Oud Nieuws 19 juni 1926

Zuilen.  H e t  n i e u w e  B a d h u i s  E l i n k w ij k.  Bad-inrichtingen, zoo schrijft men ons, vormen een riskant bedrijf; het zijn vaak onnaspeurlijke redenen, welke een dergelijk bedrijf, hoe goed overigens ook opgezet, doen mislukken.

Geen wonder, dat het particulier initiatief, dat zijn kapitaal rendabel moet maken, zich van dit bedrijf afzijdig houdt en de exploitatie aan gemeenten en hier en daar aan vereenigingen met een sociale strekking, die voor het goede doel subsidie of steun in een minder directen vorm van de betrokken gemeente verkrijgen.

Uit een gelijksoortige samenwerking is ook ontstaan het Badhuis-Elinkwijk, gelegen in het tuindorp van dien naam, aan den Dieselweg en dat Woensdagavond a.s. door den voorzitter der Bouwvereeniging “Elinkwijk”, den heer W. Spakler, zal worden geopend, in tegenwoordigheid van genoodigden en belangstellenden.

De N.V. Bouwvereeniging “Elinkwijk” zal deze bad-inrichting voor haar rekening exploiteeren, terwijl de gemeente Zuilen en Werkspoor haar zoodanigen steun hebben toegezegd, dat bij ongunstige exploitaties-uitkomsten de gevolgen niet in hun geheel en in de eerste plaats voor rekening van Elinkwijk komen.

Dat met de stichting van dit badhuis uitsluitend is beoogd een daad in het algemeen belang van de bewoners van het vriendelijke tuindorp Elinkwijk en omgeving, behoeft geen nader betoog.

Het is een alleszins te waardeeren denkbeeld geweest, om in de gemeente Zuilen een badhuis te stichten, dat hoewel ingericht op bescheiden schaal, voldoet aan hooggestelde eisschen.

Het gebouw, dat reeds van buiten een uitnemenden indruk maakt, en den bouwmeesters, het architectenbureau Posthumus Meyes, alle eer aandoet, omvat gelijkvloers het eigenlijke badhuis, terwijl zich daarboven, behalve de droogzolder, de woning bevindt van den badmeester en de badvrouw, als hoedanig, naar wij vernemen, het echtpaar van Driesum zal optreden.

Het eigenlijke badhuis bevat, behalve een wachtkamer, een kantoor voor den badmeester, een spoelhok, een kolenhok en de stookplaats, twee badkamertjes voor de kuipbaden en acht voor stortbaden, welke kamertjes, bekleed met witte badtegels en waarvan het houtwerk crême is geschilderd, een keurig verzorgden indruk maken.

De lichte kleur, waaraan hier is vastgehouden, is een waarborg voor zindelijkheid en goed onderhoud, daar het minste spatje er te zien zal zijn.

Bij alle baden wordt verstrekt een stukje zeep en in bruikleen een handdoek, hetgeen in den badprijs begrepen is; een goede reiniging der handdoeken is verzekerd door het gebruik van een electrische wasmachine.

Bij den bouw is reeds dadelijk rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de inrichting zal blijken te klein te zijn, zoodat het aantal baden zonder kostbare vergooting van het gebouw kan worden uitgebreid door verlenging naar achteren.

Het ventilatie-vraagstuk, van zooveel belang voor een dergelijke inrichting, schijnt zeer gelukkig te zijn opgelost, doordat twee kokers, waarin door verwarming de trek wordt bevorderd, de lucht en daarmee de aanwezige dampen wegzuigen en naar buiten afvoeren.

Dat aan de reinheid der badgelegenheid de noodige zorg zal worden besteed, blijkt o.a. uit de aanwezigheid van eenige kranen in den badgang met daarbij behoorende waterslangen en ’t voorschrift, dat elke badcel telkenmale na het gebruik met een krachtigen waterstraal moet worden schoongespoten.

 

Fotobijschrift: Lang niet iedere woning in Zuilen was voorzien van een douche of bad. Dat was niet alleen in Zuilen zo. Het was in vroeger tijd de gewoonste zaak dat je één keer per week in ‘de teil’ ging. Met een beetje handigheid zorgde je dat je in schoon water terechtkwam. “Ach mijn boek is bijna uit, laat broertje maar eerst, dan neem ik straks wel schoon water.” Bedenk wel dat ook verschoning één maal per week gebruikelijk was! Als je wat te groot werd voor de teil, dan werd het een wandeling naar de Dieselweg, waar het badhuis stond. Zoals u ziet, een schitterend badhuis, met alles erop en eraan, zelfs de vlag hangt uit! (Opening?)

We lachen er nu om, of verbazen ons erover: één keer per week! Maar door de komst van bijvoorbeeld de wasmachine is een intensievere wijze van het wassen van kleding mogelijk geworden. Bovendien is een huis zonder douche of bad nu bijna ondenkbaar.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *