Oud Nieuws 7 mei 1937

“Ons Genoegen” geeft een concours

Donderdagmorgen werden de jury-leden, directeuren en besturen van deelnemende vereenigingen officieel door het gemeentebestuur ontvangen.

MONDACCORDEONNISTEN TE ZUILEN BIJEEN.

ZUILEN, 7 Mei. – Het Concours van de Mondaccordeonvereeniging “Ons Genoegen” georganiseerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, werd Woensdagavond ingezet met een concert op het terrein van Elinckwijk, aangeboden door het Zuilensche Fanfare Corps. Het was jammer dat het zoo plotseling veranderde weer het verblijf op het terrein niet tot het aangenaamste maakte. Het fanfarecorps blies er echter onvervaard op los en ondervond veel waardeering.

Donderdagmorgen had ten gemeentehuize de officieele ontvangst van jury-leden, directeuren en besturen van vereenigingen plaats. Het voltallige College van B. en W. was tegenwoordig; burgemeester  O.  N o r b r u i s  en de wethouders J.J.J. Buys, N. Zachte en J.J. Vlaming, benevens de gemeentesecretaris, de heer A. Kranen. Verder de leden van het Eere-Comité, de heeren J. Jonker en echtgenoote, E. Post, G.A. v.d. Wilt, benevens de heer J.Th. v. Laan als voorzitter van het uitvoerend comité, het bestuur van Ons Genoegen, de jury-leden, de directeur en bestuursleden van optredende verenigingen, enz.

De burgemeester heette allereerst de aanwezigen namens het Gemeentebestuur welkom en sprak er zijn vreugde over uit, dat het concours in zijn gemeente wordt gehouden. Spreker wijst er op, dat in de muziekbeoefening het volkskarakter tot uiting komt, en daar in dezen tijd zeer veel aandacht wordt geschonken aan sport en spel, waardoor het volk hard wordt, is het een gelukkig verschijnsel, dat de muziek, die meer week en gevoelig maakt, meer en meer beoefening vindt. Beiden kunnen dan elkaar de hand reiken, omdat ons volk zal zijn krachtig en niet ruw, fijngevoelig en toch niet week. Spreker wenscht allen veel succes en een aangenaam verblijf in de gemeente.

Nadat de heer J.Th. van Laan den burgemeester en de aanwezigen dank had gebracht, werd door rappe dameshanden koffie geserveerd.

Inmiddels hadden de deelnemende vereenigingen zich opgesteld aan de Van Egmontkade, vanwaar naar het terrein werd getrokken. Het was een lange, fleurige stoet, welke geweldige belangstelling trok. Ruim half één ving het Concours aan.

De jury, die bestond uit de heeren Matth. Kleijnen Jr., A.C.M. Klijnman en Ferd. de Goeij, verklaarde ons na den wedstrijd, dat door diverse vereenigingen zéér goede prestaties waren geleverd, dat de regeling uitstekend was en dat de medewerking der vereenigingen ten opzichte van de jury niets te wenschen overliet. Een fraai compliment!’

Fotobijschrift: Ons Genoegen in de tuin van het gemeentehuis van Zuilen.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *