Waar zijn de winters gebleven?

Utrechts Nieuwsblad 4 januari 1964

Winterse last drukt Utrecht zwaar

Voorzichtigheid in het verkeer voorkomt erger

Opnieuw ging Utrecht donderdag gebukt onder de lasten van de winter. Na de sneeuw en de storm uit het oosten kwam de regen, die de wegen spiegelglad maakte. Des avonds was er bijna geen verkeer mogelijk.

De politie moest van 21 uur af de surveillance per auto staken. Het was te gevaarlijk om te rijden. Alleen wanneer iemand snelle hulp inriep, werd een auto de poort uitgestuurd. De surveillance te voet vond normaal doorgang.

… Omstreeks 18 uur gleed in de Professor Wattjesstraat de 56-jarige mevrouw A. van Gend-Dekker, Amsterdamsestraatweg 791 bis, uit. Zij brak haar linker onderarm en ging naar het Academisch Ziekenhuis …

 

Prof. Wattjesstraat

Fotobijschrift: De Prof. Wattjesstraat te Zuilen. Deze straat werd aangelegd in het verlengde van de De bazelstraat. Omdat die straat genummerd werd vanuit de Lelimanstraat, moest voor deze ‘verlengde De Bazelstraat’ een andere naam gevonden worden. Het werd – in deze wijk waar de straten vernoemd werden naar architecten – dus Prof. Wattjes. De foto komt uit de collectie van Het Utrechts Archief.

 

 

Nog meer kerstboomverbrandingen

Utrechts Nieuwsblad 3 januari 1966

Kerstboomverbrandingen

HO, HO, dat gaat zo maar niet! Zij konden niet wachten: vanavond beginnen de kerstboomverbrandingen, maar vanmorgen waren — hier bij de Thomas à Kempisweg langs de spoorbaan — al enige jongelui een privévuurtje aan het stoken. Vanavond gaat de brand in kerstgroen dat wordt opgestapeld in Tuindorp (H.F. van Riellaan — Eijkmanlaan, 19 uur) Ondiep (Nieuwlichtstraat — Kloosterlaan, 19 uur), Rivierenwijk (Maasplein, 19 uur), Zuilen (W.J. Bossenbroekstraat, 19.30 uur), Overvecht (Wolgadreef—Houtmandreef, 20 uur), Utrecht-oost (Ina Boudier Bakkerlaan, 20 uur), en Veemarktplein (20 uur).

 

Over de start van de groei van Zuilen

Knipsel over Zuilen van 30 december 1912

Aan den Noordwestkant [Zuilen].

We ontvingen onlangs een bericht, dat een eindje buiten onze gemeente onder die van Zuilen een groot terrein was aangekocht door eene bouwmaatschappij, die er, vooral voor de werklieden der te bouwen fabriek aldaar, woningen zou laten bouwen. Later werd dit bericht in zooverre weersproken, alsof alleen de boerderij ’t Pannenhuis bij Zeldzaam zou zijn verkocht en wel aan de firma Kol. Thans werden wij verzocht alsnog te melden, dat ook ’t eerstgenoemde bericht waar is. ’t Betreft een terrein tegenover Zeldzaam, tusschen dijk en straatweg, geheel afgescheiden van boerderij ’t Pannenhuis.

Fotobijschrift: Hoeveel lezers van dit bericht zullen indertijd beseft hebben wat een enorme impact voor de ontwikkeling van de regio Utrecht hier werd aangegeven? Werkspoor (want hierover gaat dit bericht) komt naar Zuilen en gaat werk bieden aan meer dan 5000 medewerkers. Op verzoek van de directie van Werkspoor komt ook de heer J.M. De Muinck Keizer naar Zuilen. Zijn staalgieterij – DEMKA – biedt op het hoogtepunt werk aan meer dan 2500 man. Voor die bijna 8000 arbeiders groeit Zuilen in 40 jaar naar de vierde gemeente in de provincie (van ruim 900 naar meer dan 26.000 inwoners).

Initiatiefnemer voor de verhuizing van de fabriek naar Zuilen was Jan Kol III van het bankiershuis Vlaer & Kol, het ‘op één na oudste bankiershuis ter wereld. Jan Kol III bezat een groot deel van de kavel langs het kanaal en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam.

Op de foto de kale vlakte van het terrein waarop Werkspoor neer zal strijken, in het midden aan de horizon de (oude) brug over het kanaal.

 

 

 

Redders bedankt!

Knipsel 28 december 1961, over redders uit Zuilen:

Redders gehuldigd

BURGEMEESTER De Ranitz heeft vanmorgen twee mensen bij zich laten komen in het Utrechts stadhuis om hen persoonlijk te prijzen voor hun kranig optreden bij het redden van drenkelingen. Als aandenken bood hij hen namens het Carnegie heldenfonds een oorkonde aan. De heer K. Veenstra, Cornelis Roobolstraat 103 (links) had 17 juli Marinus de Brey uit de Vecht gehaald. De montagewerker Th. Adelaar, Paardstraat 12 I, (rechts) redde 4 september de heer H.G. van Wezel uit de Koningshaven in Rotterdam.

Naar de Zondagsschool in Zuilen

Voor het eerst naar de Zondagssschool in Zuilen in 1899

ZUILEN, 26 Dec. Hoewel het geen gewoonte is, dat er op den tweeden Kerstdag ’s avonds een groote menigte menschen naar de kerk gaat, was dit heden toch wel het geval. En hoe kwam dat? De vereeniging “de Zondagsschool”, nog slechts kort geleden opgericht, had besloten daar met ruim een honderdtal kinderen Kerstfeest te vieren. Door de gaven van verscheidene ingezetenen daartoe in staat gesteld, was de Zondagsschool in de gelegenheid daar hare kinderen te ontvangen bij een Kerstboom. Om zes uur zou het feest een aanvang nemen, maar reeds om half zes was het haast onmogelijk aan den kant van den hoofddeur de kerk te naderen, zoo’n groote menigte had zich reeds, trots het koude , vochtige weer, daarvoor opgehoopt.

Om ongeveer 6 uur werd de hoofddeur geopend. Eerst werden de kleinen binnen gelaten om plaats te nemen op de stoelen, die aan beide kanten van de boom voor hen waren neergezet, en toen deze gezeten waren, traden de ouders dezer kleinen en de verdere belangstellenden en nieuwsgierigen binnen, die blijkbaar in groote getale waren opgekomen, want de kerk was zoo vol, dat niet voor ieder een zitplaats beschikbaar was en menigeen zich met een staanplaats moest tevreden stellen.

Toen er stilte was gekomen, opende de predikant, ds. C. Verhagen, dit samenzijn met gebed, nadat de gemeente eerst een vers had gezongen. Daarna nam hij het woord om de aanwezigen te wijzen op het doel van de samenkomst en verklaarde daarbij tevens de waarde van den Kerstboom voor den Christen, steeds van elk onderdeel, zooals het licht, de geschenken, enz., de zinnebeeldige beteekenis aantoonend.

Daarop trad de directrice, mevrouw Verhagen op, die de jeugd in de gelegenheid stelde om te bewijzen wat zij al in dien korten tijd hadden geleerd. Aardig was om te hooren, hoe door die kleine kinderstemmetjes verschillende kerstliederen werden gezongen. Vooral het “Eere zij God” voldeed bijzonder. In de tusschenbedrijven werden de kleinen onthaald op krentenbroodjes, St. Nicolaas, stukken chocolade en sinaasappelen, terwijl ten slotte, voordat zij naar huis gingen, allen nog een geschenk kregen van minder denkbeeldige waarde dan de bovengenoemde, als zporthemden, bouwdoozen en poppen. En toen het zoover gekomen was, gaven enkele kaarsen te kennen, dat het tijd was geworden om heen te gaan, daar reeds haar laatste licht in riekende rookkolommetjes was opgestegen. Weer nam de predikant het woord en wijzend op het vergankelijke van het aardse leven, eindigde hij dit kinderfeest met dankzegging.

De kinderen waren opgetogen en blij over alles wat zij hadden gekregen, de stemming onder het publiek duidde bepaald aan, dat ieder voldaan was. Hadden de grooten deels reeds hun voldoening gevonden in de van vreugde stralende gezichtjes, die men overal zag, waar men ook keek, ook voor zichzelf waren zij toch maar blij, dat zij gegaan waren; want zij hadden zich wel vermaakt in den aanblik van dien sierlijk opgetooiden boom die door zijn veelheid van lichtjes zilver en goud een eigenaardige gewaarwording van mooie schittering bij hen opwekten.

En ieder ging naar huis, voldaan over wat hij had gezien en gehoord, reeds rijhalzend uitziend naar een volgend jaar en met de vraag op de lippen of dan weer zoo menig mensch bereid zal gevonden gevonden om mee te werken aan een aangename avond voor de kinderen. En we twijfelen er niet aan of de beurzen zullen dan met nog meer genoegen geopend worden, daar men bij voorbaat reeds weet, dat het geld werkelijk goed besteed wordt, dank zij de goede zorgen van de vereeniging “de Zondags-school”.

Prachtige ansichtkaart van het kerkje in Oud Zuilen. Gelukkig beschermd dorpsgezicht!

 

HENGELAARS SCHENKEN GOUDKARPERS VOOR VIJVERS

HENGELAARS SCHENKEN GOUDKARPERS VOOR VIJVERS

Oud Nieuws 24 december 1954

De Alg. Utr. Hengelaars Ver. gebruikt sedert vele jaren de verschillende stadsvijvers als groeiplaats voor de vis, welke dan, na volwassen geworden te zijn, wordt uitgezet in de door deze vereniging gepachte viswateren rondom de stad.

Toch wil de A.U.H.V. ook iets anders dan alleen maar vis uitzetten met het doel deze later triomphantelijk aan de haak te slaan. Ter verhoging van de aantrekkelijkheid van onze stadsvijvers heeft de vereniging bij wijze van schenking aan de Gemeente Utrecht en de vijvers van het Wilhelmina- en Julianapark en het Park Oog in Al eind November j.l. door de Ned. Heide Mij. in elke vijver tachtig flinke goudkarpers van 20 cm. laten uitzetten. Niet met het doel deze fraaie vissen straks, als ze volwassen zijn over te brengen naar de buiten (vis) wateren, doch louter en alleen met het doel om als extra attractie voor de vele kinderen, die iedere dag trouw de eenden (en dus ook de vissen) in de vijvers komen voederen.

Vissen voeren in het Julianapark

Fotobijschrift: Het vissen voeren (en kijken naar de vissen) gebeurde veelal vanaf de prachtige balkons met ‘boomstammen’ afrastering. (maar niet als het sneeuwt natuurlijk…). Al vele jaren geleden is één van de balkons weggehaald en werd de afrastering een (veel veiliger en goedkoper in onderhoud) een metalen constructie.Maar bij het park paste deze vormgeving wel heel bijzonder goed. Mooie taak voor de gemeente: enige jaren geleden al werd besloten het onderhoudsniveau van het Juliananpark te verhogen van zes naar acht. Zou een prachtig plaatje terug kunnen brengen. (Als we dan ook wel weer van de witte winters krijgen natuurlijk)

 

Zilver jubileum Prinses Ireneschool

Prinses Ireneschool in het zilver

Oud Nieuws 23 december 1954

Belangstelling bij jubileum Prinses Ireneschool

BIJ DE FOTO: Een deel der genodigden tijdens de feestelijke ouderavond van de zilveren „Prinses Ireneschool”.

Hartelijke toespraken

(Van een onzer verslaggevers)

De Prinses Ireneschool (voorheen School 3) aan de Johannes Uitenbogaertstraat 19, bestaat vijf-en-twintig jaar, en ter herdenking van dit feit had gisteren een feestelijke Ouderavond plaats in de versierde gymnastiekzaal. Door de heer W. Koek, het hoofd der school, werden o.m. verwelkomd de heer A. Lens, Rijksinspecteur van het Onderwijs, de heer J.C. v. Dam, Chef afd. Onderwijs en Jeugdzaken, de heer E. Post, oud hoofd der school, verder de heer O. Norbruis en echtg. ,de heer A.J. v.d. Weerd, secr. Gemeenschapsraad, de heer A. Lamie, voormalig chef van de afd. Onderwijs, de oud-Directeur van Gem. werken A.G. v. Vliet en de Gem. architect W.C. v. Hoorn, diverse hoofden en onderwijzend personeel van scholen, vertegenwoordigers van Volksonderwijs en Ouderraad enz.

De heer A. Lens, de Rijksinspecteur van het L.O. wees op de belangstelling voor het onderwijs, dat door Utrecht wordt betoond en in het verleden ten volle ook werd betoond door oud-burgemeester O Norbruis. Hij hoopte, dat die belangstelling, ook van de zijde der ouders, onderwijzend personeel enz. zal blijven bestaan.

De volgende spreker was de heer O. Norbruis, die erop wees, dat de school voor hem steeds een bron van genot is geweest, al waren er ook vaak zorgen vooral toen het oude schoolhoofd, de heer E. Post, ging vertrekken. Van de benoeming van de heer Koek heeft men nimmer spijt gehad. Ook werd het woord gevoerd door de heer J.C. v. Dam, chef afd. Onderwijs en jeugdzorg. Spr. wees op de groeiende samenwerking tussen Utrecht en deze school, en hoopte dat deze in de toekomst nog hechter zou worden.

Het oud-schoolhoofd, de heer E. Post, haalde enige herinneringen op aan de eerste jaren van de school, wees op de prettige samenwerking, die steeds heeft bestaan, en wenste verder allen geluk met dit jubileum.

Namens de ouders bood de heer J. v.d. Haers als bewijs van erkentelijkheid een projectiescherm smalfilm apparaat aan, benevens een plant. Er waren ook van andere zijden veel bloemen gezonden.

Het feestelijke deel werd verzorgd door het Gezelschap Adrie van Oorschot, dat verschillende vermakelijke schetsen bood, goocheltoeren ten beste gaf, enz. Hedenavond zal het Gezelschap voor een tweede groep ouders optreden, terwijl het des middags feest was voor de kinderen.

Kerstsfeer in Mariëndaal

Oud Nieuws 21 december 1953

Verlichte kerstboom in Mariëndaal
Van morgen af staat in het plantsoen bij het vliegermonument aan de Van Maasdijkstraat een geïllumineerde kerstboom. Zij kon daar worden neergezet dank zij de medewerking tussen de vereniging „Mariëndaals Belang”, de winkeliers van deze wijk, B. en W. van Zuilen, de PUEM en baron van Tuyll van Zuylen. Ook de jeugd werkte mee aan de vervaardiging van de versierselen. Op de Eerste Kerstdag zal het Leger des Heils er ’s avonds een dienst met community-singing organiseren.Kerstsfeer in Zuilen

Fotobijschrift: ‘Van morgen af…’, dit is een bericht dat 21 december in de krant stond, dat is ook geen dag te vroeg lijkt me.

 

Oud Nieuws 16 december 1932

Jubileum J. van Driel

 

(D.D.) — Onder vele blijken van belangstelling herdacht heden de heer J. van Driel, brievenbesteller te Zuilen, den dag dat hij 25 jaren geleden als zoodanig bij de Posterijen werd aangesteld.

Van deze 25 jaren was de jubilaris 16 ½ jaar in de gemeente Kerkdriel werkzaam en sedert Augustus 1924 in Zuilen.

Daar de jubilaris gedurende zijn diensttijd in Zuilen met de meeste nauwgezetheid dagelijks veel lief en leed aan huis bezorgt, meenden de inwoners in den bestelkring Oud-Zuilen, dat deze dag voor hem dan ook niet onopgemerkt mocht voorbijgaan; vandaar dat zich dan ook een commissie vormde. Ook de buurtbewoners van de De Bazelstraat, waar de jubilaris woont, lieten zich niet onbetuigd. Zij toch richtten reeds twee dagen te voren een eerepoort op voor zijn woning met als opschrift „Hulde aan den jubilaris” terwijl zij de woning van binnen versierden.

Dat de jubilaris zeer in den bestelkring Oud-Zuilen wordt gewaardeerd, moge blijken uit het feit dat hem ter herinnering aan dezen dag bij monde van den heer ir. H. Rusting, voorzitter der huldigingscommissie, met een toepasselijk woord namens alle inwoners in voornoemden bestelkring een huldeblijk werd aangeboden, bestaande uit een gouden horloge met inscriptie, vergezeld van een gouden ketting. Onder hen die hunne gelukwenschen kwamen aanbieden, behoorden o.a . het bestuur van den Bond der Posterijen en Telegraphie, oud-collega’s uit Maarssen, Kerkdriel en Zuilen, terwijl eveneens de burgemeester van Zuilen, mr. M.M. Kwint, de kantoorhouder van het postkantoor Elinkwijk, alsmede de houdster van het Post-station Dorp Oud-Zuilen, hun felicitatie’s aanboden.

Oud Nieuws 15 december 1954

Goed nieuws van Sint

Verschillende mededelingen zijn reeds gedaan over het bezoek van Sint Nicolaas en zijn knechten aan onze stad, waaruit men kan afleiden, dat het drukke dagen voor dit gezelschap zullen worden. Utrecht-Noord zal de Sint op Zaterdag 27 November begroeten, als hij des middags 3 uur aankomt in het Merwedekanaal bij de Demka. Een rondgang door de Wijk volgt daarna. Op 15 December zal de Goedheiligman afscheid nemen van de kinderen in het Pastoor Schiltehuis. Dan wordt opgevoerd “Sprookjesland”, een alleraardigste kinder-operette.

Maandag 29 November zal de Sint de gast zijn van “Volksbelang”, en een rondgang door die wijk maken.

Om 19 uur wordt vertrokken vanaf de Marnixlaan, en vervolgens de J.S. de Rijksstraat, Adr. v. Bergenstraat, Burg. van Tuyllkade, De Lessepsstraat, Swammerdamstraat, Willibrordusstr., Sweder van Zuylenweg, v. Egmontkade, R. v.d. Hamkade, Ahornstr., Omloop, Laan van Chartroise, Ondiep, Nieuwlichtstraat en Marnixlaan. De besturen van de diverse verenigingen zullen een grote optocht formeren en de Sint en zijn gevolg begeleiden.

Fotobijschrift: ‘een cast die heeft opgetreden op het toneel van het Pastoor Schiltehuis’, het is niet zeker of dit ook de groep uit bovenstaand artikel is. Het lijkt wel een sprookje… (maar het verhaal gaat natuurlijk over de Sint die op  15 december nog actief is!)