Oud Nieuws 23 augustus 1958

Rob van de Werf leert schermen

Mijn opstel gaat over schermen. Weet u waarom ik daar zomaar over begin? Dat zal ik u vertellen.

Anderhalf jaar geleden hoorde ik van een vriendje, dat ook bij mij in de straat woont, dat hij schermles kreeg. Dat vond ik echt iets voor mij.

Ik ging aan mijn vader en moeder vragen of ik ook op schermen mocht. Ja hoor, die vonden het goed. Ik was natuurlijk erg blij. De week daarop ging ik erheen.

De lessen worden gegeven in het Geb. voor Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats. Je moet eerst twee trappen op en dan nog een smal wenteltrapje. Eindelijk waren we er. Toen ik binnenkwam zag ik meteen een heleboel wapens aan de muur hangen. Daar kwam de schermmeester al naar mij toe. Hij heet Adam Bela. Hij is een Hongaar.

Mijn vader vroeg of ik bij hem les kon nemen. Dat vond hij goed en dus was ik toen op schermen. We begonnen met voetenwerk. Dat ging zo een half jaar door. Maar toen kregen wij een floret in handen en moesten we echt beginnen.

Schermen is een heel mooie sport maar de training ervoor is erg moeilijk. In het begin had ik dan ook erge pijn in mijn benen. Nu heb ik er helemaal geen last meer van. Ik ga dolgraag naar de lessen toe. Onze club heeft een vaandel gekregen en een naam “Het doorboorde masker”.

Rob van de Werf

Prinses Beatrixlaan 6

Utrecht-Noord.

Deze foto plaatste men bij het bovengenoemd artikel

 

 

 

 

 

 

Trots op Werkspoor deel 6

Het wordt zoals bekent een hele serie. Vandaag brengen we u in het kader ‘Trots op Werkspoor’ weer een heel ander product van Werkspoor onder de aandacht: de Druksilowagens.

Deze wagens kregen de bijnaam ‘bollenwagen’, maar onder het toenmalig (we hebben het over de periode dat de Franse filmster Brigitte Bardot nogal prominent tot de verbeelding sprak) personeel van de Nederlandse Spoorwegen, werd het al gauw de ‘Brigitte Bardot-wagens’.

De eerste jarenbouwde Werkspoor alleen de wagens, en werden de bollen geleverd door Frans Smulders, een machinefabriek aan de Croeselaan te Utrecht.

Ook deze keer mocht ik weer ‘meespelen’. Met grote dank aan Peter bastiaanse!!

Oud Nieuws 22 augustus 1951

Met de buurtvereniging op stap

De ruim 200 kinderen van de vereniging “Mariendaals Belang”, die gisteren met een drietal autobussen een vacantie-uitstapje naar Amersfoort en Leusden hebben gemaakt, hebben zich uitstekend vermaakt. Het weer was uitstekend, en het aantal versnaperingen talrijk.

Ook 180 kinderen van de Buurtvereniging ’t Zand hebben gisteren een prettig uitstapje gemaakt naar de Crailose bossen en heide. Zij hebben zich goed geamuseerd. Aan verrassingen en versnaperingen ontbrak het ook hier niet. En toen zij des avonds in de Weth. Plompstraat terugkeerden, wachtte nog de verrassing, dat het Zuilense Fanfarecorps hen met muziek begroette en met hen een rondgang door de wijk maakte.

Fotobijschrift: De buurtvereniging Mariëndaals Belang maakte zijn jaarlijkse uitstapje ook in 1952 (van 1951 heb ik geen foto) In dat jaar ging de rit naar de Anna-Hoeve. Op dit terras zitten een aantal leden te genieten van hun kopje koffie. Geheel rechts staat mevrouw A. Drijver. De enige man die zijn colbert nog netjes dichtgeknoopt heeft is de heer van der Horst. Voor hem zit de vrouw van aannemer Stolker, Dora. Naast de heer van der Horst staat rechts de heer Moens.

Oud Nieuws 21 augustus 1935

Zuilen krijgt

een kermis

Buurtvereeniging ,,Prinses Juliana” geeft

Een driedaagsch feest ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan.

DRAAIMOLEN, ZWEEFMOLEN, SHIMMYTRAP.

ZUILEN, 21 Aug. – In de St.-Josephlaan, aan den Amsterdamschen Straatweg, tegenover de Marnixlaan, heerscht de laatste dagen een ongewone drukte. Rappe handen zijn bezig met het opbouwen van een draaimolen, één, zooals we die voor 1914 op het Vredenburg hadden staan bij gelegenheid van de kermis, natuurlijk onder geweldige belangstelling van de jeugd.

Zoo’n draaimolen is tegenwoordig ook al aan heel wat voorschriften gebonden, waarvan er één is, waarvoor de autoriteiten wel zouden willen zoenen, en dat is: het proefdraaien!

Als de molen gereed is, verschijnt de inspectie en daar de proef natuurlijk genomen moet worden met volle bevrachting, heeft de jeugd een vrij groot aantal gratis ritten. In dichte drommen staan ze er omheen, jongens en meisjes, verlangend uitkijkend naar het moment, waarop een plaats op paard, kameel, koe, varken, enz. enz. kan worden ingenomen. Het ,,draaien, laat je maar draaien!” is dan niet van de lucht!

Er komt ook een zweefmolen, waarmee eveneens proef gedraaid moet worden, zoodat ook bij deze opbouw de jeugd present is!

Verder is men bezig met het gereed maken van een Shimmy-trap, en natuurlijk komen er kraampjes, waar men heel veel zoetigheden, en kraampjes, waar men ook iets ,,hartigs” kan bekomen, zoodat de traditionele gebak- en palingtentjes niet ontbreken. Het meer moderne consumptie-artikel, de ijsco, zal, houdt de warmte aan, wat De Bilt ons in ’t vooruitzicht stelt, zeker grooten aftrek vinden.

’t Wordt er dus een heusche kermis, weder op den rand van Utrecht, want, wat de meeste Utrechtenaren niet zullen weten: de St.-Josephlaan behoort onder de gemeente Zuilen.

Waarom dat alles?…

Wel, de Buurtvereniging ,,Prinses Juliana” bestaat tien jaar. Elk jaar wordt een feest georganiseerd, doch nu wordt het er een, dat alle voorgaande overtreft. Het wordt geopend op Donderdag 22 Augustus, voortgezet op Vrijdag 23 Augustus en gesloten op Zaterdag 24 Augustus, des ’s nachts.

Behalve de daarstelling van het bovengenoemde feest-of kermis-terrein, staan op het programma kinderenspelen, waarvoor fraaie prijzen zijn uitgeloofd, terwijl ook een bioscoop-voorstelling (in het Olympia Theater) plaats heeft.

Het bestuur der jubilerende vereniging recipieert vrijdagavond van 9 tot 10 uur.

De rondgangen door de buurt ontbreken niet, terwijl in de fraaie muziektent, die niet ontbreekt eenige concerten worden gegeven.

’ t Worden daar dus een drietal echte kermisdagen, en daar de toegang vrij is, zal het er zeker niet aan belangstelling ontbreken.

Het breroemde draaiorgel van de heer Verdonk.

 

Oud Nieuws 20 augustus 1938

DE FEESTEN IN ZUILEN.

ZUILEN, 20 Aug. – Naar wij vernemen is de belangstelling voor de verschillende onderdeelen van het program der Oranjevereeniging zeer groot. Reeds kwamen inschrijvingen binnen voor de 2e 18 K.M. afstandsmarsch op Dinsdag 30 Augustus a.s. Voor individueele loopers is een fraaie bronzen medaille aan oranjelint ontworpen en voor groepen een vergulde medaille. Verder zijn prachtige prijzen beschikbaar voor grootste groep en voor den besten indruk.

De route voor deze marsch is als volgt: Feestterrein Herculesveld, Amsterdamschestraatweg, Brug over Merwedekanaal, Kantonnale weg tot aan tweede weg die naar Vleuten leidt, weg naar Vleuten, Vleutenscheweg naar Utrecht tot aan de oprit over de nieuwe brug over Merwedekanaal, Brug, aan het einde van de afrit rechtsaf, Vleutenscheweg, Kanaalweg, Muijskenweg, Amsterdamschestraatweg naar feestterrein.

De start heeft plaats om half zeven, terwijl men de loopers om ongeveer tien uur terugverwacht.

De foto bij dit knipsel is een afbeelding uit ‘Utrecht in Woord en Beeld’ van 9 september 1938. Voor de tekst maak ik gebruik van het origineel. Onder de kop ‘De “provincie” bleef niet achter’ lezen we: ‘Tot in de kleinste dorpjes en buurtschappen van ons gewest is deze en vorige week vroolijk feest gevierd, en natuurlijk is onze fotograaf ook daar een kijkje gaan nemen. Het spreekt vanzelf dat hij niet overal kon zijn, maar toch heeft hij op tal van plaatsten zijn werk verricht. Rechts: wij openen deze rij met een opname uit Zuilen, waar een 18 K.M. marsch gehouden werd. Leden van het Zuilensch politiecorps gingen aan den kop van den langen stoet.’

 

Oud Nieuws 19 augustus 1953

Een opgewekte kinderhulde

Een brede kinderschare heeft des avonds zeven uur het echtpaar W.M. Verdonk-Reuver gehuldigd.

Gisteren hebben we reeds medegedeeld, dat de Buurtvereniging ,,Prinses Juliana” wederom op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag het jaarlijkse kinderfeest zal vieren, en dat het Lunapark van de heer W.M. Verdonk voor de vijf-en-twintigste maal het feest zou komen opluisteren. Om dit ,,zilveren jubileum” te herdenken, werd gistermiddag te drie uur een receptie gehouden, georganiseerd door het bestuur der vereniging in overleg met de heer Verdonk.

Deze had plaats in de Salonwagen in de St.-Josephlaan, en heeft wel bewezen, dat de heer Verdonk en zijn echtgenote zich zeer vele vrienden en vriendinnen hebben weten te verwerven in de Julianabouw.

Bijna twee uur lang was het een komen en gaan van velen, terwijl veel fraaie bloemen reeds tevoren waren toegezonden. De wagen was van buiten keurig opgesierd. De eerste die het trapje van de salonwagen beklom was de gemeentesecretaris van Zuilen, de heer A.J. v.d. Weerd, in gezelschap van jonkheer Quarles van Ufford. Hij overhandigde een schrijven van burgemeester O. Norbruis, waarin deze mededeelde wegens uitstedigheid verhinderd te zijn persoonlijk te komen gelukwensen. De burgemeester betuigde in zijn schrijven zijn volle tevredenheid voor de wijze, waarop steeds leiding werd gegeven bij de attracties voor de jeugd. Daarna was het de voorzitter van de vereniging, de heer P. Bos, die namens het bestuur complimenteerde. Tweede voorzitter, de heer Kuipers bood, na een huldigende toespraak een zeer fraai wandbord aan. De heer P. Verzuu, oud-bestuurder der Vereeniging, hield per microfoon een toespraak, waarin hij namens de Wijkbewoners dank bracht voor het uitstekende contact dat steeds tussen hen en de Wijkbewoners bestond, en een fraaie kist met gereedschap aanbood.

Onder de talrijken, die kwamen complimenten, waren o.a. Weth. H.A. Bekker en echtgenote, die als particulier van zijn waardering blijk gaf; de voorzitter van de Woningbouwvereniging Juliana, de heer van Bladel. Een vrolijk intermezzo was het, toen het muziekgezelschap van Olderen verscheen en verschillende nummers ten beste gaf.

Oud Nieuws 18 augustus 1977

Slagerij Verwoerd drastisch verbouwd

UTRECHT – Ongeveer een maand geleden heeft slagerij G. Verwoerd de zaak aan de Johannes Uitenbogaertstraat 30 drastisch verbouwd. De zaak is gemoderniseerd en voorzien van een gekoelde toonbank waarin het vlees voor de consument overzichtelijk is uitgestald. Nieuw is dit niet, maar de toonbank loopt over de volle lengte van de zaak door.

Slagerij Verwoerd is sinds 1930 een echte buurtzaak hoewel de klantenkring zich nu ook uitstrekt buiten Zuilen. De heer Verwoerd: “Toen mijn vader de slagerij begon was het een nieuwbouwpand. De zaak was een stuk kleiner. In de loop der jaren heeft wel iets veranderd, zoals een gekoelde toonbank, maar een echte uitbreiding is er niet van gekomen. Dat is nu pas gebeurd. Echt, het was nodig, de winkel werd te klein.

Nu hebben we het woonhuis dat achter de zaak lag erbij getrokken. Niet alleen het winkeloppervlak is groter geworden maar tevens de wordtmakerij, onze specialiteit. De wordten worden bij ons zelf gerookt. Wij maken zelf alle soorten worst, maar de gerookte en de leverworst springen er wel uit.”

De verbouwing van de slagerij is gerealiseerd tijdens de drie weken vakantie van de familie Verwoerd. “Wij zijn altijd gespecialiseerd geweest in vers vlees en fijne vleeswaren en hebben daarmee een goede naam opgebouwd. Daardoor was de verbouwing ook noodzakelijk. Achter de schermen werkt mevrouw Verwoerd hard mee. Alleen vrijdag en zaterdags helpt ze ook mee in de winkel om het personeel te helpen tijdens de ergste drukte.”

 

Oud Nieuws 17 augustus 1951

Met de “Prins van Oranje” naar Rotterdam

De Zuilense jeugd was hedenmorgen al heel vroeg wakker! De meer dan achthonderd kinderen, die deelnemen aan de vacantie-ontspanning, zouden immers vandaag een tocht maken naar de Rotterdamse havens. Reeds voor zeven uur bevonden zich velen bij het Vliegermonument, veelal begeleid door de zorgzame moeders, vanwaar via Amsterdamsestraatweg, Muyskenweg, langs het Merwedekanaal in opgewekte stemming werd gewandeld naar de grote plezierboot, de ‘‘Prins van Oranje’’, die lag gemeerd achter de fabriek van de firma Douwe Egberts. Onder leiding van de Comité-leden hadden allen vlug hun plaats op de boot gevonden, en nog vóór de klok acht uur had geslagen was alles voor de afvaart gereed. Nagekeken en toegewuifd door de vele ouders langs de oever, trok het fraaie en ruime vaartuig de sluizen door, terwijl het zonnetje te voorschijn kwam en de stemming nog hoger opvoerde! Het wordt een lange tocht en daarom heeft men dit grote vaartuig gekozen, waardoor er gelegenheid is voor voldoende bewegingsvrijheid. Ongeveer negen uur vanavond wordt de boot terug verwacht.’

Fotobijschrift: ‘De Zuilense jeugd heeft vandaag een heerlijke boottocht gemaakt naar Rotterdam. Onze fotograaf ‘‘knipte’’ de boot met haar uitgelaten schare opvarenden terwijl de ‘‘Prins van Oranje’’ naar de Maasstad koers zette.’

 

Trots op Werkspoor deel 5

Het is al de vijfde aflevering in de serie (van 13) waar we u deze week mee kennis laten maken. Het zijn filmpjes die ieder een stukje geschiedenis laten zien van producten die Werkspoor-Utrecht maakte.

Vandaag, 16 augustus 2018 maakt u ook kennis met de niet bij iedereen bekende kunstschilder, Jos Peeters. Hij schildert in opdracht van de gemeentelijke Werkgroep Directe Voorzieningen verwaterde muurreclames terug in het stadsbeeld en maakt prachtige muurschilderingen in de stad Utrecht (en op dit moment werkt hij aan een muurschildering: palttegrond van het Zuilen van weleer, op de muur van de flat bij de St.-Ludgerusstraat)

Werkspoor bouwde honderden containers. Die werden voorzien van teksten en daar is ‘onze Jos’ druk mee.

Ook in dit filmpje mag ik als uw ‘museumdirecteur’ meespelen, om u het verhaal zelf te vertellen.

 

Oud Nieuws 16 augustus 1943

MET EMIRAAT

… Ds. C.L.A.M. v. Puyvelde, Ger. Predikant te Zuilen (U.), heeft emiraat aangevraagd. Ds. v. Puyvelde kan op een bewogen loopbaan terugzien. Hij is een Vlaming van geboorte en werd opgeleid tot R.-Kath. priester. Na zijn priesterwijding deed hij vele jaren als zoodanig dienst o.a. als missionaris in Belgisch Congo. Als priester verliet hij de R.K. kerk en kwam in relatie met de Amerikaansch-Bisschoppel. Methodistische kerk, die hij in Mechelen als predikant diende. Hij voelde zich ook echter in dien kring niet thuis, te meer omdat deze kerk het leerstuk der uitverkiezing verwierp. Vandaar dat hij overging tot de Geref. kerken. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit theologie en werd in 1927 beroepbaar verklaard. Een beroep van Zuilen werd aangenomen en 15 Jan. 1928 aanvaarde hij op ruim 50 jarigen leeftijd het predikambt in deze kerk.

Fotobijschrift: Hier zien we de bewoners van de pastorie van de Gereformeerde Kerk van Zuilen. Het is dominee C.L.A.M. van Puyvelde en zijn echtgenote.