Oud Nieuws 27 mei 1942

Inlevering van radiotoestellen straatsgewijze

Ingevolge de beschikking van den Högeren SS und Polizeiführer d.d. 13 Mei 1941, zijn alle zich in het bezette Nederlandsche gebied bevindende radio-ontvangsttoestellen met toebehooren en eventueele reserveonderdeelen verbeurd verklaard en dienen deze binnen een bepaalden tijd te worden ingeleverd.

Voor den inhoud der beschikking wordt verder verwezen naar de desbetreffende publicatie, welke reeds eerder in de pers is verschenen.

De Politiegezagdrager te Utrecht bepaalt in verband hiermede voor de gemeente Utrecht het navolgende:

1e. Radio-ontvangsttoestellen met toebehooren en eventueele reserveonderdeelen worden in deze gemeente voorloopig ingeleverd aan de bureaux van politie aan het Boerhaaveplein, den Wittevrouwensingel No. 27 en in het pand van Vroom en Dreesmann aan het Stadhuisbrug.

2e. Inlevering zal straatsgewijze plaats vinden. In de pers zal telkens worden bekendgemaakt welke straten moeten inleveren en waar de inlevering moet plaats vinden.

3e. Voor de inlevering worden formulieren ter beschikking gesteld die uit 3 strooken bestaan welke strooken door de tot inlevering verplichte personen, tegen betaling van 5 cent per stuk aan de loketten der postkantoren moeten worden afgehaald. Op elk formulier moeten de naam van het model (type), het nummer van het toestel, alsmede naam, beroep en adres van dengene die het toestel moet inleveren met de schrijfmachine of in blokletters ingevuld worden.

4e. Aan het in te leveren toestel moet zijn bevestigd een stevig kaartje waarop naam en adres van den eigenaar duidelijk leesbaar moeten worden vermeld.

5e. Radiohandelaren moeten van de in hun bezit zijnde radio-ontvangsttoestellen en onderdeelen, ook golfmeters e.d., een inventarisatielijst opmaken en deze lijst binnen 3 weken aan het Hoofdbureau van Politie aan het Paardenveld in 3-voud indienen.

Utrecht, Mei 1943.

De wnd Politie-President.

Fotobijschrift: Niet iedereen gaf gehoor aan de oproep, sommige radio’s werden verstopt en kregen vele jaren later een plek in het Museum van Zuilen.

 

 

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *