Voorzitter Gemeenschapsraad C.F. de Wilde

Minister Beel stelde naar aanleiding van de annexatie van Zuilen per 1 januari 1954 een Gemeenschapsraad in. De eerste voorzitter was de heer Kievit, die werd na zijn overlijden opgevolgd door de heer C.F. de Wilde. Naar aanleiding van diens jubileum bij de Demka schreef men in het Utrechts Nieuwsblad van 6 maart 1963 het volgende:

Huldiging jubilaris C.F. de Wilde

„Zuilens eerste burger”, werd gekscherend de heer C.F. de Wilde genoemd tijdens zijn huldiging in de kantine van de Koninklijke Staalfabriek DEMKA te Zuilen, bij welk bedrijf hij dinsdag veertig jaar in dienst was.

De heer De Wilde is namelijk voorzitter van de Zuilense Gemeenschapsraad en heeft zo veel relaties, dat het later ook in het SEB-gebouw, waar een receptie werd gehouden, bijzonder druk werd.

Ir. E.D. Cartier van Dissel voerde namens de directie van DEMKA het woord. Hij herinnerde eraan dat de heer De Wilde, die bedrijfsassistent op de smelterij is, de omschakeling van dit bedrijf had meegemaakt en zeer verdienstelijk werk heeft gedaan.

Niet alleen op technisch maar ook op sociaal gebied en in het belang van het DEMKA-personeel. Als jubileumgeschenk werd een koffergrammofoon aangeboden.

De chef van de smelterij, ir. J.H. Westerman, roemde de kwaliteiten van de jubilaris als leermeester van de jongeren en overhandigde namens de beambten een gasgeiser. Verdere sprekers waren de heer C. Pot namens de beambtenraad én de voorzitter van de fabriekscommissie, de heer J. Pagie. Beiden schonken bloemen.

In het SEB-gebouw was de heer M. van Donk de woordvoerder namens dagelijks bestuur en leden van de Zuilense gemeenschapsraad. De heer G. Groen sprak namens de afdeling VII van de Partij van de Arbeid en de heer J. Kool vertegenwoordigde de oudercommissie van de Prinses Beatrixschool, waarvan de heer De Wilde voorzitter is. Ook hier werden vele geschenken aangeboden. Het Utrechtse gemeentebestuur zond een bloemstuk en een schriftelijke felicitatie.

De Wilde. H. Westerman, chef van de smelterij van de Demka, biedt de jubilerende C.F. de Wilde (rechts) een gasgeiser aan.

 

Over een kort bestaand instructiebad Zuilen

Het ‘Instructiebad Zuilen’ was nog een wens van het Zuilense gemeentebestuur (dus vóór 1954). Zij hadden hiervoor f 600.000 gereserveerd. Pas in september 1967 werd het gerealiseerd (en Winkelcentrum Rokade dat in 1999 werd geopend zorgde voor een zeer kort bestaan van dit instructiebad!) De redactie van het Utrechts Nieuwsblad schreef op 3 maart 1964 al over de teleurstelling die het uitblijven van een instructiebad teweegbracht:

Teleurstelling in Zuilen

Bouw van zwembad gaat voorlopig niet door

Rijksgoedkeuring nog niet in uitzicht

(Van een onzer verslaggevers)

De blijdschap bij de leden van de Zuilense gemeenschapsraad tijdens de vorige vergadering, omdat spoedig met de bouw van een school- en instructiebad zou kunnen worden begonnen, is voor niets geweest. Burgemeester en wethouders van Utrecht hebben een brief van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid gekregen, waaruit blijkt dat voorlopig geen rijksgoedkeuring voor de bouw van dit bad in uitzicht kan worden gesteld. De heer Lebbink (PvdA) was daarover erg teleurgesteld en vroeg het dagelijks bestuur op dit punt te willen blijven „hameren”.

Geen zwembad nog in Zuilen, maar wel een paar plasvijvers. Er komt er een aan het Queeckhovenplein en wanneer men de wens van de gemeenschapsraad volgt, niet te dicht bij de bejaardenwoningen. Ook wil het gemeentebestuur de parkeerplaats aan het Theo Thijssenplein bij warm weer onder water zetten. Mevrouw Hooyboer (KVP) was bang dat het dan een „kledderboel” zou worden. Zij en ook de heer Blom (chr. part.) waren van mening dat beter in de groenstrook van de Wibautstraat een dergelijke plasvijver zou kunnen worden aangelegd.

De Utrechtse Postduivenvereniging Het Noorden wil aan de Réamurlaan een verenigingslokaal en vijf autoboxen bouwen. De gemeenschapsraad toonde hiertegen geen bezwaar te hebben. Evenmin had men bezwaar tegen het feit dat de vereniging Volksbelang tussen 9 en 15 augustus aan de Adriaan van Bergenstraat een wijkkermis gaat houden.

Met de voorgenomen verbeteringen aan het sportcomplex Thorbeckelaan bleek men tevreden te zijn. Er was enige vrees bij het dagelijks bestuur dat HMS wel eens van dit complex „uitgerangeerd” zou worden. De heren Vergeer (KVP) en Van der Slot (PvdA) konden deze vrees echter wegnemen.

Bij HMS heeft — volgens de heer Vergeer — de wens wel eens geleefd alle afdelingen bij elkaar te krijgen op één sportcomplex in Overvecht (deze zijn nu over meer complexen verspreid). Men is van deze gedachte echter teruggekomen. De heer Vergeer wilde wel graag weten of de verenigingen die het complex Thorbeckelaan bespelen in de voorgenomen veranderingen zijn gekend.

Instructiebad

Het instructiebad Zuilen aan de Dr. Max Euwestraat 10. Moest het veld ruimen voor de komst van winkelcentrum Rokade. (Foto uit de collectie van Het Utrechts Archief)

 

De Gemeenschapsraad Zuilen over: rolschaatsen

Minister Beel bepaalde bij wet dat na de annexatie van Zuilen een gemeenschapraad de Zuilense belangen bij B. en W. van Utrecht (ook over het rolschaatsen) moest behartigen. Dat ging niet altijd in goede harmonie, de frustratie over uitblijven van informatie vanuit Utrecht was groot. Het Utrechts Nieuwsblad van 2 maart 1955 werd een vergaderverslag geplaatst:

VERGADERING GEMEENSCHAPSRAAD

Plannen voor jeugd in de maak

Men wist niets af van woningbouw aan de Burg. Norbruislaan

In de gisteravond gehouden vergadering van de Gemeenschapsraad voor Zuilen deelde de heer C.F. de Wilde naar aanleiding van de notulen mede, dat van de aanvragers voor volkstuinen een deel wel bericht heeft ontvangen, een ander deel niet. Hij vroeg naar de reden daarvan. De secretaris deelde mede, dat het mogelijk is, dat er aanvragers zijn voor tuinen, waarop spoedig met de bouw van een of ander zal worden begonnen. Degenen, die nog geen bericht ontvingen, worden verzocht zich bij de Gemeenschapsraad te melden.

Het rapport van de Commissie Verlichting Wijk Mariëndaal, waarin wordt gezegd, dat er geen aanleiding is bij B. en W. op betere verlichting aan te dringen, werd goedgekeurd.

Bij de behandeling van het antwoord van het Gemeentebestuur van Utrecht betreffende de wateroverlast bij de Burg. Norbruislaan werd er op gewezen, dat in dit antwoord werd gezegd, dat men in Juli op de bedoelde terreinen zal gaan bouwen. Gevraagd werd, of daaromtrent bij de Gemeenschapsraad al iets bekend is. Zowel door de voorzitter als door de heer H.C. de Wit werd medegedeeld, dat daaromtrent nog niets bekend is. Het bestuur zal ten deze informeren.

Bij het punt, waarin door B. en W. werd medegedeeld, dat er plannen in voorbereiding zijn over te gaan tot de bouw van 150 vervangings-woningen op een terrein bij de Schaakwijk, deelde de voorzitter mede, dat aan het gemeentebestuur van Utrecht is gevraagd, wat de bedoeling hiervan is.

De heer A.J. Kuipers verwonderde er zich over, dat ten deze nog niets bekend is, terwijl de heer H.C. de Wit het betreurde dat men niet ten volle is ingelicht. Uit een schrijven van B. en W., dat werd voorgelezen, bleek, dat men nog even op nadere gegevens zal moeten wachten.

Bij de bespreking van het uitbreidingsplan Nieuw Zuilen III werd door de heer De Wilde gewezen op de speelgelegenheden voor de jeugd. Het gebeurt vaak, dat kinderen die op grasvelden en gazons spelen worden weggejaagd. Het rolschaatsen bij de scholen is verboden. Ook het knikkeren of steen- of bamwerpen mag niet. Spr. vroeg of er geen sportveldjes voor de jeugd kunnen worden aangelegd. Spr. vroeg het bestuur hiervoor plannen te ontwerpen. De heer A. Kuipers deelde naar aanleiding daarvan mede, dat in zijn fractie, (R.K.), reeds plannen zijn samengesteld, doch nog niet bij het bestuur van de Gemeenschapsraad zijn ingediend.

Daarin wordt voorgesteld het toezicht op de jeugd in andere banen te leiden, o.m. door het vormen van jeugdcorpsen, het samenkoppelen van een jeugdboerderij met gelegenheid voor huisvlijt, enz. Besloten werd een Commissie ter bestudering van al deze plannen te benoemen, welke zal bestaan uit de voorzitter, de heer K. Kievit, de heren A.J. Kuipers, C.F. de Wilde, C. Heuvel, Mevr. Hania en mevr. Rietveld-Beemer.

De Gemeenschapsraad had daartegen geen bezwaar.

In een geheime bijeenkomst werd daarna besproken de Nota betreffende het verlenen van uitvoerende bevoegdheid aan de Gemeenschapsraad.

 

Rolschaatsen

 

Fotobijschrift: … Het rolschaatsen bij de scholen is verboden… dat was vermoedelijk de reden dat er in Zuilen verschillende rolschaatsbanen werden aangelegd. Bij Het Schaakwijk (op de foto de ‘Rollende Rijders’), bij het Queeckhovenplein en bij de Jan van Zutphenlaan.