Werkspoor maakte óók vrachtauto’s

Een echte lijn voor personenauto’s is bij Werkspoor nooit van start gegaan. Wel heeft de fabriek in de loop der jaren verschillende vrachtauto’s en bussen. Over een studie voor ‘automobielfabricage’ scheef Het Vaderland op 19 april 1929:

Studiecommissie voor Ned. Automobielfabricage

De Studiecommissie voor een Nederlandsche Automobielfabricage werd Woensdag door den voorzitter der K.N.A.C. geïnstalleerd, waarna zij met haar werkzaamheden een aanvang maakte.

In die commissie hebben zitting de heeren: ir. E.L.C. Schiff, voorzitter der K.N.A.C., voorzitter, ir. J. van Dusseldorp, voorzitter van de Ver. Nederlandsch Fabrikaat, F.H. Fentener van Vlissingen, directeur van de Steenkolen Handelsvereeniging, prof. ir. F. Franco, directeur van Werkspoor te Amsterdam, prof. P. Meyer, hoogleeraar te Delft, jhr. F. Teding van Berkhout Jr., hoofdbestuurslid van de Ned. Mij. van Nijverheid en Handel, terwijl tot secretaris van de commissie is aangewezen mr. C.P. de Vries te ’s-Gravenhage.

Vrachtauto

Foto uit 1949, een ‘serie’ tankauto’s die Werkspoor bouwde voor de oliemaatschappij Standard.