maar de eerste was in dit jaar. We lezen erover in het Utrechts Nieuwsblad van 16 maart 1942:

Hemelvaartsdag Ronde van Zuilen

De Utrechtsche Wielerclub “de Volharding”, organiseert weer den bekenden wegwedstrijd in de bebouwde kom van de gemeente Zuilen, en wel op Hemelvaartdag, 14 Mei. De koers, waarvoor reeds de toestemming van B. en W. der gemeente Zuilen werd verkregen, wordt gehouden op de Burg. Van Tuyllkade, Daalscheweg en Sweder van Zuilenweg. De lengte van het parcours is 1700 meter.

Reeds werd een erecomité in het leven geroepen, waarvoor de volgende heeren bereid werden gevonden zitting te nemen. Mr. O. Norbruis, Burg., Directeur van Werkspoor; K. Kiviet, directeur de Muinck Keizer; J.H. Welle, Consul der N.W.U. der Provincie Utrecht; A.J. van der Weerd, Secretaris Gemeente Zuilen.

Inmiddels is een werkcomité gevormd, dat reeds eenige maanden werkzaam is. Hierin hebben naast het bestuur van de Volharding, de heeren A.J. van der Weerd, W.J. Ducaat, P. Puit en G. de Vries zitting genomen.

Verloopen de plannen zooals werd voorgesteld, dan bestaat er alle kans, dat ook door Profs zal worden deelgenomen, waarvoor reeds onderhandelingen met de vooraanstaande renners werd aangeknoopt.

Volharding

Een foto van deze eerste Ronde van Zuilen uit 1942 moet ik u tot mijn spijt schuldig blijven (wie helpt??), maar deze uit 1950 mag er ook zijn. De renners denderen over de Burgemeester van Tuyllkade en de Prins Bernhardlaan. In eerdere rondes werden ook nog wel een andere straten in de omgeving aangedaan, maar ‘het parcours’ werd uiteindelijk wel het vaakst op de bovengenoemde laan en kade verreden.

Oud Nieuws 30 oktober 1897

ZUILEN. Het werk op de pan- en steenfabriek is voor dit seizoen weer geëindigd. Er is veel goed gemaakt en de prijzen zijn niet slecht te noemen. Ook de aftrek was niet gering en ook thans nog wordt er veel afgescheept. Een gevolg hiervan is, dat de fabrieken thans niet volgepropt met gemaakt goed zitten, wat gedurende de laatste jaren, met uitzondering van het voorgaande jaar, steeds het geval was.