Oud Nieuws 23 juni 1928

Leger des Heils.

Weistraat-korps.

Men meldt ons:

Nietegenstaande het minder gunstige zomerweder, heeft het muziekkorps van de afdeeling Weistraat, Woensdagavond van 8-10 uur een welgeslaagde muziek-uitvoering gegeven, in de tent aan de Wattlaan (Elinckwijk) welke uitvoering door honderden belangstellenden werd bijgewoond.

Ook in de samenkomsten, welke morgen zullen worden gehouden, zal dit muziekkorps zich laten hooren.

Des voormiddags 10 uur en des avonds 7.30 uur zullen de meetings in de zaal aanvangen, welke geleid zullen worden door de bevelvoerende officieren.

Zondagmiddag 3.30 uur groote openluchtsamenkomst op het Janskerkhof, met medewerking van het genoemde muziekkorps, de zangbrigade en het Kleine Koor, na afloop hiervan zal een kindermeeting plaats hebben.

Heden 8 uur samenkomst op het Janskerkhof.

 

Fotobijschrift: Het is 90 jaar geleden, kan zomaar zijn dat ik ernaast zit. Maar… denk dat in het bovenstaande artikel met ‘tent’ de muziektent bedoeld werd. Deze stond op het Werkspoorplein, naast de Wattlaan. Wie het beter weet… laat van u horen aub!

Uit een Werkspoor Courant van 1966

 Kamp BEEKBERGEN

Het is traditie dat aan het eind van het cursusjaar de eerste twee leerjaren van onze bedrijfsschool een week gaan kamperen, voorheen in het kamp Ommen, de laatste jaren in het prachtige K.N.G.V.[1]-kamp te Beekbergen.

Deze zomer zijn er weer 119 jongens en 16 leiders op uitgetrokken om in dit kamp letterlijk en figuurlijk hun tenten op te slaan, met een week van spel, sport, wandelen etc. in het vooruitzicht. Vorig jaar is de kampleiding begonnen een spel te organiseren waaraan het gehele kamp meedoet. Een strijd die wordt gestreden door de bewoners van de diverse tenten. Voor dit spel, dat werd gehouden op de avond van 22 juni, waren enkele bekende Werkspoorders uitgenodigd zitting te nemen in de jury. De leerschool Apparatenbouw, die de wisselbeker in het bezit had, moest thans dit kostbare kleinood verdedigen. Er waren een zestal opdrachten te vervullen, nl.: hindernisbaan, verspringen, zaklopen, ringsteken op de fiets, paalklimmen en speeltjes werpen, gecombineerd met schieten.

Een voetbalwedstrijd tegen een plaatselijke buurtclub

De juryleden kregen hun instructies en de strijd kon beginnen En er is gevochten om de wisselbeker in bezit te krijgen. Sommigen namen de schutting in de hindernisbaan wat te vlug en moesten worden verbonden. Het ringsteken leverde de grootste moeilijkheid op, want niemand slaagde er in de ring te raken. De juryleden die hierbij aanwezig waren hebben zich dan ook niet overwerkt. Dr. Lagerwey, die jurylid was bij het paalklimmen, vond zijn taak wel erg gemakkelijk, doch toen er werd gezegd dat hij zowel prestatie- als tijdgemiddelde moest berekenen, kwam hij op deze uitspraak terug.

Onze veiligheidsinspecteur vond het spel wel wat onveilig, maar ja, daar ben je veiligheidsinspecteur voor.

Terwijl de uitslag in de cantine werd berekend gaf een keurploeg trampolinespringers een demonstratie. Wat deze mensen presteren, grenst aan het ongelooflijke. Het lijkt zo gemakkelijk maar toen enkele van onze jongens het ook eens mochten proberen bleek hoeveel lichaamsbeheersing deze sport vereist.

De juryleden bekijken de prestaties.

Inmiddels hadden de berekeningen uitgewezen dat tent 9, de modelmakers, dit jaar de wisselbeker hadden gewonnen. Het was een geslaagde avond, waar iedereen met plezier op terugziet.

Je moet niet al te dik zijn.

[1] K.N.V.G. Koninklijk Nederlands Verbond Gymnastiekverenigingen (?)

Oud Nieuws 21 juni 1951

Jubilerende badmeester in zilveren badhuis

Waarderende woorden en bloemen

Hedenmorgen had de huldiging plaatsvan de heer F. van Driessum, die gedurende vijf-en-twintig jaren de functie van Badmeester van het Badhuis aan de Dieselweg te Zuilen met grote accuratesse en nauwgezetheid heeft waargenomen. Zoals bekend bestaat het badhuis eveneens vijf-en-twintig jaar.

Het is opgericht door de directie van de N.V. Bouwvereniging Elinkwijk, gevestigd te Amsterdam. De secretaris van deze N.V., de heer Saarberg, was een der eerste die gelukwenschen aanbood: verder werden gelukwensen geuit door de heer H.C. de Wit, wethouder van Zuilen, namens het gemeentebestuur, terwijl ook wethouder K. Kievit van zijn belangstelling blijk gaf en tevens de felicitaties van de directie van Demka overbracht.

Fotobijschrift: De badmeester van Zuilens Badhuis, de heer F. van Driessum, die hedenmorgen gehuldigd is, met zijn echtgenote temidden van de wethouders H.C. de Wit en K. Kievit en de directeur van Werkspoor ir. Viëtor.

Oud Nieuws 20 juni 1940

Hooikist-demonstratie

ZUILEN, 20 Juni. – Op initiatief van de Utr. Industrie en Huishoudschool werd in het Ontspanningslokaal van Werkspoor een demonstratie gegeven van het maken en het gebruiken van een “hooikist”. Het was voor een geheel gevulde zaal dat Mej. Ragaaij met een kort inleidend woord de aanwezigen verwelkomde en het woord gaf aan burgemeester Norbruis.

Alhoewel ver buiten het terrein mijner werkzaamheden, aldus de burgemeester, is het mij tot taak ook in dezen op het belangrijke van dit werk te wijzen. Dat een ieder ernst met deze zaak maakt blijkt wel uit het groote aantal belangstellenden dat men niet verwacht had.

Burgemeester Norbruis adviseerde dan ook om met groote belangstelling kennis te nemen van de demonstratie. Het woord was dan aan Mej. v.d. Poel, leerares aan de Industrie en Huishoudschool, die een en ander duidelijk maakte.

Allereerst werd op zeer eenvoudige wijze een hooikist vervaardigd. Een zak met platten ronden bodem van b.v. gordijnstof en zoo mogelijk een ronde cartonnen schijf voor de stevigheid. Dan een kussentje iets kleiner dan de bodem en dit onderin leggen. Hierop en langs de wanden doet men dan losse proppen krantenpapier. In het midden plaatst men de pan, zoo noodig in een doek en dekt men een en ander toe met kranten. Hier boven op nog een kussentje zoo groot als de bodem en men kan hieroverheen de zak met een koortje dicht trekken en de hooikist is klaar. Vooral werd er op gewezen dat men de pannen direct vanaf het vuur in de hooikist moet plaatsen, zoodat geen warmte verloren gaat.

Men moet dan in de hooikist te bereiden spijzen ongeveer 3 maal den gewonen kooktijd in den hooikist laten staan.

Hierna werd nog een eenigszins betere vorm van hooikist vervaardigd, door gebruik te maken van een mandje als bodem en tenslotte werd nog een kist gebruikt.

Het is echter alles hetzelfde idee, men dient er voor te zorgen dat de pannen rondom in het krantenpapier zitten. Hooi is geen vereischte en men bereikt met papier hetzelfde resultaat.

Oud Nieuws 19 juni 1926

Zuilen.  H e t  n i e u w e  B a d h u i s  E l i n k w ij k.  Bad-inrichtingen, zoo schrijft men ons, vormen een riskant bedrijf; het zijn vaak onnaspeurlijke redenen, welke een dergelijk bedrijf, hoe goed overigens ook opgezet, doen mislukken.

Geen wonder, dat het particulier initiatief, dat zijn kapitaal rendabel moet maken, zich van dit bedrijf afzijdig houdt en de exploitatie aan gemeenten en hier en daar aan vereenigingen met een sociale strekking, die voor het goede doel subsidie of steun in een minder directen vorm van de betrokken gemeente verkrijgen.

Uit een gelijksoortige samenwerking is ook ontstaan het Badhuis-Elinkwijk, gelegen in het tuindorp van dien naam, aan den Dieselweg en dat Woensdagavond a.s. door den voorzitter der Bouwvereeniging “Elinkwijk”, den heer W. Spakler, zal worden geopend, in tegenwoordigheid van genoodigden en belangstellenden.

De N.V. Bouwvereeniging “Elinkwijk” zal deze bad-inrichting voor haar rekening exploiteeren, terwijl de gemeente Zuilen en Werkspoor haar zoodanigen steun hebben toegezegd, dat bij ongunstige exploitaties-uitkomsten de gevolgen niet in hun geheel en in de eerste plaats voor rekening van Elinkwijk komen.

Dat met de stichting van dit badhuis uitsluitend is beoogd een daad in het algemeen belang van de bewoners van het vriendelijke tuindorp Elinkwijk en omgeving, behoeft geen nader betoog.

Het is een alleszins te waardeeren denkbeeld geweest, om in de gemeente Zuilen een badhuis te stichten, dat hoewel ingericht op bescheiden schaal, voldoet aan hooggestelde eisschen.

Het gebouw, dat reeds van buiten een uitnemenden indruk maakt, en den bouwmeesters, het architectenbureau Posthumus Meyes, alle eer aandoet, omvat gelijkvloers het eigenlijke badhuis, terwijl zich daarboven, behalve de droogzolder, de woning bevindt van den badmeester en de badvrouw, als hoedanig, naar wij vernemen, het echtpaar van Driesum zal optreden.

Het eigenlijke badhuis bevat, behalve een wachtkamer, een kantoor voor den badmeester, een spoelhok, een kolenhok en de stookplaats, twee badkamertjes voor de kuipbaden en acht voor stortbaden, welke kamertjes, bekleed met witte badtegels en waarvan het houtwerk crême is geschilderd, een keurig verzorgden indruk maken.

De lichte kleur, waaraan hier is vastgehouden, is een waarborg voor zindelijkheid en goed onderhoud, daar het minste spatje er te zien zal zijn.

Bij alle baden wordt verstrekt een stukje zeep en in bruikleen een handdoek, hetgeen in den badprijs begrepen is; een goede reiniging der handdoeken is verzekerd door het gebruik van een electrische wasmachine.

Bij den bouw is reeds dadelijk rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de inrichting zal blijken te klein te zijn, zoodat het aantal baden zonder kostbare vergooting van het gebouw kan worden uitgebreid door verlenging naar achteren.

Het ventilatie-vraagstuk, van zooveel belang voor een dergelijke inrichting, schijnt zeer gelukkig te zijn opgelost, doordat twee kokers, waarin door verwarming de trek wordt bevorderd, de lucht en daarmee de aanwezige dampen wegzuigen en naar buiten afvoeren.

Dat aan de reinheid der badgelegenheid de noodige zorg zal worden besteed, blijkt o.a. uit de aanwezigheid van eenige kranen in den badgang met daarbij behoorende waterslangen en ’t voorschrift, dat elke badcel telkenmale na het gebruik met een krachtigen waterstraal moet worden schoongespoten.

 

Fotobijschrift: Lang niet iedere woning in Zuilen was voorzien van een douche of bad. Dat was niet alleen in Zuilen zo. Het was in vroeger tijd de gewoonste zaak dat je één keer per week in ‘de teil’ ging. Met een beetje handigheid zorgde je dat je in schoon water terechtkwam. “Ach mijn boek is bijna uit, laat broertje maar eerst, dan neem ik straks wel schoon water.” Bedenk wel dat ook verschoning één maal per week gebruikelijk was! Als je wat te groot werd voor de teil, dan werd het een wandeling naar de Dieselweg, waar het badhuis stond. Zoals u ziet, een schitterend badhuis, met alles erop en eraan, zelfs de vlag hangt uit! (Opening?)

We lachen er nu om, of verbazen ons erover: één keer per week! Maar door de komst van bijvoorbeeld de wasmachine is een intensievere wijze van het wassen van kleding mogelijk geworden. Bovendien is een huis zonder douche of bad nu bijna ondenkbaar.

Oud Nieuws 18 juni 1940

Luchtbescherming te Zuilen

ZUILEN, 18 Juni. – Het is het hoofd van de luchtbeschermingsdienst gebleken, dat allen in onze gemeente nog niet voldoende kennis namen van de mededeelingen betreffende luchtalarm. De brandweersirene loeit tweemaal ingeval van een brand in de gemeente, welke brand niet het gevolg is van een bombardement.

Ingeval van branden of andere ongevallen, die het gevolg zijn van een bombardement loeit de sirene drie of meer malen. Gelijktijdig gaan dan ook de luchtalarmsirenes op verschillende plaatsen. De burgerij wordt hierop nogmaals gewezen en aangeraden voorts in geval van luchtalarm kalm in huis te blijven en ’s nachts geen licht te ontsteken.

Fotobijschrift: denk dat de verduistering nu wel goed gelukt is…

Oud Nieuws 17 juni 1952

Zuilens Nieuws

– Mej. H. van E. kwam per solex gereden uit de Jan v d Doesstraat, terwijl uit de Kenaustraat een auto naderde, bestuurd door K. v d L. uit Utrecht. Zij verleende geen voorrang of kon haar voertuig niet spoedig tot stilstand brengen, met als gevolg, dat zij tegen de auto opbotste. Zij bekwam daarbij een bloeduitstorting aan het hoofd, en kreeg een ernstige hersenschudding. Na de verlening van eerste hulp moest zij per auto van de G.G.D. naar het Diaconessenhuis worden overgebracht.

– Met medewerking van de hoofdstedelijke motorpolitie zijn des nachts in Amsterdam aangehouden twee mannelijke personen, G.M. uit Zuilen en H.M. uit Soestdijk. Heden werden zij voor de Officier van Justitie geleid, waarna H.M. weer op vrije voeten werd gesteld, doch G.M. werd ingesloten. Men vermoedde, dat beiden zich hadden schuldig gemaakt aan een groot aantal oplichtingen in het hele land. De Soestdijkenaar bleek daar niets mee uitstaande te hebben, de Zuilenaar echter wel.

– Een vrachtauto uit Buren, die van Maarssen in de richting Utrecht reed, werd door de bestuurder C. M. tot stilstand gebracht. Dit gebeurde echter niet erg handig, want hij botste tegen een lichtmast, die bij de grond afbrak. Elke mast beschikt over een eigen zekering, zodat de electrische stroom direct kon worden afgesloten.

– J. P. werd aangereden door v. Z., die zich beiden op de fiets bevonden. Eerstgenoemde bekwam een ernstige beenwonde, terwijl zijn rijwiel danig beschadigd werd. Laatstgenoemde kwam met de schrik vrij.

– Een zeswielig motorvoertuig kwam in de Lage Weide in botsing met de afrastering van de boerderij van W. Deze werd zwaar beschadigd.

De bestuurder van een auto, J.P. uit Zuilen, had zijn wagen voor het gemeentehuis geparkeerd, zonder de handrem aan te zetten. De wagen kwam, misschien wel door de wind, in beweging en reed in de zich daar bevindende sloot. Materiele schade.

Fotobijschrift: de fotograaf was weer eens te laat. Wél een foto van het Zuilense gemeentehuis (dat we kennen als ‘De Parel van Zuilen’, maar geen auto… of ligt die onder het wateroppervlak, daar rechts…?

