Oud Nieuws 3 oktober 1957

Pioniersarbeid in noordelijk Utrecht

Zuilen II: ontsluiting van nieuw Utrechts gebied

 

 Het nieuw ontgonnen terrein met in het midden geschetst de haaks op elkaar staande panden, vormend het spiksplinternieuwe winkelcentrum.

 

Opening van winkelcentrum: startsein nieuwe toekomst

(Van een onzer redacteuren)

UTRECHT sluipt als het ware schoorvoetend, maar niettemin met vaste tred in noordelijke richting. Utrecht, dat gezien van de tijd na de bevrijding tot nu toe een gans ander contourenspel aan zijn grenzen te zien heeft gegeven, gaat doelbewust verder zich meester te maken van grote delen platteland. In noordelijke richting dus Zuilen met name. Daar is bij, wijze van spreken, een belangrijke expeditie bezig land te verkennen: de pioniersarbeid is in volle gang. En van die pioniers mogen vandaag met ere worden genoemd de zeven onverschrokken winkeliers, die het aandurven in welhaast onontgonnen gebied te beginnen, risico te nemen en (voorlopig) alleen nog maar te vertrouwen op hun koopmanschap, hun instinct voor een goede zaak, een goede toekomst. Want dat zal het heus wel worden.

Heel Zuilen wordt betrokken in groot feest

Er komen in noordelijk Zuilen — en ge kunt het best het Vliegermonument als uitgangspunt nemen — vier gloednieuwe woonwijken. Zuilen I is zo goed als gereed: de wijk tussen Schaakwijk en de rivier de Vecht. En woonwijk Zuilen II zal als tweede klaar zijn. Hoogst waarschijnlijk half november.

Reeds doemen nieuwe namen op: Rupelmondelaan, Elsenburglaan en zo meer. Ze sluiten aan op de oude, vertrouwde de Muinck Keizerlaan, voor kort het uiterste puntje van Utrecht. Binnen niet al te lange tijd een centrumlaan, omgeven door een complex woningen, zevenhonderd in aantal. Ook al zal het voorlopig wel een beetje piano-aan worden. Want inderdaad: de zeven winkeliers zijn de ontdekkingsreizigers van noordelijk Utrecht. Tot hun geruststelling mogen ze weten, dat na het gereedkomen van hun huizen direct al 218 nieuwe woningen zullen worden betrokken. De boterham zit er dus eigenlijk bij voorbaat al in. En straks, als de vier nieuwe Zuilens één van Utrechts voorsteden gaan worden, zal het een dikbelegde boterham zijn, zo verwachten wij. Maar dat alles neemt niet weg, dat voor vandaag gesproken kan worden van een expeditie in een vreemd land.

Er komt in Zuilen II een winkelgalerij, waarvan de naam nog gekozen moet worden. Het wordt een prijsvraag voor de Utrechters. En er verrijzen een levensmiddelenbedrijf, een melkinrichting, een brood- en banketzaak, een sigarenmagazijn, een drogisterij, een groenten- en fruitzaak en op de hoek van de Elsenburglaan en de de Muinck Keizerlaan een slagerij (zie tekening).

Degelijke panden zijn het geworden, al zijn ze nog niet klaar. Maar de architecten Gulden en Husslage zullen er een eer in stellen op tijd, dat is begin november, de huizen op te leveren. Rond dit winkelcentrum komen flats en gezinswoningen, aanvankelijk 218 in getal. Het worden het type grote arbeidershuizen en vallen bestuurlijk onder de arbeiderswoningvereniging ,,Utrecht”.

Feest in Zuilen

Wat thans met Zuilen II aan de orde is — ir. C.M. v.d. Stadt van Stadsontwikkeling ressorterende onder openbare werken zegt het met zoveel woorden — is een typisch afbouwplan. Er komt een brug over de Vecht om voor Zuilen I en Zuilen II een uitwijkmogelijkheid te maken.

En ook ir. v.d. Stadt vermoedt — en hij is een voorzichtig man — dat er voor de winkeliers gerekend mag worden op een redelijk inkomen.

Dit alles mag de reden zijn tot een groot feest, als het nieuw-ontgonnen terrein geëxploireerd zal worden. Dat feest gaat er komen. En héél Zuilen zal erin betrokken worden. Feest van 13 tot en met 16 november a.s. Feest voor heel Utrecht-noord. De gemeentelijke autoriteiten zullen — als de voortekenen niet bedriegen — graag willen meewerken. Ze zullen op hun wijze hun steentje willen bijdragen aan hen, die zoveel initiatief hebben willen opbrengen. Ook de Gemeenschapsraad van Zuilen zal in dit alles naar waarde worden erkend. Het wordt een feest, dat slechts zijn gelijke zal weten in wat destijds gebeurde bij de openstelling van het Herderplein. Trouwens: verscheidene winkeliers van Zuilen II zijn geen onbekende op datzelfde Herderplein.

Zuilen II (we zijn benieuwd naar de nieuwe naam voor het winkelcentrum) staat op punt tot leven te komen. Zuilen II gaat met volle, bolle zeilen een onbekende, maar zeker interessante toekomst tegemoet.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *