De Gemeenschapsraad Zuilen over: rolschaatsen

Minister Beel bepaalde bij wet dat na de annexatie van Zuilen een gemeenschapraad de Zuilense belangen bij B. en W. van Utrecht (ook over het rolschaatsen) moest behartigen. Dat ging niet altijd in goede harmonie, de frustratie over uitblijven van informatie vanuit Utrecht was groot. Het Utrechts Nieuwsblad van 2 maart 1955 werd een vergaderverslag geplaatst:

VERGADERING GEMEENSCHAPSRAAD

Plannen voor jeugd in de maak

Men wist niets af van woningbouw aan de Burg. Norbruislaan

In de gisteravond gehouden vergadering van de Gemeenschapsraad voor Zuilen deelde de heer C.F. de Wilde naar aanleiding van de notulen mede, dat van de aanvragers voor volkstuinen een deel wel bericht heeft ontvangen, een ander deel niet. Hij vroeg naar de reden daarvan. De secretaris deelde mede, dat het mogelijk is, dat er aanvragers zijn voor tuinen, waarop spoedig met de bouw van een of ander zal worden begonnen. Degenen, die nog geen bericht ontvingen, worden verzocht zich bij de Gemeenschapsraad te melden.

Het rapport van de Commissie Verlichting Wijk Mariëndaal, waarin wordt gezegd, dat er geen aanleiding is bij B. en W. op betere verlichting aan te dringen, werd goedgekeurd.

Bij de behandeling van het antwoord van het Gemeentebestuur van Utrecht betreffende de wateroverlast bij de Burg. Norbruislaan werd er op gewezen, dat in dit antwoord werd gezegd, dat men in Juli op de bedoelde terreinen zal gaan bouwen. Gevraagd werd, of daaromtrent bij de Gemeenschapsraad al iets bekend is. Zowel door de voorzitter als door de heer H.C. de Wit werd medegedeeld, dat daaromtrent nog niets bekend is. Het bestuur zal ten deze informeren.

Bij het punt, waarin door B. en W. werd medegedeeld, dat er plannen in voorbereiding zijn over te gaan tot de bouw van 150 vervangings-woningen op een terrein bij de Schaakwijk, deelde de voorzitter mede, dat aan het gemeentebestuur van Utrecht is gevraagd, wat de bedoeling hiervan is.

De heer A.J. Kuipers verwonderde er zich over, dat ten deze nog niets bekend is, terwijl de heer H.C. de Wit het betreurde dat men niet ten volle is ingelicht. Uit een schrijven van B. en W., dat werd voorgelezen, bleek, dat men nog even op nadere gegevens zal moeten wachten.

Bij de bespreking van het uitbreidingsplan Nieuw Zuilen III werd door de heer De Wilde gewezen op de speelgelegenheden voor de jeugd. Het gebeurt vaak, dat kinderen die op grasvelden en gazons spelen worden weggejaagd. Het rolschaatsen bij de scholen is verboden. Ook het knikkeren of steen- of bamwerpen mag niet. Spr. vroeg of er geen sportveldjes voor de jeugd kunnen worden aangelegd. Spr. vroeg het bestuur hiervoor plannen te ontwerpen. De heer A. Kuipers deelde naar aanleiding daarvan mede, dat in zijn fractie, (R.K.), reeds plannen zijn samengesteld, doch nog niet bij het bestuur van de Gemeenschapsraad zijn ingediend.

Daarin wordt voorgesteld het toezicht op de jeugd in andere banen te leiden, o.m. door het vormen van jeugdcorpsen, het samenkoppelen van een jeugdboerderij met gelegenheid voor huisvlijt, enz. Besloten werd een Commissie ter bestudering van al deze plannen te benoemen, welke zal bestaan uit de voorzitter, de heer K. Kievit, de heren A.J. Kuipers, C.F. de Wilde, C. Heuvel, Mevr. Hania en mevr. Rietveld-Beemer.

De Gemeenschapsraad had daartegen geen bezwaar.

In een geheime bijeenkomst werd daarna besproken de Nota betreffende het verlenen van uitvoerende bevoegdheid aan de Gemeenschapsraad.

 

Rolschaatsen

 

Fotobijschrift: … Het rolschaatsen bij de scholen is verboden… dat was vermoedelijk de reden dat er in Zuilen verschillende rolschaatsbanen werden aangelegd. Bij Het Schaakwijk (op de foto de ‘Rollende Rijders’), bij het Queeckhovenplein en bij de Jan van Zutphenlaan. 

 

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *