Brand bij de familie Boonzaaijer in Zuilen

Brand bij de familie Boonzaaijer veroorzaakt schade van f300,-

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 19 januari 1962

Brand veroorzaakt schade van f300,-

De familie Boonzaaijer, Werner Helmichstraat 79 in Utrecht, heeft vannacht omstreeks 4 uur brand gehad, waarbij voor ongeveer ƒ 300 schade is aangericht.

Het vuur ontstond in de buurt van de oven. Om een waterketel van de oven te vernieuwen, had men in het plafond een gat van 2 bij 3 meter gehakt.

Omdat men geen zin had veertien dagen tegen dat gat aan te kijken — zo lang zou het duren dat de ketel was aangebracht — had men een afdekking gemaakt van planken en meelzakken.

Nu was een personeelslid door die afdekking gevallen. Een meelzak is daarbij op de afvoerpijp van de oven terechtgekomen. De hitte heeft de zak tot smeulen gebracht en later ook de andere zakken en de planken.

Omstreeks vier uur werd de brand ontdekt door een dochter van de heer Boonzaaijer. In afwachting van de vrijwillige brandweer van Zuilen zijn de familieleden zelf aan het blussen gegaan. Mede daardoor werd de schade beperkt tot ƒ 300.

Boonzaaijer aan de Sweder van Zuylenweg

Fotobijschrift: Zo rond de jaren vijftig is al duidelijk dat het heel goed gaat met de Bakkerij van K. H. Boonzaaijer. De winkel is rigoureus verbouwd en om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen heeft men inmiddels de beschikking over maar liefst acht (8!) bakfietsen. De stevig gezette wortels zijn herkenbaar hun vruchten aan het afwerpen. De firmanaam ‘Brood- en Banketbakkerij K H Boonzaaijer’ bestaat nog steeds.

 

 

Diamanten feest in Zuilen

Een diamanten bruidspaar in Zuilen.

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 18 januari 1958

Zestig jaar getrouwd in Zuilen

Maandag wordt het diamanten feest gevierd van het bruidspaar Henk W. Gomersbach en Johanna Ligteringe. Zestig jaar getrouwd. Zij wonen aan de v. Egmontkade 11 bis A. De bruid is 79 jaar en de bruidegom 80 jaar. Het echtpaar kreeg vijf zonen, waarvan er vier nog in leven zijn. De jongens waren actieve D.O.S.-mensen. Driekus Gomersbach is nu secretaris van de eredivisieclub en een kleindochter van het bruidspaar is getrouwd met de voetbalcrack Tony van der Linden. Het is dus niet verwonderlijk, dat het diamanten echtpaar nog wel eens naar het tweede elftal gaat kijken. De heer Gomersbach werkte in gemeentedienst sedert 1897 aan de gasfabriek en bracht het daar tot voorman gasfitter, in 1935 ging de heer Gomersbach met pensioen. Sedertdien doen de echtelieden samen het huishouden. De vier kinderen, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen komen er graag op bezoek. U ziet het zeer montere bruidspaar tussen de bloemen.

Bruidspaar

 

De heer J. de Bruyne 50 jaar bij Werkspoor

De heer De Bruyne werkte ook 50 jaar bij Werkspoor

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad  van 17 januari 1958

Werkspoor

De heer J. de Bruyne van de Muyskenweg 9 te Utrecht en als zandvormer en eerste man van de gieterij in dienst bij Werkspoor te Utrecht, werd maandag gehuldigd wegens vijftig jaar trouwe dienst. Ir. G. Klomp, hoofdingenieur, sprak namens de directie. Hij haalde aan hoe de jubilaris vijftig jaar geleden voor 3 cent per uur begon te werken in Amsterdam. In mei 1924 kwam hij met vele collega’s naar Utrecht. In augustus werd hij zandvormer in de gieterij, waar nu zijn jubileum werd gevierd. Na zijn waardering voor het goede werk van de jubilaris te hebben uitgesproken, overhandigde ir. Klomp een geschenk onder couvert.

Vervolgens legde de heer M. Pabon, chef van de gieterij, de nadruk op het uitmuntende vakmanschap van de heer De Bruyne. De heer Van Rijn sprak namens de ondernemingsraad en roemde de werkkracht van de jubilaris, die men zeker zal missen, als hij met pensioen gaat. De heer De Bruyne dankte voor alle goede wensen en de vele cadeaus. Later op de ochtend arriveerde baron van Heemstra, chef van het kabinet van Utrechts burgemeester, die jubilaris en zijn familieleden de gelukwensen van het gemeentebestuur van de Domstad overbracht. „Gelukkig hij, die zoveel innerlijk rust heeft, dat hij zijn eenmaal gekozen pad weet aan te houden”, zei de heer Van Heemstra. Vervolgens speldde hij de heer De Bruyne de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons, op de borst.

Werkspoor overzicht

Fotobijschrift: Oude luchtopname van de fabrieken van Werkspoor te Utrecht-Zuilen. De hallen ‘Kidzity’ (Opbouwhallen), ‘Central Studio’s’ (De Machinale) en de ‘Werkspoorkathedraal’ (Apparatenhal) moeten allemaal nog gebouwd worden.

 

Opvoering van “Goudmuiltje” in Zuilen

Knipsel over Goudmuiltje uit het Utrechts Nieuwsblad  van 16 januari 1936

W.V.A.-Kinderfeest

——

Opvoering van “Goudmuiltje” in het

Pastoor Schiltehuis.

De ‘Winkeliers Vereeniging Amsterdamsche Straatweg” (W.V.A.) gaf gistermiddag in het Pastoor Schiltehuis een feestmiddag voor de kinderen harer cliëntèle. Voor een zeker bedrag, in de winkels besteed, werden z.g. punten gegeven, en voor totaal 150 punten had een kind toegang tot dezen middag. De belangstelling was zóó groot, dat de opvoering van “Goudmuiltje” tweemaal moest plaats hebben, n.l. telkens voor 450 kinderen.

De heer  J.  V i n k  sprak een kort openingswoord, waarin hij het doel van dezen middagen uiteenzette: de band van vriendschap en vertrouwen tusschen publiek en winkeliers te versterken. En tevens deelde hij mede, dat er plannen bij de W.V.A. bestonden tot het organiseeren van een grote tocht met de kinderen in voorjaar of zomer. Men zorge dus in het bezit te komen van een flink aantal punten.

Door leden der  S p e e l t u i n v e r e e n i g i n g  O n d i e p en omgeving werd opgevoerd de kinder-operette  “G o u d m u i l t j e”  van W.A. Brands Buys, zulks onder leiding van de heer  J. H a l k e r.  De fraaie costumes waren vervaardigd onder leiding van Mevr. Witteveen, de muzikale begeleiding was van Simon Lindeman.

Verder verleende nog meedewerking de Mondaccordeon-Vereeniging  “O n d i e p  B o y s”,  een afdeeling van de Speeltuinvereeniging.

De opvoering van de Operette slaagde uitstekend en werd met gespannen aandacht door de aanwezige jeugd gevolgd. De costumes waren buitengewoon fraai en verplaatsten de kinderen in een echt sprookjesland, in het land der droomen.

Ongetwijfeld komt de Speeltuinvereeniging een woord van lof toe voor de wijze, waarop deze operette werd ingestudeerd en gemonteerd, terwijl de W.V.A. zich ongetwijfeld de groote vriendschap der bijna duizend kinderen heeft verworven, die van de opvoering getuige waren. “Door het kind naar de ouders” zal een uitstekende reclame blijken te zijn.

Goudmuiltje

De opvoeringen van ‘Goudmuiltje’ in het Pastoor Schiltehuis zijn er vele. Niet van allemaal is een foto in de collectie. Wel deze uitgave van de operettevereniging van de Culturele Ontspannings Vereniging: 

De complete ‘cast’ van de kinderoperette vereniging van de COV, die zojuist een geslaagde opvoering te zien gaf van het sprookje ‘Goudmuiltje’, ging na afloop op de foto. Niet alleen de kinderen staan er allemaal schitterend op, we zien ook nog een mooi deel van het typische decor van het toneel van het Pastoor Schiltehuis. Dit optreden vond plaats in 1947.

 

Zwanen overwinteren in het Julianapark

Zwanen overwinteren in het Julianapark te Zuilen

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 15 januari 1959

Zwanen in het Julianapark

De helft van het aantal zwanen in de Utrechtse stadsgrachten is (als gebruikelijk in wintertijd) reeds de gast van de plantsoendienst in het Julianapark. De andere helft is uitgenodigd. De dames en heren zwaan worden met auto’s gehaald, ook wanneer ze aan de invitatie geen gehoor willen geven. De tafel staat gedekt en het zal de zwanenfamilie aan niets ontbreken. U ziet ze hier. Het bevalt allen best.

Van de Utrechtse bevolking wordt verwacht dat zij de andere watervogels rijkelijk van eten voorziet. U koopt maar eens een half broodje extra. De eenden zitten er in hun benauwde wakken naar te snakken. Wanneer u ziet dat baldadige jeugd de dieren plaagt, bel dan de politie of de dierenbescherming.

Hulp gevraagd voor onze hongerige eenden

Hulp gevraagd voor onze hongerige eenden

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 13 januari 1948

Zij worden door de distributie maar karig bedeeld

De eendjes in de gemeentelijke vijvers lijden vreselijk honger. Zij worden min of meer aan hun lot overgelaten, niemand kijkt naar ze om en als dat nog langer zo duurt, gaan ze met rassé schreden de dood tegemoet…

Ziedaar de alarmerende berichten, die ons bereikten en die ons – eerlijk! – eventjes aan het schrikken brachten. Maar – om in etenstermen te blijven – gelukkig bleek ook hier de soep niet zo heet gegeten te worden als ze wordt opgediend. Een nauwgezet onderzoek heeft n.l. uitgewezen, dat de situatie met betrekking tot onze zwanen en eenden lang niet zo critiek is als wordt voorgesteld.

Ja maar, zo brengen de jammerklachten naar voren, de beesten hebben zo’n honger, dat ze ’s nachts de omwoners wakker houden door hun angstig gekwek…

Tot zover de jeremiades van de overigens van goede trouw getuigende dierenliefhebbers, die er dan nog schande van spreken, dat het overschot van de Centrale keukens is verpacht aan de boeren (voor varkensvoer), terwijl onze eigen zo dringend een “bijvoeding” nodig hebben.

Hoe zijn nu de feiten?

De gemeente krijgt van de distr.-dienst voor de waterbewoners van ’t Wilhelminapark, “Oog in Al” en Julianapark een tweemaandelijkse toewijzing van meelproducten en korrelvoer. Toegegeven, die toewijzing is niet groot en als de voorraad geleidelijk over de vijvers is verdeeld, blijkt er voor iedere eind betrekkelijk weinig te zijn. maar de ware dierenvrienden hebben de eenden en zwanen nooit in de steek gelaten en er altijd voor gezorgd dat er brood was (in overvloed zelfs!). Doch nu met dit dagenlange miezerige weer, schijnen er inderdaad weinig bezoekers te komen en is de toevoer van brood maar zeer minimaal.

Overigens heeft men van gemeentewege al eens pogingen gedaan om b.v. het overschot van de kazernes te bemachtigen, maar ook hier heeft men bot gevangen. Verpacht aan de boeren.

Daar komt nog bij, dat de rustige eenden en zwanen af en toe troepen wilde eenden op bezoek krijgen, die ook niet precies het verschil tussen mijn en dijn weten, met het gevolg, dat de “spoeling” nog dunner wordt.

Inmiddels is de Plantsoendienst in contact getreden met de Centrale Keukens en naar wordt verwacht zal er uit die hoek wel hulp komen opdagen.

Voor de rest bevelen wij iedereen aan, die wat oud brood over heeft (en wie langs de vuilnisbakken loopt, bemerkt, dat er nog héél wat zonder erg wordt weggesmeten), dat te bewaren voor de eendjes.

Wij hebben ons in verbinding gesteld met de dierenbescherming en van die kant ontvingen we de geruststellende mededeling, dat de dieren zeker niet van de honger omkomen. Soms – en vooral des Zondags – drijven de vijvers vol met brood, een bewijs, dat de eenden meer dan genoeg hebben. Dat het dan in de loop van de week een beetje krap wordt, werd niet als verontrustend beschouwd.

En wat tenslotte het kwekkeren in de nachtelijke uren betreft, dat is niets bijzonders. Dan is er onraad in de buurt, b.v. rattenbezoek.

Als iedereen, die daartoe in staat is, wat brood opzamelt en dat reserveert voor de eendjes, zal ook dit probleem spoedig zijn opgelost.

Eendjes voeren

Fotobijschrift: Hoewel ‘eendjes voeren’ hier meer ‘kijken naar de zwanen’ is, past deze foto het best bij bovenstaand knipsel. Maar… als u het Museum van Zuilen kunt helpen aan een oude foto waarop men de eendjes in het Julianapark (of nog leiver ui de tijd dat het park nog de ‘Tuin van Kol’ was) aan het voeren is, dan houden we ons ten zeerste aanbevolen. Overigens, het knipsel is dus van drie jaar ná de Tweede Wereldoorlog en brood is dus nog steeds op de bon! 

 

School aan de Maasdijkstraat officieel overgedragen

School aan de Maasdijkstraat officieel overgedragen

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad  van 11 januari 1955

Oudercommissie biedt piano aan

(van een onzer verslaggevers)

Gistermiddag heeft de Wethouder van Onderwijs, de heer H. v.d. Vlist, een der nieuw gebouwde scholen aan de Maasdijkstraat officieel overgedragen aan het College van Regenten der Ned. Herv. Gemeentescholen te Utrecht. De belangstelling was zeer groot, en er werden enige fraaie geschenken aangeboden.

De voorzitter van het Regenten-college, Ds. G. Gerbrandy, verwelkomde, Weth. H. v.d. Vlist, de inspecteur van het Onderwijs A. Lens, de inspecteur van het L.O. de heer J. Bierling, de secretaris van de voorm. gemeente Zuilen A.J. van der Weerd, vertegenwoordigers van de Vrouwenvereeniging Mariëndaal, Ds. J. Voorsteeg, het wijkbestuur van de wijk Mariëndaal, de besturen van Chr. scholen, kath. scholen en openbare scholen, de vertegenwoordigers van de Borstelfabriek, architect W.C. van Hoorn, de heren Stolker van de Bouw- en Exploitatie Mij. Utrecht-Noord, vertegenwoordigers van gemeentewerken, bestuur Chr. Volksonderwijs, mej. Steen en de Oudercommissie, de hoofden van scholen en onderwijzend personeel enz.

Weth. H. v.d. Vlist had zich afgevraagd, waarom het zo lang had geduurd voordat de scholen in gebruik konden worden genomen. Hij wees er in dit verband op dat het initiatief was genomen door het gem. bestuur van het voormalige Zuilen, doch dat door de annexatie de zorg bij Utrecht was gekomen. Spr. hoopte, dat men in de naaste toekomst niet zo lang zou behoeven te wachten. Hij prees de bouwmeester architect W.C. v. Hoorn en de uitvoerders van het bouwwerk.

Na deze overdracht verrichte Ds. Gerbrandy de ingebruikstelling met gebed en Schriftlezing; spr. hield een toespraak naar aanleiding van het 49e vers over de 12-jarige Jezus in de tempel. Er werd op gewezen dat het van belang is dat het kind voor zijn latere leven goed wordt uitgerust, maar ook dat men God goed zal leren kennen.

In de pauze werd de school door talrijke in ogenschouw genomen.

Daarna werd het woord gevoerd door de Insp. van het Onderwijs, de heer A. Lens; door Ds. W. Schouten als voorz. van het Chr. School bestuur; door de Heer H.W. Tilanus, voorz. van de Ver. voor Chr. Volksonderwijs; door Pastoor J. v. Bekkum, voor wiens parochie de tweede school is bestemd; door Ds. C. Brouwer, namens de Centrale Kerkeraad; door de Commissaris der school en de heer J. Hoeflaken.

Namens de Oudercommissie werd door de heer W.G. van Dorssen een piano aangeboden. Door de heer A. v.d. Zwam een mooie vlag, waarna nog gelukwensen werden geuit door de heer Hoogveld namens hoofden van scholen, en namens de Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs door het hoofd der school aan het Bisschopsplein. Ook door het hoofd der school, de heer J.F. Verhoef werd het woord gevoerd die zijn grote vreugde uitte over het feit, dat men thans over een moderne onderwijsinrichting kan beschikken. Met pianobegeleiding werd tot slot daarna het Wilhelmus gezongen.

Herv. school Maasdijkstraat

Fotobijschrift: De school aan de Clement van Maasdijkstraat

 

WIE HEEFT EEN KRAANVOGEL GEZIEN?

WIE HEEFT EEN KRAANVOGEL GEZIEN?

Knipsel uit Het Vaderland van 8 januari 1936

De stichting Het Julianapark te Utrecht heeft het vorige jaar een paartje kraanvogels gekregen, die zooals elke andere vogel daar liefderijk verzorgd werden. Zij bouwden een nest, er kwamen een paar eieren, maar jonge kraanvogels lieten op zich wachten. Of daar oneenigheid het gevolg van is geweest wij weten het niet, maar wel weten wij, dat Maandag een van de twee er vandoor is gegaan. Hij is eerst in een voortuintje aan den Amsterdamschen straatweg terecht gekomen. Men is, met den heer Hessel voorop, aan het zoeken gegaan en heeft hem in de polders gezien, maar de kraanvogel liet zich niet vangen.

De vraag is nu: Wie heeft er een kraanvogel gezien en waar?

Kraanvogels in het Julianapark

Fotobijschrift: In het blad Utrecht in Woord en Beeld van 25 april 1930 stond deze foto van het Julianapark. De redactie voorzag de foto van de tekst: ‘Ook een paar kraanvogels behooren tot de gevederde bewoners van het park. Wij troffen hen juist aan op hun avondwandeling, en zij waren vriendelijk genoeg even voor onzen fotograaf te willen poseren! Ook de kraanvogels brengen een groot gedeelte van hun leven aan den Nijl door.’

Staatssecretaris Janssen opent technische school

Staatssecretaris Janssen opent technische school

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 7 januari 1963

„Uitschieter in Zuilens bebouwing”

Met opzet dicht bij metaalindustrie

(Van een onzer verslaggevers)

De tweede algemene technische school Zuilen, aan de Lieven de Keylaan en de W.J. Bossenbroekstraat in deze noordelijkste wijk van Utrecht, wordt vrijdag 18 januari om 15 uur officieel geopend. Prof. dr. H.H. Janssen, staatssecretaris van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, zal deze opening verrichten.

Deze school draait reeds sinds 4 september 1961, met 200 leerlingen in de veertien lokalen, die toen klaar waren. De totstandkoming van deze school is niet van een leien dakje gegaan. Om precies te zijn: meer dan vijftien jaar heeft het bestuur van de Vereniging voor nijverheidsonderwijs (opgericht in 1872) voor de stichting van deze school geijverd.

Bouwstop en andere oorzaken hielden de totstandkoming echter tegen. Nu is de school geheel klaar zodat men 18 januari tot de officiële opening kan overgaan.

In 1955 kreeg men een urgentieverklaring voor deze school. Mei 1960 kon echter eerst de eerste paal worden geslagen.

Fabriekshal

Het uiterlijk van de school doet eerder aan een fabriekshal denken. Dit is door architect ir. P.H. Dingemans opzettelijk gedaan, omdat hij door halbouw de sfeer van een fabriek zo dicht mogelijk wilde benaderen. Het is een gebouw geworden met licht (door toepassen veel glas) en ruimte. Deskundige beoordelaars vinden het een uitschieter in Zuilense bebouwing.

In dit gebouw treft u aan 14 werkplaatsen (zoals men de praktijkzalen noemt), 11 theorielokalen, 5 tekenzalen, 3 handvaardigheidslokalen, 1 elektrotechnisch-meetlokaal, 1 natuurkundelokaal, een artslokaal, 2 gymnastiekzalen, een kantine- aula en een filmzaal.

Met opzet heeft men deze ambachtsschool, zoals de naam vroeger luidde, in Zuilen ondergebracht. De metaalindustrie – Werkspoor en Demka – liggen er naast de deur. Men heeft een 3-jarig leerplan: 1 jaar algemene vorming en daarna 2 jaar technische scholing. De heer C. van der Gaag is er directeur.

technische school

 

 

TWEEDE algemene technische school heet deze school officieel, aan de Lieven de Keylaan 9 in Utrecht. Vrijdag 18 januari zal dit enorme complex van zalen door staatssecretaris Janssen worden geopend. (De Eerste algemene technische school, waaruit deze school is voortgekomen, is gevestigd aan het Schoolplein. Daar zijn omstreeks tweeduizend leerlingen).

De flats aan de Prins Bernhardlaan in Zuilen

Zuilen Vooruit en de Prins Bernhardlaan

Knipsel uit het Zuilens Nieuwsblad van 5 januari 1951

De hoge moderne bouwsels aan de Prins Bernhardlaan, de Zuilense flatwoningen, hebben reeds de nieuwsgierigheid van velen opgewekt. Ook de Zuilense gemeenteraadsleden waren nieuwsgierig en om deze nieuwsgierigheid te bevredigen hebben zij Zaterdag j.l. met de Burgemeester en enkele wethouders en de gemeentesecretaris, onder leiding van de directeur van gemeentewerken, de heer van Vliet en de gemeentearchitect, de heer van Hoorn een bezoek gebracht aan het bijna gereed gekomen Noordelijke flatgebouw. Men trof het bijzonder, reeds had een tandarts één der woningen geheel geïnstalleerd en de inrichting van de wacht- en behandelkamer, alsmede de woongelegenheid, deed de indeling van de woning zeer voordelig uitkomen en bewees dat Zuilen weer een aantal prettig te bewonen woningen rijker is geworden. Voorlopig zullen de meeste woningen in duplexwoningen opgesplitst worden, zodat er ruimte komt voor 96 gezinnen, die de beschikking krijgen over een ruime woonkamer, een grote slaapkamer, een kleine slaapkamer, een keuken en een badcel. In de gehele bouw heeft men stalen ramen toegepast, die door ‘‘Schopperen’’, (overspuiten met een zinklaag) roestvrij gemaakt zijn en de woningen een modern aanzien geven, dat nog verhoogd wordt door de Bruinzeel keuken, de Montakeuken en een fraaie handvorm waalsteen schoorsteen in de huiskamer die door de bouwer reeds met vloerzeil is belegd. Een nieuwigheid is dat beide bovenwoonlagen de voordeur op verdiepinghoogte hebben. Langs de brede trap bereikt men een trottoir en evenals op de begane grond bevinden zich hierlangs de  fraaie eiken voordeuren genummerd als op een trottoir. Bij de gedupleerde woningen is er achter deze voordeur weer een voordeur voor iedere woning, dit vervalt, zodra deze woningen normaal bewoond zullen worden. Zelfs de dakoppervlakte is benut. Door een stevige muur omgeven is hier een ruim dakterras gevormd, dat Zaterdag wel een beetje koud was, maar een prachtig uitzicht op de besneeuwde omgeving bood. Een pracht gelegenheid voor de huisvrouw om de was te drogen. Voor het gemak van de leveranciers is onder de trappen voor iedere bewoner van de bovenhuizen een kastje aangebracht. Voor berging van rijwielen en kinderwagens heeft iedere bewoner een achter de huizen gelegen schuurtje.

Zuilen zal met de voltooiing van de flatgebouwen een aantal moderne woningen rijker zijn, die ook als Zuilen, Zuilen niet meer zijn zal een monument zijn van het initiatief en de voortvarendheid van ons gemeentebestuur.

Prins Bernhardlaan

Fotobijschrift: De flats aan de Prins Bernhardlaan kort na de oplevering. De galerij werd nog niet gestut, dat moest later wel, in verband met de vele kijkers naar de Ronde van Zuilen.