Oud Nieuws 2 juni 1932

Officieele opening der nieuwe Zuilensche openbare school

Te Zuilen had de officieele opening plaats van de nieuwe O.L. school no. 4 aan de Zuilensche laan alhier.

Nadat de wethouder van Onderwijs, de heer J.J.J. Bujs, alle aanwezigen in welgekozen woorden welkom had geheeten, nam de burgemeester mr. M.M. Kwint, het woord.

Van de gelegenheid om het woord te voeren werd gebruik gemaakt door den heer inspecteur van het L.O. in de inspectie Breukelen, de heer R. van Gaasbeek, die in verband met het onderwijs van voor 50 jaar en thans deed uitkomen dat het onderwijs in de nieuwe school 4 aan de leerlingen te brengen zoo moge zijn dat zij later mogen worden staatsburgers in de maatschappij.

Hierna werd het woord gevoerd door den oud-burgemeester F.C.C. Baron van Tuyll van Serooskerken, die het zeer op prijs stelde bij de opening van school 4 aanwezig te zijn. Spr. was overtuigd van het goed recht en bestaan dezer school, alsmede dat de kinderen worden opgevoed door menschen die een ziel hebben, alsmede dat het werk door het onderwijzend personeel te verrichten gezegend moge worden.

De heer J. Meijer feliciteerde het Gemeentebestuur met de totstandkoming van deze prachtige school onder aanbieding van een tafeltje, bestemd voor de hal, waarnaast door den voorzitter der Oudercommissie van school 4, den heer J.H. Ooijevaar, in enige welgekozen woorden een palm in bloempot werd aangeboden.

Het onderwijzend personeel van O.L. school 2 bood hierna bij monde van het hoofd der school, de heer J.C. v.d. Wilt, een stoeltje aan bestemd om de plant steeds in ogenschouw te kunnen nemen.

Verder voerde nog het woord het hoofd der R.K. school, de heer Franken, die namens de Commissie van Toezicht op het L.O. een bloemenmand overhandigde.

Ook de heer E. Post, hoofd van L.O. school 3 feliciteerde het Gemeentebestuur met het schoone gebouw. Spr. hoopte dat de verstandhouding tusschen de collega’s, zooals deze tot heden was geweest, moge bestendigd blijven. Tenslotte werd nog het woord gevoerd door de heer G. v.d. Wilt, die bedankte voor de aangeboden cadeaux. Spr. hoopte met het onderwijzend personeel zijn beste krachten te zullen wijden in het belang van het onderwijs en niet minder in dat van het kind.

Onder de aanwezigen werden nog opgemerkt de wethouders D.M. Plomp en N.A. Zachte, alsmede de raadsleden mevr. Otten-Gabler, mevrouw Brands-te Boekhorst en de heeren Kievit en Kuipers, de waarn. gem.-secretaris M. Kranen, zoo ook de afd. chefs van de gemeentesecretarie en de heer M.G. van Meerendonk, inspecteur van politie.

Als bijzonderheid dient nog te worden vermeld, dat de heer Van Vliet, gemeentearchitect en ontwerper van het schoolgebouw, met voldoening op zijn werk mag terugzien, getuige de hulde welke hij van de verschillende sprekers in ontvangst had te nemen.

Nadat na de bezichtiging der school nog een foto was genomen en ververschingen aangeboden, dankte wethouder Buijs alle aanwezigen die aan de uitnodiging hadden gehoor gegeven.

Dames en Heeren,

Wanneer ik thans na het woord van welkom van den Wethouder van Onderwijs tot de officieele opening van dit schoolgebouw mag overgaan, zou ik gaarne eerst nog even een enkel woord tot u willen richten.

Reeds is het de tweede maal dat wij in dit jaar aanwezig zijn bij de opening van een school voor lager onderwijs in deze gemeente en dit is alleszins begrijpelijk, waar nu eenmaal dit snelle tempo van scholenbouw als een logische consequentie is te beschouwen van het steeds zich uitbreiden van het aantal zielen dezer gemeente. En zonder nu in twijfel te willen trekken de waarheid van het bekende Hollandsche gezegde: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, geloof ik toch, dat, toen in 1930 het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders andermaal aan den Raad voorstellen moest doen betreffende de stichting van een nieuw schoolgebouw, ook toen de vermeerdering van Zuilens’ zielental voor dat college heeft beteekend een vermeerdering van de toch al niet geringe zorgen.

Ik acht mij dan ook gelukkig, hooggeacht ambtsvoorganger, u en mevrouw van Tuyll van Serooskerken, op dezen dag hier aanwezig te mogen zien, en breng u gaarne den dank der gemeente en in het bijzonder van hen, wien het onderwijs na aan het hart ligt, over voor het werk, dat gij zijt aangevangen en dat wij slechts hebben mogen voltooien.

In deze hulde betrek ik ook gaarne u, mijnheer Heijt, die in het vorige College van Burgemeester en Wethouders zoo in het bijzonder met dezen schoolbouw heeft gesymphatiseerd. Gaarne wensch ik nog een woord van dank te spreken jegens u, mijnheer de inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Breukelen, voor de belangstelling, die u tijdens dezen bouw steeds heeft betoond en om uw velerlei voorlichting; ook dank aan u dokter Frederikse, die als gemeente-arts met uwe zoo waardevolle adviezen op medische en hygiënisch gebied ons bij dezen bouw van groot nut zijt geweest.

Vanaf het oogenblik, dat het gemeentebestuur besloot het ontwerpen en uitwerken van het bouwplan op te dragen aan den gemeente-architect, hebt gij, mijnheer van Vliet, met groote toewijding deze u opgedragen taak ter hand genomen. Ik besef dan ook ten volle dat deze dag voor u een zeer bijzonder vreugdevolle dag moet zijn, nu gij, bij uw voltooid werk, de waardeering daarvoor èn van het Gemeentebestuur èn van Onderwijsautoriteiten moogt in ontvangst nemen. Dames en Heeren. Ik zal mij er niet in verdiepen of, indien deze bouw thans zooveel ongunstiger economischen conjunctuur ware aangevangen, daarop bezuinigingen zouden zijn aan te brengen geweest.

Wel zie ik het als een onafwijsbaar postulaat, dat waar het algemeene welvaartspeil sterk dalende is, ons geheele leven en dus ook het onderwijs zich daaraan zal hebben aan te passen en lijkt mij niet alleen reeds uit zuiver financieele motieven versobering van het onderwijs wenschelijk en zelfs noodzakelijk, maar ook uit paedagogische overwegingen, opdat er geen wanverhouding onsta tusschen het milieu dat door ons voor het kind op school wordt gecreëerd en het milieu van zijn ouderlijk tehuis.

Daarnaast sta, dat bij de sombere maatschappelijke aspecten voor onze jeugd, goed onderwijs van groote waarde is en blijft, zoodat bij het doorvoeren van bezuinigingen op het onderwijs de vitale belangen daarvan zooveel mogelijk dienen te worden ontzien.

En dan vangt nu aan de taak van het onderwijzend personeel, hetwelk ik gaarne gelukwensch met dezen openingsdag.

Ik ben geen paedagoog, zelfs geen amateur-paedagoog, maar als ik u, als leek, toch een advies zou mogen geven, dan is het dit: “Handhaaft de tucht, en leert uw kinderen gehoorzamen en zwijgen, want daaraan heeft onze jeugd nu meer dan ooit groote behoefte. Verricht uw arbeid met vreugde; moge gij er zelfvoldoening in vinden en tot leidlieden voor uw leerlingen zijn.”

Dames en Heeren. Ik verklaar thans deze Openbare Lagere School nr 4 voor geopend en hoop dat nog vele jonge generaties hier zullen worden gevormd tot krachtig nationaal voelende Nederlandsche burgers.

Fotobijschrift Openbare Lagere School 4, later werd deze school Prinses Beatrixschool genoemd. Sinds 2010 maakt de school onderdeel uit van het Vorstelijk Complex van Zuilen.

Fotobijschrift: één van de klaslokalen van de Openbare Lagere School 4. Een ontwerp van de heer Van Vliet, met assistentie van de heer W.C. van Hoorn.

 

Fotobijschrift: Toen de nieuwe Openbare School 4 in 1932 geopend werd moest dat met een officieel tintje gestalte krijgen. Voor zo’n belangrijke gebeurtenis wordt dan een groot aantal ‘notabelen’ uitgenodigd, dat voor de ingang van de school ook even op de foto werd gezet. Op het rechter klapstoeltje nam Burgemeester Van Tuyll van Serooskerken plaats, voor de deurpost van de linkerdeur staat de heer J.C. Plomp, de latere gemeenteontvanger. In het midden zit burgemeester Mr. M.M. Kwint achter de tafel, terwijl in de portiek op de achterste rij 7e van links de heer Van Vliet staat. Samen met de 2e van links de heer Van Hoorn waren zij de ontwerpers van deze school. Op het plein zelf is de 3e van rechts de heer Van der Wilt, het hoofd der school.

 

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *