Oud Nieuws 12 mei 1929

Gemeenteraad.

Belangrijke aankoopen.

In de Vrijdagavond gehouden vergadering van den raad dezer gemeente is aangenomen het voorstel van B. en W. om den factor voor de gemeentelijke inkomstenbelasting voor het belastingjaar 1929/1930, evenals het vorig jaar te bepalen op 2.

Besloten werd tot aankoop van eenige roerende perceelen:

1e. Huize Daelwijck met een perceel grond aan den Daalschen weg bij het transformatorhuisje en een perceel grond tusschen brug Daalsche weg en Vecht, benevens eenige kleinere huizen. Na onderhandelingen heeft de eigenaar, J. Jonker, deze perceelen aangeboden voor ƒ 55.000. Naar de voorzitter meededeelde, is het de bedoeling, huize Daelwijck in te richten voor gemeentehuis.

2e. Huize Nieuwoord met bijbehoorende gebouwen en grond van de heer Van Stam voor ƒ 34.000.

3e. Een terrein gelegen tusschen Daalsche weg en Amsterdamsche straatweg en een terrein nabij de Hovenierslaan van de heeren Venker c.s. voor ƒ 145.000.

De raad besloot in beginsel, over te gaan tot het instellen van een grondbedrijf.

Naar aanleiding van deze belangrijke besluiten achtte de heer Plomp het gewenscht, ook in het uitbreidingsplan den ‘‘nieuwen koers’’ tot uiting te doen komen. Hij gaf B. en W. in overweging, spoedig aan den raad voor te stellen:

1e. in te trekken zijn besluit, waarbij voorloopig werd goedgekeurd het ontwerp-uitbreidingsplan, dat nog steeds in bewerking is, en uit kracht waarvan aan Utrechtsche ambtenaren terzake opdrachten werden gegeven.

2e. te doen maken, bij wijze van prijsvraag, een uitbreidingsplan, dat de hoofdwegen en de wijze van bebouwing aangeeft voor het gebied der gemeente tusschen de Vecht en het Merwedekanaal, welk plan tusschen de Vecht en den Daalschen weg open bebouwing, liefst villaparken, zal aangeven.

‘…huize Daelwijck in te richten voor gemeentehuis…’

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *