Waar zijn de winters gebleven?

Utrechts Nieuwsblad 4 januari 1964

Winterse last drukt Utrecht zwaar

Voorzichtigheid in het verkeer voorkomt erger

Opnieuw ging Utrecht donderdag gebukt onder de lasten van de winter. Na de sneeuw en de storm uit het oosten kwam de regen, die de wegen spiegelglad maakte. Des avonds was er bijna geen verkeer mogelijk.

De politie moest van 21 uur af de surveillance per auto staken. Het was te gevaarlijk om te rijden. Alleen wanneer iemand snelle hulp inriep, werd een auto de poort uitgestuurd. De surveillance te voet vond normaal doorgang.

… Omstreeks 18 uur gleed in de Professor Wattjesstraat de 56-jarige mevrouw A. van Gend-Dekker, Amsterdamsestraatweg 791 bis, uit. Zij brak haar linker onderarm en ging naar het Academisch Ziekenhuis …

 

Prof. Wattjesstraat

Fotobijschrift: De Prof. Wattjesstraat te Zuilen. Deze straat werd aangelegd in het verlengde van de De bazelstraat. Omdat die straat genummerd werd vanuit de Lelimanstraat, moest voor deze ‘verlengde De Bazelstraat’ een andere naam gevonden worden. Het werd – in deze wijk waar de straten vernoemd werden naar architecten – dus Prof. Wattjes. De foto komt uit de collectie van Het Utrechts Archief.

 

 

Nog meer kerstboomverbrandingen

Utrechts Nieuwsblad 3 januari 1966

Kerstboomverbrandingen

HO, HO, dat gaat zo maar niet! Zij konden niet wachten: vanavond beginnen de kerstboomverbrandingen, maar vanmorgen waren — hier bij de Thomas à Kempisweg langs de spoorbaan — al enige jongelui een privévuurtje aan het stoken. Vanavond gaat de brand in kerstgroen dat wordt opgestapeld in Tuindorp (H.F. van Riellaan — Eijkmanlaan, 19 uur) Ondiep (Nieuwlichtstraat — Kloosterlaan, 19 uur), Rivierenwijk (Maasplein, 19 uur), Zuilen (W.J. Bossenbroekstraat, 19.30 uur), Overvecht (Wolgadreef—Houtmandreef, 20 uur), Utrecht-oost (Ina Boudier Bakkerlaan, 20 uur), en Veemarktplein (20 uur).

 

De Zuilense kerstboomverbranding

Utrechts Nieuwsblad 2 januari 1957

Kerstboomverbranding in Utrecht-Noord

De jaarlijkse kerstboomverbranding in Utrecht-Noord, georganiseerd door de kindervereniging Mariëndaals Belang in samenwerking met de stichting gemeenschap Zuilen zal plaats hebben hedenavond om 19.30 uur op een terrein tussen de Adriaan Mulderstraat en de Dr. Plesmanlaan.

De Zuilense vrijwillige brandweer zal deze keer medewerking verlenen.

Er wordt in optocht met de kerstbomen naar het verbrandingsterrein gelopen onder vrolijke muziek van het Zuilens fanfarecorps.

Vertrek 19 uur van de Sweder van Zuylenweg, hoek Van Egmontkade, waanra onderstaande route zal worden gevolgd: Sweder van Zuylenweg, Balderikstraat, St.-Winfridusstraat, St.-Bonifaciusstraat, Swammerdamstraat, F. Koolhovenstraat, C. van Maasdijkstraat, A.H.G. Fokkerstraat, Prins Bernhardlaan, Dr. Plesmanlaan.

Bij het vliegermonument aan de C. van Maasdijkstraat zal de jeugd van Mariëndaal zich 19.15 uur bij de stoet aansluiten.

Kerstboomverbranding Mariëndaal

Fotobijschrift: Een bijzondere vorm van brandstofaanvoer. De buurtvereniging Mariëndaals Belang heeft al heel vroeg in haar bestaan een kerstbomenverbranding ingesteld die ook voor niet leden open stond. Dat daarvoor in de jaren ’50 grote belangstelling bestond ziet u op deze foto wel.

 

Over de start van de groei van Zuilen

Knipsel over Zuilen van 30 december 1912

Aan den Noordwestkant [Zuilen].

We ontvingen onlangs een bericht, dat een eindje buiten onze gemeente onder die van Zuilen een groot terrein was aangekocht door eene bouwmaatschappij, die er, vooral voor de werklieden der te bouwen fabriek aldaar, woningen zou laten bouwen. Later werd dit bericht in zooverre weersproken, alsof alleen de boerderij ’t Pannenhuis bij Zeldzaam zou zijn verkocht en wel aan de firma Kol. Thans werden wij verzocht alsnog te melden, dat ook ’t eerstgenoemde bericht waar is. ’t Betreft een terrein tegenover Zeldzaam, tusschen dijk en straatweg, geheel afgescheiden van boerderij ’t Pannenhuis.

Fotobijschrift: Hoeveel lezers van dit bericht zullen indertijd beseft hebben wat een enorme impact voor de ontwikkeling van de regio Utrecht hier werd aangegeven? Werkspoor (want hierover gaat dit bericht) komt naar Zuilen en gaat werk bieden aan meer dan 5000 medewerkers. Op verzoek van de directie van Werkspoor komt ook de heer J.M. De Muinck Keizer naar Zuilen. Zijn staalgieterij – DEMKA – biedt op het hoogtepunt werk aan meer dan 2500 man. Voor die bijna 8000 arbeiders groeit Zuilen in 40 jaar naar de vierde gemeente in de provincie (van ruim 900 naar meer dan 26.000 inwoners).

Initiatiefnemer voor de verhuizing van de fabriek naar Zuilen was Jan Kol III van het bankiershuis Vlaer & Kol, het ‘op één na oudste bankiershuis ter wereld. Jan Kol III bezat een groot deel van de kavel langs het kanaal en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam.

Op de foto de kale vlakte van het terrein waarop Werkspoor neer zal strijken, in het midden aan de horizon de (oude) brug over het kanaal.

 

 

 

Redders bedankt!

Knipsel 28 december 1961, over redders uit Zuilen:

Redders gehuldigd

BURGEMEESTER De Ranitz heeft vanmorgen twee mensen bij zich laten komen in het Utrechts stadhuis om hen persoonlijk te prijzen voor hun kranig optreden bij het redden van drenkelingen. Als aandenken bood hij hen namens het Carnegie heldenfonds een oorkonde aan. De heer K. Veenstra, Cornelis Roobolstraat 103 (links) had 17 juli Marinus de Brey uit de Vecht gehaald. De montagewerker Th. Adelaar, Paardstraat 12 I, (rechts) redde 4 september de heer H.G. van Wezel uit de Koningshaven in Rotterdam.

Vrijwillige Brandweer Zuilen actief rond de kerst

Knipsel van 27 december 1961 over activiteiten van de brandweer tijdens de voorbije feestdagen:

 

Rode haan was koest tijdens de feestdagen

Toch nog enkele branden en wat schade

Wat velen hebben verwacht, is niet gebeurd: er zijn in Utrecht bijna geen branden geweest, die het gevolg waren van onvoorzichtig omgaan met kerstbomen. Wel is de kou de oorzaak van enkele branden geweest.

Zaterdagmiddag kreeg bijvoorbeeld de familie Van Smitte, Zuylenveldlaan 29, brand in de keuken, wat een schade van ongeveer ƒ 300 teweeg bracht. Een petroleumstel werd gevuld, terwijl de pit nog brandde. Toen de tank overliep, raakte de petroleum in brand. Een plastic tafelkleed, overgordijnen, vitrage, de deur en de deurkozijnen kregen schade. De bewoners hebben het vuur zelf geblust, zodat de brandweer bij aankomst geen dienst hoefde te doen.

… Mejuffrouw C.A. Munnik, die op kamers woont (Werner Helmichstraat 52) zette zaterdagavond een keteltje water op een verwarmingsplaat voor haar kruik. Zij ging op bed liggen wachten tot het kookte. Zij is echter in slaap gevallen, zodat de ketel droog kookte. Er kwam een gat in de vloerbedekking en de planken van de vloer kregen schroeiplekken. De Zuilense vrijwillige brandweer rukte wel uit, maar hoefde geen dienst te doen.

