Op zoek naar de Julianaboom in Zuilen….

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de buurtvereniging ‘Prinses Juliana’ plantte men een Julianaboom. Daarover schrijft het Utrechts Nieuwsblad van 23 augustus 1950. Maar waar staat deze boom? Is hij er nog? Wie helpt?

Zuilen viert weer feest

Feestelijke inzet zilveren buurtv. „Prinses Juliana”

De planting van de Julianaboom

(Van onze Zuilense correspondent)

De feestelijkheden ter gelegenheid van het zilveren feest van de buurtver. „Prinses Juliana” te Zuilen zijn hedenmiddag begonnen.

Ongeveer twee uur verzamelden zich op het feestterrein St. Josephlaan het bestuur, vele leden en vele belangstellenden”; waar de voorzitter de heer P. Boss een rede hield waarin hij een terugblik wierp over de afgelopen 25 jaar memorerende het vele wat verricht was. Hij uitte de woorden van dank tot degenen die daaraan hun beste krachten hebben gegeven. Speciaal werden genoemd de heren G.M. Gummels, oud-voorzitter, J. van Kampen, Th. Verzuu Sr. P. van Ede en A.A. van der Werff, wethouder van Zuilen, die steeds zijn beste krachten ter beschikking stelde.

Na de openingsrede had een gecostumeerde rondgang over het terrein plaats, waaraan door talrijke groepen van kinderen werd deelgenomen. Het was een lange en fleurige stoet, die veel belangstelling trok.

Ongeveer drie uur had een ontvangst van verschillende autoriteiten plaats op het Dr. Schaepmanplein.

Wij merkten hierbij op Burgemeester O. Norbruis die de boomplanting verrichtte, wethouder A.A. van der Werff ( die langzaam herstellende is ), Th.W. Ruygrok, A.C. de Wit, gemeentesecretaris A.J. van der Weerd en vele deputaties van bevriende verenigingen.

Bij de boomplanting werd voorlezing gedaan van een telegram aan H.M. Koningin Juliana: „Vijfhonderd kinderen met hun ouders, leden van de Buurtvereniging Prinses Juliana te Zuilen bijeen bij de planting van een Juliana-boom bij gelegenheid van het zilveren jubileum der Vereniging betuigen Uwe Majesteit hun oprechte aanhankelijkheid en trouw en spreken de wens uit, dat het God moge behagen U vele jaren te sparen als Moeder en Vorstin van land en volk en Uw hooggeacht Koninklijk Gezin. Het bestuur.”

Bij de boomplanting werd de volgende oorkonde in een fles onder de boom gelegd: „Heden 23 Augustus van het jaar des Heren 1950 in het derde regeringsjaar van H.M. Koningin Juliana, in het jaar waarin de gemeente Zuilen het 1200 jarig bestaan vierde, bij gelegenheid van het zilveren jubileum van de Buurtvereniging Prinses Juliana werd deze boom geplant door de Edelachtbare Heer O. Norbruis, burgemeester van de gemeente Zuilen. De vorige boom werd op deze plaats geplant bij gelegenheid van het 2e lustrum der Vereniging in de maand Augustus van het jaar 1935. In de oorlogsjaren van 1940 tot 1945 viel de boom, geveld door onbekende hand, in de nacht door de nood daartoe gedreven ten gevolge van de enorme voedsel- en brandstoffennood die in deze donkere bezettingsjaren heerste.

De leden van de Buurtvereniging rekenden het zich tot een eretaak op dezelfde plaats een nieuwe boom te planten opdat voor het nageslacht zij zal blijven getuigen van hun oprechte wil om gepleegd onrecht te herstellen en van hun aanhankelijkheid en trouw aan onze geëerbiedigde Koningin Juliana, naar wie de boom zal worden genoemd, de Julianaboom. Een lijst van de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 15 jaar, allen met hun ouders bij deze boomplanting aanwezig gaat hierbij.

Zuilen, 23 Augustus 1950,

getekend door het voltallige bestuur.

Julianaboom

Op de foto: op achtergrond het bestuur, daarvóór aantal kinderen, die deelnemen aan optocht. Meisje met strohoed, daarnaast v.l.n.r.: de heer L. Groeneveld, commissaris P. Verzuu, secretaris, P. Boss, voorzitter, J. v.d. Griendt, penningmeester, P. Overdiek, commissaris, J. van Oostrum, 2e penningmeester, J. Visser, commissaris. De heren A. Kuipers, 2e voorzitter en H. Bosman, 2e secretaris konden niet bij de opname van de foto aanwezig zijn.

Facebook reacties

2 gedachten over “Op zoek naar de Julianaboom in Zuilen….

 1. Van mijn moeder vernomen zij was van 1922
  Dat koningin Wilhelmina een boom heeft geplant in het weiland langs de daalseweg weg ongeveer 1925/1930.?
  Wat nu een wandelroute is
  Groet Fred Buter

 2. Deze boom stond in een groenstrook in het midden van het Dr. Schaepmanplein.
  De boom is gesneuveld bij de aanleg van twee grote transportleidingen voor het
  aardgas ongeveer rond 1960 en is niet meer terug geplant. De twee leidingen, ca.
  twee meter diep, liggen vanuit de van Eimerenstraat schuin over het plein naar
  de Forstmanstraat en dan door deze straat naar St. Josphlaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *