Over de komst van de 5de openbare lagere school in Zuilen.

Dan hebben we het dus over de 5de openbare lagere school in Zuilen, daarnaast waren er nog vier christelijke en drie r.k. scholen. (En er komt er nóg een openbare school bij. Dat maakt samen 13.)  Over de komst van de 5de openbare schreef de krant Het Vaderland op 8 augustus 1941:

Onderwijs

Zuilen krijgt een vijfde Openbare Lagere School

De gemeente Zuilen heeft, vooral dank zij haar gunstige ligging als grensgemeente van Utrecht, in korten tijd haar aantal inwoners aanzienlijk zien toenemen. Bedroeg dit aantal in 1931 nog slechts ongeveer 10.000, nog dit jaar zal de 20.000 worden overschreden en dan het dubbele zijn berijkt. Hoewel uiteraard daaraan een evenredige stijging van het aantal leerplichtige kinderen is gepaard gegaan, is het aantal openbare scholen sinds 1931, toen de vierde school voor gewoon lager onderwijs tot stand kwam, niet uitgebreid. In dit verband hebben B. en W. van Zuilen in een adres aan den secretaris-generaal van Opvoeding, enz., te kennen gegeven, dat zij an de hand van de cijfers van aangifte van nieuwe leerlingen voor den cursus, welke 1 September a.s. op de openbare scholen aanvangt, in het belang van de ontwikkeling van het openbaar onderwijs hebben nagegaan, welke maatregelen zouden moeten worden genomen om de te verwachten moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden, waarbij zij tot de conclusie zijn gekomen, dat de sterke groei van het aantal leerlingen der scholen het onvermijdelijk maakt een reorganisatie va het openbaar onderwijs uit te voeren, waardoor een betere verdeeling van de leerlingen in de toekomst mogelijk wordt.

Zij wijzen daartoe o.a. op de sterke bezetting van verschillende klassen van de openbare scholen, welke niet zelden de maximumcapaciteit der scholen overschrijdt, alsmede op het feit, dat in de onmiddellijke nabijheid van twee dier scholen ruim 170 woningen in aanbouw zijn, welke uiterlijk over twee maanden gereed zullen komen, waardoor de moeilijkheden nog zullen worden vergroot. In verband met een en ander zien B. en W. de eenige afdoende oplossing in de stichting van een vijfde openbare school, welke het teveel aan leerlingen van de bestaande scholen kan opvangen, zonder in de personeelsbezetting van die scholen, welke vrijwel alle volgroeid zijn met 7 leerkrachten, verandering te brengen.

De secretaris-generaal heeft het verzoek van het gemeentebestuur van Zuilen, om deze voorgenomen stichting aan te merken als een ‘‘bijzonder geval’’ in den zin van art. 2, eerste lid onder C van het besluit van 19 November 1940, onder de gegeven omstandigheden ingewilligd, en daardoor de uitvoering van het beoogde reorganisatieplan van de gemeente mogelijk gemaakt.

5de openbare

Het Museum van Zuilen beschikt over zeer weinig (klasse)foto’s van de 5de openbare lagere school (Later de Prinses Margrietschool.) Wie helpt? 

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *