De De Savornin Lohmanstraat

Jonkheer mr. A.F. de Savornin Lohman (1873 tot 1924) heeft zich in staatkundig opzicht verdienstelijk gemaakt. De Savornin Lohman had een conflict met Abraham Kuyper van de Anti Revolutionaire Partij, wat ertoe geleid heeft dat Savornin Lohman een nieuwe politieke partij oprichtte, de Christelijk-Historische Unie, die per 11 oktober 1980 opging in het CDA en daarin zit weer… de ARP).

De Savornin Lohmanstraat dateert vanaf 1929, zo lezen we in het Utrechts Nieuwsblad van 25 februari van dat jaar.

Nieuwe straatnamen.

Door B. en W. zijn eenige nieuw aangelegde straten de volgende namen gegeven:

  1. aan de straat, liggende in het verlengde van de in de gemeente Zuilen gelegen Abraham Kuyperstraat en loopende van de eveneens in die gemeente gelegen Keucheniusstraat naar de Thorbeckelaan, dien van D e S a v o r n i n  L o h m a n s t r a a t…

Deze straat was slechts voor een heel klein deel Zuilens grondgebied. Maar gelukkig voor ons (en de omwonenden) heeft zich hier wel een melkhandelaar gevestigd, namelijk de heer Snel.

De straat komt ook in beeld bij een bericht over de perikelen in de aanloop naar de annexatie. Dan staat op 22 januari 1953 in het Utrechts Nieuwsblad het volgende:

IN DE STRIJD OM DE SCHOOLSUBSIDIES

Kleuterschool gesplitst

Utrecht en Zuilen kwamen niet tot een vergelijk

OOK HIER:

A n n e x a t i e  de  achtergrond

U lezer, die niet ingewijd bent in de problemen welke de subsidieregeling voor kleuterscholen in de praktijk soms doet rijzen, zult vreemd staan te kijken naar dit plaatje, dat een in tweeën gesplitste ingang van de school aan de Savornin Lohmanstraat te Utrecht laat zien, met een Zuilense en een Utrechtse deur. Deze school wordt bezocht zowel door Utrechtse- als buiten-Utrechtse kinderen.

Nu zult u zich afvragen waarom deze kleuterschool een Zuilens en een Utrechts gedeelte heeft, want eigenlijk is dat toch een dwaze toestand.

Het schoolbestuur heeft gelijk als het zegt, dat de verordening van 1948, die inhoudt, dat bijzondere en openbare kleuterscholen op gelijke basis subsidie van de gemeente Utrecht zullen ontvangen, niet op de juiste manier op deze school wordt toegepast. Sinds 1949 krijgt de school n.l. geen gemeentelijke subsidie meer.

De reden evenwel is, dat Utrecht door de invoering van bovengenoemde verordening voor hogere uitgaven kwam te staan en dat voor haar de vraag rees of het billijk kan worden geacht deze subsidie te laten drukken op de gemeente Utrecht, ook waar het kinderen uit de gemeente Zuilen betrof. (De subsidie bedraagt f 120,- per jaar per kind). Zij wilde tot een accoord komen met de gemeente Zuilen om wederkerig voor kinderen van elkaars scholen subsidie uit te trekken. Op deze manier zou dus de school aan de Savornin Lohmanstraat gedeeltelijk worden gesteund door Utrechtse en gedeeltelijk door Zuilense subsidie. Op haar beurt zou Utrecht subsidie verstrekken aan Utrechtse kinderen op Zuilense scholen. Omdat Zuilen echter bij deze regeling véél meer zou moeten betalen dan tot nog toe, weigerde zij de door Utrecht voorgestelde regeling.

Utrecht opperde dat de school gesplitst zou worden in ’n Utrechts en een Zuilens deel. Bij de school aan de Van Hoornekade was dit reeds geschied. Het schoolbestuur wilde hiervan echter niet weten. Het gevolg was, dat Utrecht haar subsidie introk, welk feit h.i. voor de verantwoording van het schoolbestuur kwam. En de gemeente Utrecht was niet van plan hier soepelheid te betrachten, omdat Zuilen er steeds op staat een zelfstandige gemeente te zijn en zij dan dus – zo is de mening van het Utr. gemeentebestuur – haar eigen lasten maar moet dragen.

Overigens toont bijgaande foto, dat het schoolbestuur zoveel prijs stelde op subsidie, dat het de school toch maar heeft gedeeld. Met ingang van 1 Januari ontvangt het van Utrecht subsidie voor het Utr. deel. Met dat al blijft dit beeld natuurlijk hoogst dwaas.

In de De Savornin Lohmanstraat heeft zich de heer A. Snel gevestigd met zijn melkhandel. Op de foto ziet u de winkel met zijn keurig ingerichte etalage. De foto werd in 1939 gemaakt.

Meer weten over de De Savornin Lohmanstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties