Oud Nieuws 16 augustus 1943

MET EMIRAAT

… Ds. C.L.A.M. v. Puyvelde, Ger. Predikant te Zuilen (U.), heeft emiraat aangevraagd. Ds. v. Puyvelde kan op een bewogen loopbaan terugzien. Hij is een Vlaming van geboorte en werd opgeleid tot R.-Kath. priester. Na zijn priesterwijding deed hij vele jaren als zoodanig dienst o.a. als missionaris in Belgisch Congo. Als priester verliet hij de R.K. kerk en kwam in relatie met de Amerikaansch-Bisschoppel. Methodistische kerk, die hij in Mechelen als predikant diende. Hij voelde zich ook echter in dien kring niet thuis, te meer omdat deze kerk het leerstuk der uitverkiezing verwierp. Vandaar dat hij overging tot de Geref. kerken. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit theologie en werd in 1927 beroepbaar verklaard. Een beroep van Zuilen werd aangenomen en 15 Jan. 1928 aanvaarde hij op ruim 50 jarigen leeftijd het predikambt in deze kerk.

Fotobijschrift: Hier zien we de bewoners van de pastorie van de Gereformeerde Kerk van Zuilen. Het is dominee C.L.A.M. van Puyvelde en zijn echtgenote.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *