Oud Nieuws 14 juli 1930

Het terrein “Zeldzaam”.

In verband met den zich in den laatsten tijd sterk uitbreidenden verkoop van grond in de aan de Gemeente toebehoorende terreinen, gelegen tusschen den Daalscheweg en de in 1928 ten behoeve van de Ludgeruswijk achter de hofstede “Zeldzaam” gegraven gracht, alsmede het terrein gelegen tusschen ’t woningcomplex van de woningbouwvereeniging “Zuilen” en de Ludgeruswijk, en de daarmede gepaard gaande toeneming van de bebouwing aldaar, is het noodig thans tot den aanleg van een aantal nieuwe straten in deze omgeving over te gaan.
Door den aankoop van terreinen van de familie Bosch van Oud-Amelisweerd is het thans ook mogelijk geworden om de noodige verbindingen met de Van Egmontkade en de Van Hoornekade, tot stand te brengen, waarbij tegelijkertijd deze beide kaden kunnen worden doorgetrokken.
Door het te verrichten graafwerk komt pl.m. 11.000 m3. grond beschikbaar, welke kan worden gebruikt voor de in het nieuwe stratenplan opgenomen wegen. Blijft het graven van de grachten achterwege, dan zullen naar raming meerdere kosten tot een bedrag van f 22.000 moeten worden gemaakt, voor den aanvoer van zand.
Aangaande de aanleg van wegen merken B. en W. het volgende op. De Van Egmont- en de Van Hoornekade zullen onder het profiel van de reeds bestaande straten worden doorgetrokken, waardoor een rijweg ontstaat van 8M. breedte, terwijl aan weerszijden van de te graven gracht een rij bomen is gedacht. De trottoirs zullen een breedte krijgen van 3.33M.
Van den hoofdverkeersweg in noordelijke richting zal voorloopig slechts ’n gedeelte worden aangelegd langs den zuidwestelijke kant van de bestaande gracht. Deze weg is gedacht op een breedte van 8 M. rijweg met een trottoir van 5.50 M., waarin boombeplanting wordt aangebracht. Langs den waterkant van den gracht kan nog een voetpad worden gelegd met een boomenrij. De rijweg in den Sweder van Zuylenweg, is op 10 M. breedte ontworpen met daarlangs trottoirs van 6.07 M. en 3.93 M.
De overige wegen krijgen alle een breedte van ongeveer 12 M. met de gewone indeeling, nl. een rijwegbreedte van 6.24 M. met trottoirs van 2.88M.
In de omgeving van de hofstede “Zeldzaam” is een grasgazon ontworpen. De aldaar aanwezige boomen zullen zooveel mogelijk worden gespaard.
Bij den opzet van het stratenplan is in hoofdzaak het ontwerp-uitbreidingsplan gevolgd. Echter is rekening gehouden met enkele wijzigingen, waarop het Gemeentebest. van Zuilen naar B. en W. onlangs is gebleken, prijs stelt en welke bij hen gehoord de Fabricage-Commissie, geen bezwaar heeft ontmoeten.
Wat de waterverversching in de grachten betreft, ligt het in het voornemen de bestaande grachten te verbeteren en voor de nieuwe te graven grachten een zoodanige zuivering door middel van riolen en duikers aan te brengen, dat geen hinder van stank is te vreezen.
Het graafwerk ten behoeve van de grachten zal door ongeschoolde werkloozen kunnen worden verricht.
De totale kosten van de uit te voeren werken zullen f 435.075 bedragen.

Fotobijschrift: de term ‘Het terrein “Zeldzaam” betreft de hofstede die aan de Daalseweg stond, ongeveer ter hoogte van het huidige Bisschopsplein. Van deze hofstede zijn tot nu toe geen foto’s bekend, maar wel deze tekening die ooit werd gemaakt voor de toenmalige bewoonster, mevrouw Van Eck.

Zeldzaam ben ik hier van voren, uitgetekend naar behoren

Zeldzaam vindt men liever oord, dat de stedeling meer bekoord.

‘Zeldzaam’ mag mijn naam wel zijn, hier gebruikt men thee en wijn

’t Staat te lezen op het hek: Welkom steeds bij Vrouw van Eck.

 Zeldzaam ziet men mooier stal, lekker room en wat niet al

Boter, kaas, puik, wijn en bier, alles kan men krijgen hier.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *