Oud Nieuws 31 augustus 1898

ZUILEN. 31 Aug. Al beletten omstandigheden de bewoners van ons klein dorp door feestviering uiting te geven aan hunne Oranje-gezindheid, voorwaar, de overal uitgestoken vlag bewijst, meer dan een feest kan doen, dat het koningshuis ook hier geeerd wordt.

Om half tien werd in de Hervormde Kerk een godsdienstoefening gehouden en door den predikant, naar aanleiding van 1 Koningen 3 vers 9 het eerste deel, van dezen gewichtigen dag herdacht.

Namens de gemeente werden de schoolkinderen getracteerd en een gedenk-penning uitgereikt.

Bizondere vermelding verdient de zeer aardige wijze waarop mejuffrouw van Embden de bewaarschoolkinderen eene voorstelling deed geven van de Kroningsplechtigheid; geene moeite heeft zij ontzien, om hen een aangenamen indruk van die heugelijke gebeurtenis te doen bewaren.

Ten slotte werd in een weiland van Mevrouw de Baronnesse van Tuijll een lindenboom geplant, waarbij verschillende personen zóó in vervoering geraakten, dat zij de vaderlandsche liederen aanhieven.

.‘De Hervormde Kerk’ van  Oud Zuilen 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *