Oud Nieuws 16 september 1959

Omgeving van Daalseweg tegen olie-opslagplaats

Gemeenschapsraad Zuilen vergaderde

(Van een onzer verslaggevers)

In de gemeenschapsraadvergadering, dinsdagavond gehouden in het voormalige gemeentehuis van Zuilen, werd een aantal ingekomen stukken behandeld, waarvan het eerste een bezwaarschrift betrof. Omwonenden zijn het niet eens met het oprichten van een petroleum- en gasoliebewaarplaats, pomp en elektromotor, aan de Daalseweg, achter perceel 251, waartoe de gebroeders Van der Voorde, na goedkeuring door B. en W. willen overgaan. Van Utrechtse zijde zijn er geen bezwaren, maar de gemeenschapsraad was het er niet mee eens.

Afwijzend stond de gemeenschapsraad ook tegen een dergelijk plan van de Steenkolen Handels Vereniging N.V., die een benzine en oliebewaarplaats in en op het perceel Daalseweg 191 wil oprichten. Men was van mening dat het in deze „rommelhoek” een nog grotere rommel zou worden. De oorspronkelijke plannen waren dat op dit punt een groenstrook zou komen. „Nu dreigt de omgeving daar gedegradeerd te worden,” aldus de mening van de gemeenschapsraad, die hierover een brief aan B. en W. gaat schrijven.

De gemeenschapsraad nam kennis van het feit dat de bouwgrond op de terreinen Daelwijcklaan- Zwanenvechtlaan, ƒ 60.— per m2 kost. De grondprijs voor een winkelbebouwing van 19 x 6 m, met bovenwoning is f 7.530.—.

Op het voornemen van B. en W. de verkeerssituatie op de kruising J.M. de Muinck Keizerkade-Boelesteinlaan te verbeteren door de doorsteek 20 meter oostelijker te plaatsen, kwam reactie van de verkeerscommissie. Deze commissie wil de correctie iets verder doorvoeren door een kleine verkeersomlegging en eenrichtingsverkeer. Het advies zal met spoed worden gegeven.

Op het terrein aan het Zwanenvechtplein, dat gereserveerd was voor een hervormde gemeente school zal in plaats daarvan een openbare school komen, aangezien de regenten van eerstgenoemde school van de plannen afzien. Bij de school zal ook een gymnastieklokaal verrijzen.

Nog niet geregeld werd de zaak van de melkbezorging in de Minister Talmastraat, waar zoals bekend melkhandelaar Abrahamse weigert trappen te lopen. Deze gang van zaken blijft tot de volgende vergadering in behandeling en voorzitter Kievit (P.v.d.A.) hoopt dat de melkmoeilijkheden zich dan zelf intussen opgelost zullen hebben.

Gevaarlijk punt

De honorering van de gemeenschapsraad-secretaris bleek een gevoelige snaar in de vergadering. Men was van mening dat het verzoek tot verhoging van de toekenningen aan voorzitter en secretaris eenvoudig gesplitst is en dat de gemeenschapsraad over de secretaris niet meer gepraat heeft. De gemeenschapsraad, die weet wat er aan zijn secretariaat vast zit, legt zich er nog niet bij neer. Men zal in het dagelijks bestuur deze kwestie nog niet bij neer. Men zal in het dagelijks bestuur deze kwestie nog eens bespreken en er daarna een brief over naar de raad zenden.

Klas van 65

In het lokaal van de dienst Bescherming Bevolking, in het voormalige Zuilense gemeentehuis wordt hard gestudeerd. Dit door een aantal leerlingen van de openbare lagere school aan de J.W. Bossenbroekstraat, waarvan er 65 in één klas zaten, met twee onderwijzers. Deze bescherming van de bevolking is tijdelijk, namelijk tot de nieuwe school aan de H. Bavinckstraat gereed is. Zo stond het op de laatste bladzijde van „ingekomen stukken”.

Fotobijschrift: Het is een drukte van belang in de Raadkamer van het voormalige gemeentehuis van Zuilen. Dat ziet u op deze foto. Hij toont u de leden van de Gemeenschapsraad die in zitting zijn. Het is in 1954, dat deze belangenbehartiging voor de voormalige gemeente Zuilen ontstaat. Erg lang is de gemeenschapsraad niet behouden. Tien jaar na de oprichting was het (wegens frustratie) afgelopen en werden de belangen voor Zuilen door de gewone Utrechtse gemeenteraad behartigd. (of niet).  

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *