School aan de Maasdijkstraat officieel overgedragen

School aan de Maasdijkstraat officieel overgedragen

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad  van 11 januari 1955

Oudercommissie biedt piano aan

(van een onzer verslaggevers)

Gistermiddag heeft de Wethouder van Onderwijs, de heer H. v.d. Vlist, een der nieuw gebouwde scholen aan de Maasdijkstraat officieel overgedragen aan het College van Regenten der Ned. Herv. Gemeentescholen te Utrecht. De belangstelling was zeer groot, en er werden enige fraaie geschenken aangeboden.

De voorzitter van het Regenten-college, Ds. G. Gerbrandy, verwelkomde, Weth. H. v.d. Vlist, de inspecteur van het Onderwijs A. Lens, de inspecteur van het L.O. de heer J. Bierling, de secretaris van de voorm. gemeente Zuilen A.J. van der Weerd, vertegenwoordigers van de Vrouwenvereeniging Mariëndaal, Ds. J. Voorsteeg, het wijkbestuur van de wijk Mariëndaal, de besturen van Chr. scholen, kath. scholen en openbare scholen, de vertegenwoordigers van de Borstelfabriek, architect W.C. van Hoorn, de heren Stolker van de Bouw- en Exploitatie Mij. Utrecht-Noord, vertegenwoordigers van gemeentewerken, bestuur Chr. Volksonderwijs, mej. Steen en de Oudercommissie, de hoofden van scholen en onderwijzend personeel enz.

Weth. H. v.d. Vlist had zich afgevraagd, waarom het zo lang had geduurd voordat de scholen in gebruik konden worden genomen. Hij wees er in dit verband op dat het initiatief was genomen door het gem. bestuur van het voormalige Zuilen, doch dat door de annexatie de zorg bij Utrecht was gekomen. Spr. hoopte, dat men in de naaste toekomst niet zo lang zou behoeven te wachten. Hij prees de bouwmeester architect W.C. v. Hoorn en de uitvoerders van het bouwwerk.

Na deze overdracht verrichte Ds. Gerbrandy de ingebruikstelling met gebed en Schriftlezing; spr. hield een toespraak naar aanleiding van het 49e vers over de 12-jarige Jezus in de tempel. Er werd op gewezen dat het van belang is dat het kind voor zijn latere leven goed wordt uitgerust, maar ook dat men God goed zal leren kennen.

In de pauze werd de school door talrijke in ogenschouw genomen.

Daarna werd het woord gevoerd door de Insp. van het Onderwijs, de heer A. Lens; door Ds. W. Schouten als voorz. van het Chr. School bestuur; door de Heer H.W. Tilanus, voorz. van de Ver. voor Chr. Volksonderwijs; door Pastoor J. v. Bekkum, voor wiens parochie de tweede school is bestemd; door Ds. C. Brouwer, namens de Centrale Kerkeraad; door de Commissaris der school en de heer J. Hoeflaken.

Namens de Oudercommissie werd door de heer W.G. van Dorssen een piano aangeboden. Door de heer A. v.d. Zwam een mooie vlag, waarna nog gelukwensen werden geuit door de heer Hoogveld namens hoofden van scholen, en namens de Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs door het hoofd der school aan het Bisschopsplein. Ook door het hoofd der school, de heer J.F. Verhoef werd het woord gevoerd die zijn grote vreugde uitte over het feit, dat men thans over een moderne onderwijsinrichting kan beschikken. Met pianobegeleiding werd tot slot daarna het Wilhelmus gezongen.

Herv. school Maasdijkstraat

Fotobijschrift: De school aan de Clement van Maasdijkstraat

 

Facebook reacties

2 gedachten over “School aan de Maasdijkstraat officieel overgedragen

 1. Geweldig, deze beschrijving te lezen van de in gebruik name van de hervormde school Maasdijkstraat. Zo noemde wij deze school. Ik was dus 10 jaar.
  Dat maak ik op uit de ingebruikname. (1955]
  Meester Verhoef, hr van Dorssen, Hetty van Dorssen zat bij mij in de klas en De heer van der Zwan, Jos van der Zwam zat ook bij mij in de klas.
  Ik weet nog waar hij woonde in de v Maasdijkstraat.
  Grappig allemaal. Het grappigste en ook uniekste is, dat ik mijn hele leven tegenover de school heb gewoond. Ik woon op de Amsterdamsestraatweg, maar mijn achteruitgang is aan de van Maasdijkstraat. Wanneer ik het loopdeurtje naast de garagedeur open doe, zie ik direct “mijn” school. Ik woon er nu dus 75 jaar.
  Eigenlijk een lintje waard, alleen geef ik niet om medailles. Wanneer je nog meer wilt weten over het stukje grond nabij de school, dan kan ik je het vertellen. Net als het Museum van Zuilen natuurlijk ook. Op de plek waar de school staat liepen namelijk koeien en paarden. Het hele stuk achter de straatweg tot aan Het Zand, ( van de Pekstraat c.s. ) Was weiland met een sloot…….!!

  Hg Gerard Stoet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *