Een dreigende oorlog vraagt om oefeningen…

Het is 1938 en er dreigt steeds meer een oorlog. Nederland is dan wel neutraal, maar is de vijand dat ook? Oefeningen om te kijken of er paraat kan worden gereageerd zijn belangrijk. Over zo’n oefening schreef De Indische courant op 7 mei 1938 het volgende:

… Nerveuze stemming

Op kamer 10 heerschte een nerveuze stemming. Estafettes liepen af en aan en intusschen gaf commissaris Brandt, die telefonisch op de hoogte was gebracht van hetgeen er op het terrein der Reiniging was geschied, zijn bevelen. Achtereenvolgens werden de brandweer, de ziekenauto’s, eerste hulpdiensten en verdere brigades gewaarschuwd om zich zoo snel mogelijk naar de plaats des onheils te spoeden. Kwart voor vijven stormden de roode wagens binnen, de brandweerlieden sprongen er ijlings af, rolden hun slangen uit en gaven water. In een oogwenk was het blussingswerk voltooid. Intusschen was gas geconstateerd rond het gebouwtje, zoodat ook de brancards en het verplegend personeel in actie werden gebracht. Tegen den zwaren grasrand werden de gewonden behandeld, gasmaskers werden hen opgezet en voorzichtig droeg men ze daarop naar de hospitaaltjes.

Men ziet, dat deze oefening uiterst eenvoudig was opgezet en dat ze zoo vlot slaagde was natuurlijk grootendeels te danken aan de grondige voorbereiding ter plaatse en het feit dat alle betrokkenen zich gereed hadden gehouden om het eerste signaal te hulp te schieten.

Inmiddels waren ook in andere deelen van Utrecht, allen behoorend tot vak 5, dus het noordelijk stuk tusschen de spoorlijn naar Amsterdam en de Biltstraat rampen geënsceneerd. In de Zandhofschestraat waren een paar woningen in brand gevlogen en daar kwam de brandweer met groot materiaal en ladderwagens in actie. Daar deze straat niet zooals het terrein van de gemeente-reiniging was afgezet, stroomden weldra van alle kanten honderden nieuwsgierigen toe. Ook daar werd voortreffelijk en snel gewerkt. Als derde punt in de stad had men voor de oefening de Marnixlaan uitgezocht en wel de hoek op de Van Hoornekade. Naar hetgeen wij daaromtrent vernamen, heeft men eveneens ter plaatse de zaak grondig geregeld.

Oorlog

De bewuste kruising uit bovenstaand knipsel.

Goed zoeken: het geld ligt (ook in @Zuilen) op straat!

Wie wil dat niet? Zomaar een handvol geld op straat (vergis u niet, in 1958 is 3107 gulden een heel groot bedrag!) U leest er alles over in het Utrechts Nieuwsblad van 3 april 1958.

In Utrecht ligt ’t geld op straat

Hebt u nog niets gevonden? Toch ligt het geld in Utrecht op straat voor het grijpen. Nadat dezer dagen f 3107.50 op de Amsterdamsestraatweg lag, die omdat er geen eigenaar komt opdagen, naar het schijnt van niemand zijn, vonden woensdag jongens bij hun spel zomaar een handvol bankpapier.
Op een stukje land aan de Van Hoornekade speelden twee jongens uit de Koppestokstraat.
Ze groeven een gat in de grond en haalden uit dat gat tot hun stomme verbazing het ene tientje na het ander, tot zij bijna honderd gulden bij elkaar hadden. Het geld lag daar niet lang, want de papiertjes verkeerden in prima staat. De jongens brachten het geld naar de politie.

Bestaat er verband tussen de vondst van de f 3107.50 en de schat aan de Van Hoornekade zo vraagt deze zich af. Voor de honderd gulden heeft ook geen mens zich als rechtmatig eigenaar gemeld. De politie zit er met een nieuw financieel raadsel bij. Ze is er niet meer zo zeker van dat het helemaal zuivere koffie is, zoals men aanvankelijk meende.

Hoe het zij Utrecht begint voor vreemdeling en bewoner aantrekkelijk te worden, want wie vindt niet graag geld op straat waar geen eigenaar bij hoort.

Hoornekade

Voor de juiste plek om het geld te vinden, moet ik u het antwoord schuldig blijven (ben er zelf nog niet geweest). Maar hier bent u dus wel in de buurt. 

Best bekeken Facebookberichten XV

Op Facebook plaatsen we zo mogelijk dagelijks een oud krantenknipsel of bericht uit een dagboek. Zo’n bericht noemen we ‘Oud Nieuws’ en is gerelateerd aan de datum. Omdat niet iedereen ‘op facebook’ wil, zetten we de vier meest bekeken foto’s als blog op deze site. Dit zijn de meest bekeken foto’s in augustus 2013.

Lees verder