Actie tegen het straatvoetbal

Actie tegen het straatvoetbal

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 10 januari 1951

Door enige Zuilense Buurt- en Jeugdverenigingen werd vorig jaar het initiatief genomen tot het organiseren van voetbalcompetities voor de leden van deze verenigingen tot 14 jaar. Er werden toen reeds een aantal wedstrijden gespeeld. Thans is onder leiding van de Utrechtse Jeugd-Actie een Commissie gevormd, met de bedoeling, deze competities niet alleen te organiseren voor de jeugdige leden van de Zuilense, maar ook voor Utrechtse verenigingen. Deze commissie bestaat uit de heren F.N. van Dongen, voorz., F. Peeters, secr., St.-Bonifaciusstraat 31, en A. Hollard, penningm. Gisteravond kwamen onder haar leiding verschillende verenigings-vertegenwoordigers bijeen, om de meer interne bijzonderheden te bespreken. Tot nu toe hebben zich 13 verenigingen met 16 elftallen voor deelname opgegeven.

Er zal gespeeld worden op het terrein voor het Noorderbad, des Zaterdagsmiddags, beginnende reeds a.s. Zaterdag, wanneer men althans de beschikking heeft over goede kleedgelegenheid. Na April of Mei zal er ook op gewone avonden in de week worden gespeeld, op meerdere terreinen. De grote bedoeling, die bij een en ander voorzit, is het straatvoetbal zoveel mogelijk tegen te gaan. Personen, die bereid zouden zijn als scheidsrechter op te treden, worden verzocht zich te melden aan bovengenoemd secretariaat.

Geraniumstraat

Fotobijschrift (van latere datum, nl 1962, maar wel een van de gevolgen van bovenstaand knipsel): Het straatvoetbal-feest dat de Jeugd weer enkele weken tot begin augustus aangenaam zal bezig houden, is zaterdagmiddag op het sportveld aan de Boisotstraat met een kort toespraakje door de heer Verdaasdonk geopend. Daarna deed de vijf-jarige Rudi Smeding de aftrap bij de openingswedstrijd tussen de ,,Amsterdamsestraatweg” (zittend) en KSB (staand). Het werd in de met de vlaggen versierde speeltuin een aardig duel, dat uiteindelijk met 10-0 gewonnen werd door de mannen KSB. Scheidsrechter Van de Berg leidde goed. Tijdens de wedstrijden, die allen gehouden worden in de Boisotstraat en de Irenelaan zal gecollecteerd worden ten bate van het Prinses Beatrix Poliofonds. Voor vanavond staan op het programma aan de Irenelaan: HEC-SDO en Jong Leven-VVG, aan de Boisotstraat: KSB-Sportivia (P) en Geuzenwijk-Amandel Boys. Aanvang der wedstrijden 6.45 uur en 7.30 uur. Morgenavond luidt het programma: Irenelaan: Sportivia-HSS en Huygense Boys-Geraniumstraat, Boisotstraat: Real Utrecht-Centrum (P) en Transwijk-’t Zand.

 

EXPOSITIE U.P.V. “HET NOORDEN”

EXPOSITIE U.P.V. HET NOORDEN

 Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad  van 9 januari 1952

[Utrechtse Postduiven Vereniging] UPV “Het Noorden” organiseert op Zaterdag 12 en Zondag a.s. een expositie van oude vogels in haar clublokaal aan de Balderikstraat. Keurmeester is de heer J. Hinte uit Dordrecht. De tentoonstelling wordt Zaterdagavond 7 uur geopend. Zondag geopend van 10 tot 18 uur.

UPV het Noorden

Fotobijschrift: De Utrechtse Postduiven Vereniging ‘het Noorden’ had zijn clubhuis op het ‘landje van Amsing’ aan het eind van de Balderikstraat. De vereniging had ook zeer jongen leden in zijn bestand. Hier zien we Nico Abrahamsen die vol trots zijn gevederde vrienden aan de fotograaf toont (of was het omgekeerd en toonde hij de fotograaf aan zijn vrienden?).

 

WIE HEEFT EEN KRAANVOGEL GEZIEN?

WIE HEEFT EEN KRAANVOGEL GEZIEN?

Knipsel uit Het Vaderland van 8 januari 1936

De stichting Het Julianapark te Utrecht heeft het vorige jaar een paartje kraanvogels gekregen, die zooals elke andere vogel daar liefderijk verzorgd werden. Zij bouwden een nest, er kwamen een paar eieren, maar jonge kraanvogels lieten op zich wachten. Of daar oneenigheid het gevolg van is geweest wij weten het niet, maar wel weten wij, dat Maandag een van de twee er vandoor is gegaan. Hij is eerst in een voortuintje aan den Amsterdamschen straatweg terecht gekomen. Men is, met den heer Hessel voorop, aan het zoeken gegaan en heeft hem in de polders gezien, maar de kraanvogel liet zich niet vangen.

De vraag is nu: Wie heeft er een kraanvogel gezien en waar?

Kraanvogels in het Julianapark

Fotobijschrift: In het blad Utrecht in Woord en Beeld van 25 april 1930 stond deze foto van het Julianapark. De redactie voorzag de foto van de tekst: ‘Ook een paar kraanvogels behooren tot de gevederde bewoners van het park. Wij troffen hen juist aan op hun avondwandeling, en zij waren vriendelijk genoeg even voor onzen fotograaf te willen poseren! Ook de kraanvogels brengen een groot gedeelte van hun leven aan den Nijl door.’

Staatssecretaris Janssen opent technische school

Staatssecretaris Janssen opent technische school

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 7 januari 1963

„Uitschieter in Zuilens bebouwing”

Met opzet dicht bij metaalindustrie

(Van een onzer verslaggevers)

De tweede algemene technische school Zuilen, aan de Lieven de Keylaan en de W.J. Bossenbroekstraat in deze noordelijkste wijk van Utrecht, wordt vrijdag 18 januari om 15 uur officieel geopend. Prof. dr. H.H. Janssen, staatssecretaris van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, zal deze opening verrichten.

Deze school draait reeds sinds 4 september 1961, met 200 leerlingen in de veertien lokalen, die toen klaar waren. De totstandkoming van deze school is niet van een leien dakje gegaan. Om precies te zijn: meer dan vijftien jaar heeft het bestuur van de Vereniging voor nijverheidsonderwijs (opgericht in 1872) voor de stichting van deze school geijverd.

Bouwstop en andere oorzaken hielden de totstandkoming echter tegen. Nu is de school geheel klaar zodat men 18 januari tot de officiële opening kan overgaan.

In 1955 kreeg men een urgentieverklaring voor deze school. Mei 1960 kon echter eerst de eerste paal worden geslagen.

Fabriekshal

Het uiterlijk van de school doet eerder aan een fabriekshal denken. Dit is door architect ir. P.H. Dingemans opzettelijk gedaan, omdat hij door halbouw de sfeer van een fabriek zo dicht mogelijk wilde benaderen. Het is een gebouw geworden met licht (door toepassen veel glas) en ruimte. Deskundige beoordelaars vinden het een uitschieter in Zuilense bebouwing.

In dit gebouw treft u aan 14 werkplaatsen (zoals men de praktijkzalen noemt), 11 theorielokalen, 5 tekenzalen, 3 handvaardigheidslokalen, 1 elektrotechnisch-meetlokaal, 1 natuurkundelokaal, een artslokaal, 2 gymnastiekzalen, een kantine- aula en een filmzaal.

Met opzet heeft men deze ambachtsschool, zoals de naam vroeger luidde, in Zuilen ondergebracht. De metaalindustrie – Werkspoor en Demka – liggen er naast de deur. Men heeft een 3-jarig leerplan: 1 jaar algemene vorming en daarna 2 jaar technische scholing. De heer C. van der Gaag is er directeur.

technische school

 

 

TWEEDE algemene technische school heet deze school officieel, aan de Lieven de Keylaan 9 in Utrecht. Vrijdag 18 januari zal dit enorme complex van zalen door staatssecretaris Janssen worden geopend. (De Eerste algemene technische school, waaruit deze school is voortgekomen, is gevestigd aan het Schoolplein. Daar zijn omstreeks tweeduizend leerlingen).

J.J. Jubels 50 jaar bij Werkspoor

Jubilaris J.J. Jubels bedolven onder geschenken

Bij hem is het “afspraak is afspraak”

Uit het Utrechts Nieuwsblad van 6 januari 1953

Bij Werkspoor Utrecht jubileerde gisteren de heer J.J. jubels, chef van de afdeling Expeditie en Vervoer, die een halve eeuw in dienst was van dit bedrijf.

Des middags werd er in het Ontspanningsgebouw van Werkspoor een receptie gehouden, waar de drukte, een schat van bloemen, de muziek van een strijkje en tal van cadeaux, die de jubilaris werden aangeboden een feestelijke sfeer schiepen.

Vele zakenrelaties kwamen de heer Jubels, zijn vrouw en zijn zoon gelukwensen: er waren deputaties van de Rotterdamsche Lloyd, van de fa. Wambersie, de fa. Van Dijk, de Maatschappij Nederland, de Fa. Nijkerk te Amsterdam, de Fa. Nievelt Goudriaan en de handelsagent van de Ned. Spoorwegen. Voorts was er het corps verificateurs, met de hoofdverificateur, de heer van Santen, leden van het bouwfonds tot verfraaiing van de nieuwe kerk in Zuilen en afgevaardigden van de bouwvereniging Rehoboth en Eigen Haard. Tal van gepensioneerden kwamen hun vroegere chef de hand drukken.

Van Werkspoor zelf was van de directie aanwezig de heer ir. Viëtor. ’s Morgens was er reeds in het Ontspanningslokaal een huldiging geweest van de heer Jubels door het personeel van Werkspoor.

De heer P. van Oyen sprak namens het jubileumcomité en leidde de sprekers in. Met een geestige toespraak liet de heer P. Nijenhuis een model van de torenkraan die aan de Werkspoorhaven staat, voorrijden. Hieraan hing een grote Argentijnse spoorwagen, een model van de wagens die in serie door Werkspoor voor de Argentijnse Spoorwegen wordt vervaardigd.

Het dak van dit rijtuig bleek afneembaar en zo hing er plotseling een enorme sigaar (70 cm lang) aan de kraan te bungelen. Het sigarenbandje, liever gezegd, de sigarenband, droeg de beeltenis van de heer J.J. jubels. De sigaar werd op een schraagje gelegd en er werd de jubilaris een lucifer in bijpassend formaat overhandigd.

De adjunct-directeur J. van Zwet prees de nauwkeurigheid waarmee de jubilaris zijn werk verricht, (“afspraak is afspraak”), en zijn gave om vriendschap te kweken met relaties buiten de fabriek.

Namens de directie bood hij de heer Jubels een haard aan.

De adjunct-directeur van Werkspoor-Amsterdam bood de jubilaris een lamp aan. Hierna kwam het jongste meisje van het expeditiekantoor naar voren en overhandigde de heer Jubels een Oud-Hollandse doek namens het personeel.

De chef van de afdeling Controle, de heer van Wijngaarden, sprak namens het gehele personeel en bood de jubilaris een Westminster-klok aan en de heer W.N. Sonnemans gaf hem een album met foto’s. Personeel van de haven bedacht de jubilaris met een schilderij, een bosgezicht.

Ook het onderling ondersteuningsfonds van Werkspoor (SOV) liet zich niet onbetuigd en schonk de heer Jubels een fraaie parapluie standaard.

Tot slot van deze bijeenkomst werd de heer Jubels door de heer P. van Oyen, een album – in de vorm van een pakkist van Werkspoor – ter hand gesteld, waarin zich de namen van de honderden gevers van geschenken bevonden.

Onder de geschenken, die de jubilaris ’s middags van relaties ontving, bevonden zich o.m. een koelkast, een vloerkleed, een Kelim-stoel en een kloostertafel.

Jubilaris .J.J. Jubel

Fotobijschrift: Om de heer Jubels wat op zijn gemak te stellen werd hem alvorens de directie hem toesprak bij monde van de heer G. Nijenhuis namens het personeel van Werkspoor een sigaar van 60 cm lengte en 11 cm doorsnede aangeboden. De heer Nijenhuis reed daartoe een imitatie van het grootste stuk gereedschap, waarmede de heer Jubels werkt, nml. de torenkraan tot bij zijn tafel en liet een getrouwe nabootsing van een Argentijns spoorrijtuig, een zorgenkind van Werkspoor, met de takel op de tafel neer. Daarna werd uit het rijtuig, waarvan het dak opklapbaar was gemaakt, de reuzen-sigaar met het portret van de jubilaris op het sigarenbandje, omhoog getakeld en op een standaard neergelaten. De heer Nijenhuis (links) geeft de jubilaris met een reuzen lucifer vuur en terwijl mevrouw Jubels lachend toekijkt, doet de jubilaris zijn eerste trekje.

De flats aan de Prins Bernhardlaan in Zuilen

Zuilen Vooruit en de Prins Bernhardlaan

Knipsel uit het Zuilens Nieuwsblad van 5 januari 1951

De hoge moderne bouwsels aan de Prins Bernhardlaan, de Zuilense flatwoningen, hebben reeds de nieuwsgierigheid van velen opgewekt. Ook de Zuilense gemeenteraadsleden waren nieuwsgierig en om deze nieuwsgierigheid te bevredigen hebben zij Zaterdag j.l. met de Burgemeester en enkele wethouders en de gemeentesecretaris, onder leiding van de directeur van gemeentewerken, de heer van Vliet en de gemeentearchitect, de heer van Hoorn een bezoek gebracht aan het bijna gereed gekomen Noordelijke flatgebouw. Men trof het bijzonder, reeds had een tandarts één der woningen geheel geïnstalleerd en de inrichting van de wacht- en behandelkamer, alsmede de woongelegenheid, deed de indeling van de woning zeer voordelig uitkomen en bewees dat Zuilen weer een aantal prettig te bewonen woningen rijker is geworden. Voorlopig zullen de meeste woningen in duplexwoningen opgesplitst worden, zodat er ruimte komt voor 96 gezinnen, die de beschikking krijgen over een ruime woonkamer, een grote slaapkamer, een kleine slaapkamer, een keuken en een badcel. In de gehele bouw heeft men stalen ramen toegepast, die door ‘‘Schopperen’’, (overspuiten met een zinklaag) roestvrij gemaakt zijn en de woningen een modern aanzien geven, dat nog verhoogd wordt door de Bruinzeel keuken, de Montakeuken en een fraaie handvorm waalsteen schoorsteen in de huiskamer die door de bouwer reeds met vloerzeil is belegd. Een nieuwigheid is dat beide bovenwoonlagen de voordeur op verdiepinghoogte hebben. Langs de brede trap bereikt men een trottoir en evenals op de begane grond bevinden zich hierlangs de  fraaie eiken voordeuren genummerd als op een trottoir. Bij de gedupleerde woningen is er achter deze voordeur weer een voordeur voor iedere woning, dit vervalt, zodra deze woningen normaal bewoond zullen worden. Zelfs de dakoppervlakte is benut. Door een stevige muur omgeven is hier een ruim dakterras gevormd, dat Zaterdag wel een beetje koud was, maar een prachtig uitzicht op de besneeuwde omgeving bood. Een pracht gelegenheid voor de huisvrouw om de was te drogen. Voor het gemak van de leveranciers is onder de trappen voor iedere bewoner van de bovenhuizen een kastje aangebracht. Voor berging van rijwielen en kinderwagens heeft iedere bewoner een achter de huizen gelegen schuurtje.

Zuilen zal met de voltooiing van de flatgebouwen een aantal moderne woningen rijker zijn, die ook als Zuilen, Zuilen niet meer zijn zal een monument zijn van het initiatief en de voortvarendheid van ons gemeentebestuur.

Prins Bernhardlaan

Fotobijschrift: De flats aan de Prins Bernhardlaan kort na de oplevering. De galerij werd nog niet gestut, dat moest later wel, in verband met de vele kijkers naar de Ronde van Zuilen.

 

Waar zijn de winters gebleven?

Utrechts Nieuwsblad 4 januari 1964

Winterse last drukt Utrecht zwaar

Voorzichtigheid in het verkeer voorkomt erger

Opnieuw ging Utrecht donderdag gebukt onder de lasten van de winter. Na de sneeuw en de storm uit het oosten kwam de regen, die de wegen spiegelglad maakte. Des avonds was er bijna geen verkeer mogelijk.

De politie moest van 21 uur af de surveillance per auto staken. Het was te gevaarlijk om te rijden. Alleen wanneer iemand snelle hulp inriep, werd een auto de poort uitgestuurd. De surveillance te voet vond normaal doorgang.

… Omstreeks 18 uur gleed in de Professor Wattjesstraat de 56-jarige mevrouw A. van Gend-Dekker, Amsterdamsestraatweg 791 bis, uit. Zij brak haar linker onderarm en ging naar het Academisch Ziekenhuis …

 

Prof. Wattjesstraat

Fotobijschrift: De Prof. Wattjesstraat te Zuilen. Deze straat werd aangelegd in het verlengde van de De bazelstraat. Omdat die straat genummerd werd vanuit de Lelimanstraat, moest voor deze ‘verlengde De Bazelstraat’ een andere naam gevonden worden. Het werd – in deze wijk waar de straten vernoemd werden naar architecten – dus Prof. Wattjes. De foto komt uit de collectie van Het Utrechts Archief.

 

 

Nog meer kerstboomverbrandingen

Utrechts Nieuwsblad 3 januari 1966

Kerstboomverbrandingen

HO, HO, dat gaat zo maar niet! Zij konden niet wachten: vanavond beginnen de kerstboomverbrandingen, maar vanmorgen waren — hier bij de Thomas à Kempisweg langs de spoorbaan — al enige jongelui een privévuurtje aan het stoken. Vanavond gaat de brand in kerstgroen dat wordt opgestapeld in Tuindorp (H.F. van Riellaan — Eijkmanlaan, 19 uur) Ondiep (Nieuwlichtstraat — Kloosterlaan, 19 uur), Rivierenwijk (Maasplein, 19 uur), Zuilen (W.J. Bossenbroekstraat, 19.30 uur), Overvecht (Wolgadreef—Houtmandreef, 20 uur), Utrecht-oost (Ina Boudier Bakkerlaan, 20 uur), en Veemarktplein (20 uur).

 

De Zuilense kerstboomverbranding

Utrechts Nieuwsblad 2 januari 1957

Kerstboomverbranding in Utrecht-Noord

De jaarlijkse kerstboomverbranding in Utrecht-Noord, georganiseerd door de kindervereniging Mariëndaals Belang in samenwerking met de stichting gemeenschap Zuilen zal plaats hebben hedenavond om 19.30 uur op een terrein tussen de Adriaan Mulderstraat en de Dr. Plesmanlaan.

De Zuilense vrijwillige brandweer zal deze keer medewerking verlenen.

Er wordt in optocht met de kerstbomen naar het verbrandingsterrein gelopen onder vrolijke muziek van het Zuilens fanfarecorps.

Vertrek 19 uur van de Sweder van Zuylenweg, hoek Van Egmontkade, waanra onderstaande route zal worden gevolgd: Sweder van Zuylenweg, Balderikstraat, St.-Winfridusstraat, St.-Bonifaciusstraat, Swammerdamstraat, F. Koolhovenstraat, C. van Maasdijkstraat, A.H.G. Fokkerstraat, Prins Bernhardlaan, Dr. Plesmanlaan.

Bij het vliegermonument aan de C. van Maasdijkstraat zal de jeugd van Mariëndaal zich 19.15 uur bij de stoet aansluiten.

Kerstboomverbranding Mariëndaal

Fotobijschrift: Een bijzondere vorm van brandstofaanvoer. De buurtvereniging Mariëndaals Belang heeft al heel vroeg in haar bestaan een kerstbomenverbranding ingesteld die ook voor niet leden open stond. Dat daarvoor in de jaren ’50 grote belangstelling bestond ziet u op deze foto wel.

 

Allerte voorbijganger in de Hubert Duyfhuysstraat

Utrechts Nieuwsblad 31 december 1964

Scholieren al vroeg op inbrekerspad

Een jongen op z’n hurken bij een kassa in een niet verlichte kruidenierswinkel, dat kan niet goed zitten. Terecht dacht een argeloze voorbijganger er woensdagmiddag zo over, toen hij langs de winkel van de kruidenier Arie Droog aan de Nic. Sopingiusstraat 1 kwam.

Een voor de winkel op wacht staand knaapje verdween, zodra de man van zijn fiets stapte en op onderzoek uitging. In de winkel greep hij een dertienjarige scholier in de kraag, die bezig was de kassa te plunderen.

De inmiddels gealarmeerde eigenaar van de winkel waarschuwde de politie, die de jeugdige insluiper overnam. In de omgeving van de Nicolaas Sopingiusstraat greep men kort daarna het helpertje van de inbreker, een vijftienjarige scholier.

Bij nader onderzoek bekende de hoofddader al eens eerder op deze wijze ingebroken te hebben: zesmaal. De buit bedroeg toen respectievelijk ƒ 15, ƒ 35, ƒ 95, ƒ 45, ƒ 3 en ƒ 2.50. Uit een juwelierszaak aan de Amsterdamsestraatweg had hij nog een herenpolshorloge gestolen. De vijftienjarige makker-in-den-boze bekende al eerder met zijn vriendje op roof te zijn geweest. Ook had hij gestolen geld aangenomen. Beide jeugdige dieven zijn op het hoofdbureau van politie in bewaring gesteld.

 

Koninginnedag in de Hubert Duyfhuysstraat

Fotobijschrift: In het land der blinden… Te zien is een deel van de gevel van drogisterij Hubert Duyfhuysstraat 11. De winkelier was lange tijd (toen ook?) Kees Hof(f?)man. Hij woonde achter en boven de winkel.