De Barthold Entesstraat

De Barthold Entesstraat werd vernoemd naar een luitenant onder de watergeuzen die leefde van 1538-1580. Hij is niet zo oud geworden. Op de site van de gemeente Coevorden lezen we hoe dat kwam: ‘Groningen was, in 1580, door het verraad van den Graaf van Rennenberg, ’s Prinsens Stadhouder en een zijner beste vrienden , daartoe overgehaald door de aanzoeken van zijne zuster en de hoge aanbiedingen van Spaanse zijde, den vijand weder in handen gevallen.’

De naar hem vernoemde Barthold Entesstraat is een deel van het complex woningen van woningbouwvereniging ‘Utrecht’. Vanwege het socialistische karakter van de bewoners van dit complex, kreeg het de bijnaam ‘De Rode Bouw’.

Om een beeld te krijgen van de geschiedenis van de straten van dit complex gebruikten we tot nu toe de Stratengids 1940. Hierin staan per straat de huisnummers, de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep. Deze informatie werd aangevuld met advertenties en gegevens uit andere boekwerkjes.

Echter… het is vreemd maar deze straat komt in het geheel niet voor in de registers van de gids die we hanteren. Dus valt over de straat weinig te vertellen, want winkels zijn hier ook helemaal niet in beeld.

De bewoners van deze straat hebben in 1948 wel eerste rang kaartjes voor de demonstratie die de Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen in 1948 op het voor hun huis liggende terreintje organiseert vanwege haar 12½ jarig bestaan.

De grootse demonstratie werd gegeven voor vele belangstellenden. De Utrechtse burgemeester, de Commandant van de Utrechtse Brandweer, de Commissaris van de Koningin (mét familie!) en natuurlijk heel veel omwonenden kwamen hiernaar kijken.

Op de kruising met de Kenaustraat werd een podium gebouwd en mede vanwege het mooie weer werd het één groot feest.

Op dit terrein werden ook verschillende jaren een kermis georganiseerd. Voor het inrichten van een kermis was het altijd passen en meten.

Juni 1948 ging het mis: er werd een bezoek gebracht door gemeente-architect W.C. van Hoorn, de hoofdinspecteur van de Zuilense politie de heer Verhagen en de voorzitter van de brandweer, de heer Blok. Naast de poffertjeskraam was slechts een doorgang van 1.25m., wat volgens Verhagen te gering was. De exploitant werd voor de keus gesteld of de tent verplaatsen of sluiten. Dit gaf een heel tumult. Uiteindelijk werd de poffertjeskraam gesloten.

Een verhaal over de Tweede Wereldoorlog is van de hand van Jaap Post. Hij vertelde:

‘Naast ons huis in de Barthold Entesstraat woonde de familie Van der Wel. Zij woonden op nummer 3 en wij op nummer 4. Na de oorlog hoorden wij dat de heer Van der Wel ‘‘bij de ondergrondse was’’. De heer des huizes had altijd wel wat nieuws. Toen de oorlog afgelopen was, vertelde hij hoe alles ondergronds eruitzag. Ik heb het zelf mogen zien: alle muren waren van steen en het was ingericht als een echt huis. Je moest door twee muren heen, en de doorgangen waren afgesloten door stapels turven. Die stapels konden iets gedraaid worden en dan kwam je in een ruimte met een tafel, stoeltjes, vloerkleed en lampen. ’s Avonds ging de familie bovengronds ‘‘luchten’’ en daarna sliepen zij onder de grond. Zij zijn de Tweede Wereldoorlog goed doorgekomen, iedereen heeft het overleefd. De heer van der Wel kwam wel eens bij de batterijenfabriek ‘‘Herberold’’ (van de ‘‘Witte Kat’’ batterijen). Wij mochten ook wel eens mee. Daar ruilden we eten voor wat van die batterijen.’

 Een grote schare genodigden en omwonenden vermaakten zich uitstekend tijdens de demonstraties van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen, op het terrein vóór de Barthold Entesstraat.

Voorafgaand aan de demonstratie werd in optocht de verschillende situaties van de voorgaande jaren getoond: de bakker, doodgraver en werkmannen: allemaal lid van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen. Op de achtergrond links de Barthold Entesstraat.

 Meer weten over de Barthold Entesstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties