Oud Nieuws 26 juni 1933

UITBREIDING VAN HET JULIANAPARK.

——

Aan de noordoostzijde van het Julianapark ligt, zich overigens uitstrekkend langs den Amsterdamsche straatweg en den weg langs het z.g. Herculesterrein, een stuk hoveniersland, deel uitmakend van de gronden, welke zijn aangekocht van de Erven Kol. Dit land, dat tot voor kort voor volkstuintjes werd gebruikt, biedt, naar oordeel van B. en W. een weinig ooglijken aanblik. De omgeving, met name het Julianapark en het in de toekomst voor bebouwing bestemde Herculesterrein, zou aanmerkelijk in aanzien winnen, indien hier een betere toestand werd geschapen. Een zeer goede bestemming zou dit land verkrijgen, wanneer het bij het Julianapark werd getrokken en dan voor een gedeelte werd ingericht tot speelweide voor de jeugd, waaraan in de volksrijke wijk van den Amsterdamschen straatweg en het Ondiep met omgeving groote behoefte bestaat. Een andere geschikte speelgelegenheid voor de kinderen uit dat stadsgedeelte is er niet. Zij zoeken thans veelal hun heil in het Julianapark, dat daarvoor echter niet bestemd en geenszins geschikt is.

De bijtrekking van het hoveniersland bij het Julianapark en de inrichting van een speelweide in deze uitbreiding leveren bovendien een uitstekende gelegenheid tot werkverschaffing. De oppervlakte van de uitbreiding zal + 3.39 H.A. bedragen.

Volgens opzet zal ongeveer een derde deel nodig zijn voor speelweide, welke met een oppervlakte van + 1.10 H.A. is ontworpen. Het overblijvende terrein zal voor plantsoenaanleg moeten dienen. Daarin kunnen, naar B. en W. zich voorstellen, een theehuis en een muziektent worden geplaatst, welke inrichtingen beide eveneens in een behoefte zullen voorzien.

Reeds sinds eenige jaren worden in het Julianapark des zomers concerten gegeven, welke zich in een zeer groote belangstelling van het publiek mogen verheugen. De uitvoerende korpsen hebben zich echter tot dusverre moeten behelpen met een vóór elk concert tijdelijk in het Juliapark opgeslagen plankier. Een muziektent in het Julianapark achten B. en W. dan ook zeker niet overbodig.

Wat een theehuis aangaat, een dergelijke gelegenheid bezit het noordwestelijk stadsgedeelte en ’t daaraangrenzende Nieuw-Zuilen niet. B. en W. brengen in dit verband in herinnering hun voordracht betreffende de restauratie van de hofstede Chartroise en de inrichting van dat gebouw tot kantoortje voor den plantsoendienst.

Het komt B. en W. alleszins waarschijnlijk voor, dat een theehuis in het Julianapark een aanzienlijk grootere kans van slagen heeft dan zulk een inrichting in de hofstede Chartroise. Het theehuis in het park is gedacht ten zuidoosten van de speelweide en wel in het verlengde van de as daarvan. Het gebouw zal bevatten een kleine zaal met uitzicht op het park, een buffetruimte, dienstlokaliteiten en twee toiletten voor bezoekers van het park en speelweide. Deze toiletten zullen van buiten af toegankelijk zijn. Voorts wordt achter het theehuis een terras aangelegd, vanwaar men uitzicht heeft op den bestaanden parkaanleg en op een aan de zijde van den Amsterdamschestraatweg naast en ten oosten van de speelweide aan te leggen verdiepte bloementuin. Ook aan de voorzijde is een terras ontworpen met daaronder een kelderruimte. De toiletten zullen onder toezicht staan van den exploitant van het theehuis.

De speelweide is ontworpen dicht bij den Amsterdamschestraatweg. De oppervlakte ervan komt vrijwel overeen met die van het groote grasveld in het Wilhelminapark. Het veld zal aan de buitenzijde rondom worden bezet met boomen en planten. De aangrenzende gronden worden zoodanig beplant, dat van de omliggende wegen een goed doorzicht op het veld zal bestaan. Voor een goede afwatering zullen in het veld draineringswerken worden aangelegd.

Aan den overkant van de speelweide, dus ten noordwesten daarvan, is de muziektent geprojecteerd. Zij zal worden omgeven door een met gras begroeid terrein, waar het naar de concerten luisterende publiek zich zal kunnen opstellen.

Van de overige in verband met de parkuitbreiding uit te voeren werken, noemen B. en W. de inrichting van een door een hek omsloten vogelboschje, waarom de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels heeft verzocht. In de struiken en heesters daarvan zullen de zangvogels gelegenheid hebben om te broeden.

Voorts wordt de weg tusschen het bestaande Julianapark en het tegenwoordige hoveniersland opgeheven en het pad om den hertenkamp gewijzigd, waardoor een goede aansluiting zal worden verkregen van het nieuwe met het oude parkgedeelte. De hertenkamp kan daarbij tevens eenigermate worden vergroot. De tusschen de grasvelden en plantsoenwerken aan te leggen paden worden van verharding voorzien.

De kosten van de parkuitbreiding met de aanleg van de speelweide worden geraamd op f 50.550.-, die van de oprichting van het theehuis op f 12.800 en die van den bouw van de muziektent op f 2.530. Het totale bedrag beloopt mitsdien f 65.880. dit behoeft echter niet geheel ten laste van de gemeente Utrecht te komen.

Door de ligging van het park in Zuilen komt de uitbreiding daarvan en de aanleg van de speelweide ook aan talrijke ingezetenen en kinderen uit die gemeente ten goede. B. en W. zijn dan ook met het gemeentebestuur van Zuilen in overleg getreden over de mogelijkheid van verleening van een bijdrage in de kosten van deze werken door die Gemeente. B. en W. van Zuilen hebben zich bereid verklaard aan den Gemeenteraad voor te stellen in de financiering van de eigenlijke parkuitbreiding en den aanleg van de speelweide deel te nemen.

Voorts mag blijkens een dezer dagen van den Minister van Sociale Zaken ontvangen mededeeling worden gerekend op een bijdrage van het Rijk voor de arbeidsloonen bij deze in werkverschaffing uit te voeren werken.

Verder zal een bijdrage uit het werkloozenfonds kunnen worden gegeven voor de parkuitbreiding en den aanleg van de speelweide, met de uitvoering waarvan ongeveer 800 manweken gemoeid zullen zijn.

Na aftrek van de bijdragen van Zuilen, van het Rijk en van het werkloozenfonds blijft voor de Gemeente over een last van f 43.029.-.

B. en W. stellen, resumerende voor, te besluiten tot uitbreiding van het Junlianapark, en voorts tot oprichting van een theehuis en een muziektent een krediet te verleenen ten bedrage van f 65.880 en te bepalen, dat de uit te voeren werken tot een bedrag van f 2.640.- zullen worden bestreden uit het werkloozenfonds.

 

Fotobijschrift: We lopen op de zaken vooruit: men is al volop aan het werk om het Julianapark te vergroten.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *