Oud Nieuws 5 mei 1908

Vóór honderd jaar.

Uit de Amsterdamsche Courant van 5 Mei 1808.

U t r e c h t  d e n  4  M e i.

Laatstleden Maandag is in onze nabuurschap een zeldzaam voorbeeld gezien van tegenwoordigheid van geest en van de kracht, welke eene hooge trap van angst somwylen kan bijzetten.

Eene dienstbode, op de buitenplaats Vijfhuizen nabij Zuilen, met een zeer ligt op het water drijvend schuitjen, waarin zich bevonden hadden eene jongejufvrouw en twee kinderen van 6 en 4 jaren, weder overvarende, om het schuitjen naar de plaats terug te brengen, had het ongeluk, toen zij het schuitjen wilde omkeeren, ten einde met die zijde, daar de ketting vast was, weder aan de plaats te komen, dat het schuitjen door den stroom te spoedig van wal gaande, haar zoo ver ontslipte, dat zij het zelve nauwelyks met hare handen konde vatten, doch niet beletten, dat het haar tot in het midden van de Vegt medesleepte, alwaar zij ongelukkiglyk haar leven zoude hebben moeten laten, zoo niet voornoemde jonge jufvrouw naar Zuilen wandelende, uit bezorgdheid nu en dan omziende, om te vernemen, of hare dienstbode reeds de overzijde bereikt hadt, en niets dan het schuitjen bespeurende, met snelle treden was terug geloopen, een aan de wal liggend schuitjen had losgemaakt, en daarmede al staande en slechts met een roerrem het naar het schuitjen gewend had, alwaar hare dienstbode met de handen zich aan het koord vasthoudende en niet in staat zynde om zichzelve te redden, door voornoemde jonge jufvrouw, oud 22 jaren, teder van gestel en klein van persoon, met mannenmoed en cordaatheid en met ingevaarstelling van haar eigen leven, ten aanschouwe en ter verwondering van vele lieden, die zelve geen hulp konden toebrengen, bij de schouderen gevat, binnen boord getrokken en in het schuitjen neergelegd, waarmede zij naar de naastgelegene plaats voortroeijende, behouden met hare halfdoode drenkeling aankwam.

Fotobijschrift: Hierbij past wel een mooi plaatje van de Vecht, ongeveer ter hoogte van het voorval, maar meer dan 100 jaar later.

(opmerking vanuit het Museum van Zuilen: natuurlijk geen foto van dit voorval: er waren geen fototoestellen! Wat opvalt bij het lezen van bovenstaande tekst is dat het het verhaal verteld is in één enkele zin!)

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *