De Keucheniusstraat

De heer Keuchenius was Nederlands staatsman en een volgeling van Groen van Prinsterer. Hij moest in 1890 aftreden omdat hij zich zeer laatdunkend over de islam had uitgelaten.

Een deel (minder dan de helft zelfs) van de Keucheniusstraat maakt deel uit van het eerste complex dat werd gebouwd door de woningstichting ‘Eigen Haard’. In de (ook in Zuilen) verzuilde samenleving aan het begin van de vorige eeuw, werden voor verschillende zuilen aparte woningbouwvereenigingen/stichtingen opgericht. Naast de algemene woningbouwvereniging ‘Zuilen’, de Rooms-katholieke ‘Prinses Juliana en de Socialistische ‘Utrecht’ werd voor de gereformeerde leden van Rehoboth ‘Eigen Haard’ opgericht.

Het complex grenst van de Amsterdamsestraatweg tot aan de Abraham Kuijperstraat en van de Marnixlaan tot aan de Keucheniusstraat. Daarmee is dit de zuidelijkste bebouwing van Zuilen.

Door de straat lopende valt op dat de bebouwing aan de kant van de Marnixlaan duidelijk een dorpser uitstraling heeft dan de overkant van de Keucheniusstraat. Dat is niet zo raar. Dit complex van Eigen Haard werd ontwikkeld in de jaren twintig van de vorige eeuw, het dorp Zuilen telde toen nog maar zo’n zevenduizend inwoners, het was nog echt een dorp dus.

De eerste keer dat de straat genoemd werd was in een bericht in de krant:

Utrechts Nieuwsblad 18 september 1923

Nieuwe straatnamen

——

B en W dezer gemeente hebben besloten aan eenige nieuw aangelegde straten een naam te geven en van een bestaanden weg de naam te veranderen, t.w.:

…Aan den straat, loopende in het verlengde van de Mariëndaalstraat tot de Marnixlaan, dien van Groen van Prinstererstraat;

Aan den straat, loopende ten Noordoosten van en evenwijdig aan de Groen van Prinstererstraat, tot de Marnixlaan, dien van Abraham Kuyperstraat;

…Aan den straat, loopende van de Groen van Prinstererstraat naar de Royaards van de Hamkade, dien van  K e u c h e n i u s s t r a a t.

Volgens een door ons gebruikte stratengids uit 1938-’39, waarin per straat, per huisnummer de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep staat vermeld, woonde op nummer 9 ‘L. Hardy, melkslijter’. De heer Hardy handelde in melk maar had hier geen winkel. Hij is de vader van huisarts Hardy, die op dit adres geboren is en veel patiënten in Zuilen had. Nummer 2 (ingang aan de Abraham Kuyperstraat!) had een winkelbestemming: de slagerij van Westerbeek.

Op nummer 6 kon u wel aanbellen voor een rokertje, hier woonde P. van Zanten die volgens de boeken als ‘sigarenmaker’ zijn brood verdiende.

In de Abraham Kuyperstraat woonde de familie Faassen waarvan de heer des huizes hoofdagent was van politie te Utrecht. Dat leverde in de periode vóór de annexatie soms vreemde taferelen op: als de jeugd uit de straat voetbalde in de Keucheniusstraat of ander kattenkwaad uithaalde, was de heer Faassen uit hoofde van zijn beroep (te Utrecht) niet bevoegd de kinderen daarop aan te spreken. Hij was immers in dienst in een naburige gemeente! Daarom mocht hij hoogstens als bewoner zijn eventuele ongenoegens uiten. Pas als de jeugd zich voorbij de gemeentegrens in de Keucheniusstraat ongepast gedroeg, lag daar voor de heer Faassen een mogelijkheid om in te grijpen.

Jeugd uit de Keucheniusstraat waaronder – de grootste jongen op de slee – J. Olij, spelend in de sneeuw, maar… de stoepen zijn wel al helemaal sneeuwvrij gemaakt!

Meer weten over de Keucheniusstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties