Oud Nieuws 24 mei 1935

Roetplaag teistert Zuilen.

Nog steeds is geen afdoende voorziening getroffen tegen de overlast die de bewoners ondervinden.

ZUILEN, 24 Mei. – Reeds eenigen tijd zijn de klachten omtrent den roetval, afkomstig uit de schoorsteenen van de staalfabrieken van De Muinck Keizer, weer luider gehoord. Ook vroeger werden deze klachten vernomen en reeds eerder werden door het College van B. en W. pogingen aangewend, daarin verandering aan te brengen. Het is evenwel een zeer moeilijke kwestie. Eenerzijds ondervinden de bewooners en vooral de winkeliers er een groote hinder van, anderzijds schijnt het vooral in technisch opzicht een lastig te verhelpen euvel te zijn. Men begrijpt, dat ook de windrichting van grooten invloed is. Een reeds lang geleden ingesteld onderzoek heeft de juistheid der klachten bewezen, en tal van besprekingen hebben reeds plaats gehad met de Directie der Staalfabrieken. Afdoende verbetering is echter niet bereikt. Thans hebben een aantal bewoners zich opnieuw tot B. en W. gewend met een adres dat luidt als volgt:

“Bijgaande handteekeningen van inwoners uwer gemeente zijn verzameld om Uw College met verschuldigenden eerbied in kennis te stellen met het feit, dat door de Ned. Staalfabrieken v.h. J.M. de Muinck Keizer N.V. zich ontwikkelde rook en roet in dier mate hinderlijk zijn, dat zij Uw College aanleiding zullen geven, daarin door genoemde N.V. een gunstige verandering te doen aanbrengen. De hinder die de omwonende bewoners Uwer gemeente ondervinden van verspreide roet en rook, is soms zoo hevig, dat het noodzakelijk is deuren en ramen te sluiten, hoewel zelfs dan nog een en ander de woning binnendringt.

Niet alleen de hiervoren bedoelde hinder, doch ook het gevaar voor de gezondheid, welke hierdoor ontstaat, geeft ons inziens alle reden, dat er in deze door Uw College de noodige stappen worden gedaan.

Ondergeteekenden vertrouwen, dat U aan hun vriendelijk verzoek wel gehoor zult kunnen geven, waarvoor zij bij voorbaat hun vriendelijke dank betuigen”.

Demka

Uitstoot-moment van de Demka

Fotobijschrift: Er is geen foto beschikbaar van bovengenoemde uitstootellende. Wél kunnen we u hierbij mooi een foto laten zien van een ‘normaal’ uitstootmoment. Bij een grote gieting werd het dak geopend, de fabrieksfluit even gehanteerd om de moeders in de omgeving te waarschuwen: moeder haal uw was naar binnen, ander kunt u overnieuw beginnen’… Deze foto werd gemaakt in de Wethouder D.M. Plompstraat.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *