Bouw van de flats aan de Prins Bernhardlaan van start.

De groei van Zuilen was direct na de Tweede Wereldoorlog tumultuleus. Alle middelen om de woningnood te lenigen werden ingezet. Zo ook de duplexwoningen aan de Prins Bernhardlaan. Hoogbouw in Zuilen, de eerste galerijflats in beeld. Het Utrechts Nieuwsblad  schreef op 1 maart 1950 hierover:

Eerste Steenlegging

door de heer M.A. Reinalda

Prins Bernhardlaan

De heer Reinalda metselt de eerste steen van de flatgebouwen aan de Prins Bernhardlaan in Zuilen, met de bouw waarvan thans is begonnen. Achter de Commissaris der Koningin mevr. Reinalda-Deen en andere genodigden.

Bij hoogbouw-flats te Zuilen

Hedenmorgen had in Zuilen de eerste-steen-legging plaats voor de twee Flatgebouwen, die zullen verrijzen op een terrein aan de Prins Bernhardkade  (Net als de Van Tuyllkade en de Van Hoorne- en Van Egmontkade dacht men de middenberm te voorzien van water. Dat ging niet door en daarom werd het uiteindelijk Prins Bernhardlaan.)  (Westzijde). De Plechtigheid geschiedde door de Commissaris der Koningin, de heer M.A. Reinalda.

Des morgens half elf werd de Commissaris in de Raadszaal van het Zuilense gemeentehuis ontvangen. Daar waren tevens verschillende genodigden aanwezig, onder wie we o.m. opmerkten: ir. J.F. Cusell, hoofding. Dir. Prov. Wederopbouw; P. Postma, insp. van de Volkshuisvesting; de burgemeesters van Maarssen, Maartensdijk, Vreeland, Harmelen, Jutphaas, Mijdrecht, Vinkeveen, Breukelen en Westbroek-Achttienhoven, de wethouders van Zuilen: K. Kievit, Th.W. Ruygrok en H.C. de Wit; A.J. van der Weerd, gem. secretaris; A.G. van Vliet, dir. van gemeentewerken; H. Verhagen, Hoofdinsp. van Politie; W.C. van Hoorn, gem. architect, vele leden van de gemeenteraad: C.J. v.d. Voorn, aann. van de bouw, en Brinkman, opzichter.

Welkomstwoord burgemeester.

De burgemeester sprak er zijn vreugde over uit, dat aan de uitnodiging was gevolg gegeven, welke uitnodiging niet zou zijn geschiedt, wanneer het hier niet iets aparts gold. Dit aparte zit hierin, dat het Ned. volk voelt, dat een andere weg moet worden gevolgd t.o.v. de woningbouw. De moeilijke omstandigheden dwingen daartoe: weinig geld, geen grond en grote behoefte aan woningen. Men zal de oplossing moeten zoeken in flatbouw, de hoogbouw. Later zal door een kleine verandering van twee woningen één kunnen worden gemaakt en deze dus geschikt zijn voor grotere gezinnen. Een proeve op deze wijze acht spr. verantwoord en daarom werd een beroep gedaan op de Commissaris der Koningin om deze eerste steen te leggen.

Toespraak M.A. Reinalda.

De Commissaris zei o.m.: Ons land, met bijna 11 millioen zielen, is België voorbij gestreefd en het dichtstbevolkte land geworden. Terecht heeft men zich steeds bezig gehouden met de bouw van eengezinswoningen, maar men kan echter zo niet doorgaan en de aanwas van de bevolking noopt tot hoogbouw, ook in de dorpen. Het verheugt spr. dat vele burgemeesters reeds in die richting werkzaam zijn. Spr. bewondert de drang, die bij burg. Norbruis aanwezig is, om levensgeluk te brengen aan de bevolking en het te geven licht en ruimte. Gaarne wordt dit als voorbeeld gesteld.

Maquette van de Duplex Flat

Na deze toespraak werd de maquette van de flatbouw getoond, waarna men zich naar het terrein begaf van de eerste steenlegging. Het opschrift van de steen luidt: De eerste steen van dit Flatgebouw werd op 1 maart 1950 gelegd door M.A. Reinalda, Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht.

Maquette Bernhardlaan

[Iemand enig idee waar deze maquette van de flats aan de Prins Bernhardlaan  gebleven is?]

Na de plechtigheid begaf men zich voor het gebruiken van een kop koffie naar het Juliana-Restaurant.