Fotobijschrift: Mooie foto van de Vrijwillige Brandweer Zuilen. Goed vasthouden was wel het devies. Zo rukte men uit naar de vuurhaard. Mooi detail is het wapen van Zuilen op mde deur. Foto werd genomen ter gelegenheid van de viering van het twaalf-en-een-half-jarig jubileum dat in 1948 plaatsvond. Na de annexatie wilde aannemer (en commandant van de Vrijwillige Brandeweer Zuilen) deze auto kopen. dat ging niet door: het Utrechtse gemeentebestuur verkocht de wagen aan een boer in Zeeland, die de pomp gebruikte als gierpomp. ;-(

HENGELAARS SCHENKEN GOUDKARPERS VOOR VIJVERS

HENGELAARS SCHENKEN GOUDKARPERS VOOR VIJVERS

Oud Nieuws 24 december 1954

De Alg. Utr. Hengelaars Ver. gebruikt sedert vele jaren de verschillende stadsvijvers als groeiplaats voor de vis, welke dan, na volwassen geworden te zijn, wordt uitgezet in de door deze vereniging gepachte viswateren rondom de stad.

Toch wil de A.U.H.V. ook iets anders dan alleen maar vis uitzetten met het doel deze later triomphantelijk aan de haak te slaan. Ter verhoging van de aantrekkelijkheid van onze stadsvijvers heeft de vereniging bij wijze van schenking aan de Gemeente Utrecht en de vijvers van het Wilhelmina- en Julianapark en het Park Oog in Al eind November j.l. door de Ned. Heide Mij. in elke vijver tachtig flinke goudkarpers van 20 cm. laten uitzetten. Niet met het doel deze fraaie vissen straks, als ze volwassen zijn over te brengen naar de buiten (vis) wateren, doch louter en alleen met het doel om als extra attractie voor de vele kinderen, die iedere dag trouw de eenden (en dus ook de vissen) in de vijvers komen voederen.

Vissen voeren in het Julianapark

Fotobijschrift: Het vissen voeren (en kijken naar de vissen) gebeurde veelal vanaf de prachtige balkons met ‘boomstammen’ afrastering. (maar niet als het sneeuwt natuurlijk…). Al vele jaren geleden is één van de balkons weggehaald en werd de afrastering een (veel veiliger en goedkoper in onderhoud) een metalen constructie.Maar bij het park paste deze vormgeving wel heel bijzonder goed. Mooie taak voor de gemeente: enige jaren geleden al werd besloten het onderhoudsniveau van het Juliananpark te verhogen van zes naar acht. Zou een prachtig plaatje terug kunnen brengen. (Als we dan ook wel weer van de witte winters krijgen natuurlijk)

 

Zilver jubileum Prinses Ireneschool

Prinses Ireneschool in het zilver

Oud Nieuws 23 december 1954

Belangstelling bij jubileum Prinses Ireneschool

BIJ DE FOTO: Een deel der genodigden tijdens de feestelijke ouderavond van de zilveren „Prinses Ireneschool”.

Hartelijke toespraken

(Van een onzer verslaggevers)

De Prinses Ireneschool (voorheen School 3) aan de Johannes Uitenbogaertstraat 19, bestaat vijf-en-twintig jaar, en ter herdenking van dit feit had gisteren een feestelijke Ouderavond plaats in de versierde gymnastiekzaal. Door de heer W. Koek, het hoofd der school, werden o.m. verwelkomd de heer A. Lens, Rijksinspecteur van het Onderwijs, de heer J.C. v. Dam, Chef afd. Onderwijs en Jeugdzaken, de heer E. Post, oud hoofd der school, verder de heer O. Norbruis en echtg. ,de heer A.J. v.d. Weerd, secr. Gemeenschapsraad, de heer A. Lamie, voormalig chef van de afd. Onderwijs, de oud-Directeur van Gem. werken A.G. v. Vliet en de Gem. architect W.C. v. Hoorn, diverse hoofden en onderwijzend personeel van scholen, vertegenwoordigers van Volksonderwijs en Ouderraad enz.

De heer A. Lens, de Rijksinspecteur van het L.O. wees op de belangstelling voor het onderwijs, dat door Utrecht wordt betoond en in het verleden ten volle ook werd betoond door oud-burgemeester O Norbruis. Hij hoopte, dat die belangstelling, ook van de zijde der ouders, onderwijzend personeel enz. zal blijven bestaan.

De volgende spreker was de heer O. Norbruis, die erop wees, dat de school voor hem steeds een bron van genot is geweest, al waren er ook vaak zorgen vooral toen het oude schoolhoofd, de heer E. Post, ging vertrekken. Van de benoeming van de heer Koek heeft men nimmer spijt gehad. Ook werd het woord gevoerd door de heer J.C. v. Dam, chef afd. Onderwijs en jeugdzorg. Spr. wees op de groeiende samenwerking tussen Utrecht en deze school, en hoopte dat deze in de toekomst nog hechter zou worden.

Het oud-schoolhoofd, de heer E. Post, haalde enige herinneringen op aan de eerste jaren van de school, wees op de prettige samenwerking, die steeds heeft bestaan, en wenste verder allen geluk met dit jubileum.

Namens de ouders bood de heer J. v.d. Haers als bewijs van erkentelijkheid een projectiescherm smalfilm apparaat aan, benevens een plant. Er waren ook van andere zijden veel bloemen gezonden.

Het feestelijke deel werd verzorgd door het Gezelschap Adrie van Oorschot, dat verschillende vermakelijke schetsen bood, goocheltoeren ten beste gaf, enz. Hedenavond zal het Gezelschap voor een tweede groep ouders optreden, terwijl het des middags feest was voor de kinderen.

Het Natuur-historisch museum te Zuilen

Oud Nieuws 22 december 1937

Het Natuur-historisch Museum in

het Julianapark geopend

——

Groote belangstelling van officieele zijde. – Wethouder H.A. Bekker verricht opening.

In het Julianarestaurant is hedenmiddag het Natuur-Historisch Museum, waarover wij gisteren reeds uitvoerig schreven, geopend.

Onder de velen aanwezigen merkten wij onder meer op de heeren  O.  N o r b r u i s, Burgemeester van Zuilen, Dr.  d e  L a n g e, gemeente-secretaris van Utrecht,  Z e e g e r s, P l o e g  en W a s l a n d e r, wethouders van Utrecht. Hoofdcommisaris van Politie, Dr. S c h u u r m a n s  S t e k h o v e n, waarn. directeur van het Zoölogisch Laboratorium,  V a n  D i s s e l,  oud-directeur van Staatsboschbeheer,  S m u l d e r s, oud-wethouder van Utrecht en vele gemeenteraadsleden, terwijl voorts vertegenwoordigers van de Utrechtsche Biologenvereeniging aanwezig waren.

Wethouder H. A.  B e k k e r  verrichtte de opening. Spr. bracht dank aan allen, die hebben medegewerkt tot de totstandkoming van dit museum, waarop wij hier niet verder behoeven in te gaan, daar wij gisteren hierover reeds schreven.

De heer Roeleveld dankte het bestuur van de “Stichting Julianapark” voor haar medewerking en schetste het nut van dit museum. Tenslotte dankte spr. dengenen die hem hebben geholpen bij de samenstelling van zijn verzameling.

Tenslotte sprak de heer  O.  N o r b r u i s,  burgemeester van Zuilen, eenige woorden. Spr. memoreerde, hoe door toedoen van wijlen den heer  K o l  Zuilen een nieuwe woonwijk is geworden in de omgeving van het prachtige Julianapark, in den volksmond nog steeds het “park van Kol” geheeten. Spr. spreekt de hoop uit, dat het nieuwe museum zal bijdragen tot de ontwikkeling der menschen voor de natuur.

Het museum werd hierna bezichtigd.

Fotobijschrift: Een afbeelding uit ‘Utrecht in Woord en Beeld’ van 19 oktober 1934. Voor de tekst maak ik gebruik van het origineel. Onder de kop: ‘Aanwinsten voor het Julianapark te Utrecht’ lezen we: ‘Het ei van een struisvogel en dat van een winterkoninkje verschilt nogal van afmeting, en daartusschen zijn er ook eieren van allerlei kleur en kaliber. De heer Roeleveld heeft er een groote verscheidenheid van verzameld, zooals men hier kan constateren.’

Kerstsfeer in Mariëndaal

Oud Nieuws 21 december 1953

Verlichte kerstboom in Mariëndaal
Van morgen af staat in het plantsoen bij het vliegermonument aan de Van Maasdijkstraat een geïllumineerde kerstboom. Zij kon daar worden neergezet dank zij de medewerking tussen de vereniging „Mariëndaals Belang”, de winkeliers van deze wijk, B. en W. van Zuilen, de PUEM en baron van Tuyll van Zuylen. Ook de jeugd werkte mee aan de vervaardiging van de versierselen. Op de Eerste Kerstdag zal het Leger des Heils er ’s avonds een dienst met community-singing organiseren.Kerstsfeer in Zuilen

Fotobijschrift: ‘Van morgen af…’, dit is een bericht dat 21 december in de krant stond, dat is ook geen dag te vroeg lijkt me.