Oud Nieuws 16 juni 1955

Sprookjesland voor de jeugd

(Van een onzer verslaggevers)

Trappelend van ongeduld en in een nerveuze spanning zaten Woensdagmiddag kinderen van de tienjarige buurtvereniging Geuzenwijk te wachten tot het doek opging in de zaal van het Pastoor Schiltehuis in de wijk Zuilen.

De jubileumcommissie had zich goed van zijn taak gekweten door een feestvaandel samen te stellen, dat zich in drie etappes ging ontrollen. Eerst een kindermiddag, waarin de voorzitter van de feestcommissie de kinderen de betekenis van het 10-jarig bestaan duidelijk maakte.

De goochelaar Hanarovi nam de kinderen mee naar een gebied waar ze altijd een soort verering voor koesteren: toverland. Onder de ban van geheimzinnige trucs leefden ze mee met de tovenaar en hun makkertjes, die voor experimenten gebruikt werden. De sprookjespoppenkast voldeed ook aan de verlangens van het kinderpubliek.

’s Avonds verdrongen oudere kinderen elkaar bij de ingang van de zaal voor een leuk programma.

W i l l i e  M u l d e r  opende met accordeonspel. Het optreden van Ronnie Klingers, een 8-jarig meisje, met aardige kleppermelodietjes oogste veel bijval. De Temptation Rag van de mondorgelvirtuozen, de Hohners bracht zelfs de zaal in beroering vanwege zijn meeslepend rhythme.

De Dominators zorgden zoor lachsalvo’s. Hun clownskoppen, soms gehuld in de kruitdamp van schrikverwekkende knallen dan weer in geestige stomheid, brachten de kinderen tot uitbundige vreugde.

Tot slot bewees goochelaar Hanarovi, min of meer op uitdaging van het bestuur, dat het best mogelijk was uit een en dezelfde fles zestien soorten drank, vier bekers melk, een bouquet bloemen en ongeveer dertig meter touw te “tappen”.

Zo eindigde de tweede etappe, een steun in de rug voor de derde: de grote feestavond in het N.V. huis met o.a. Berrie Kievits en Gerard Walden op Zaterdagavond.

Fotobijschrift: De kinderen van de Utrechtse buurtvereniging Geuzenwijk in de wijk Zuilen werden Woensdagmiddag in het P.S.-huis onthaald in verband met het tweede lustrum van de vereniging. Met grote aandacht volgde de jeugd, zoals de foto laat zien, het feestprogramma.

Werkspoor Courant 15 juni 1956

Hoge-Snelheidstunnel voor Amsterdam

 

Door nachtelijk Amsterdam transporteert de bok het windtunnelgedeelte naar de plaats van bestemming. Hier wordt de brug bij de Houtmankade genomen.


Op de foto ziet U het vertrek van het transport van Werkspoor Utrecht.

Op bovenstaande fotomontage en op de voorpagina is het transport weergegeven van een belangrijk gedeelte van de Hoge-Snelheidstunnel voor het Nationaal Luchtvaart Laboratorium te Amsterdam, welke in de afd. Constructie te Utrecht wordt vervaardigd. Het normale vervoer hiervan per dekschuit was niet mogelijk in verband met het passeren van de bruggen. De twee aangebrachte luchtketels aan de buitenkant dienen om dit deel in evenwicht te houden. 25 Ton ballast moest worden ingebracht voor het passeren van de spoorbrug Amsterdam. De hoofdafmetingen zijn:

Lengte 18.000

Breedte 5800

Hoogte 6000

Diepgang 1800

Gewicht 50 ton

Het tweede deel van deze order van hetzelfde model, doch groter van afmetingen, wordt aan de haven opgesteld en kan uit gebouw VI niet over de fabriek vervoerd worden. Het gewicht hiervan is 120 ton.

Oud Nieuws 14 juni 1941

Knaapje te water

ZUILEN, 14 Juni. – Aan de Burg. v. Tuyllkade geraakte een kleine jongen met zijn autoped te water. Omwonenden wisten hem met veel moeite te redden. De knaap wist echter niet waar hij woonde. De vader had echter reeds aangifte van vermissing bij de politie gedaan.

De naam ‘Burgemeester van Tuyllkade’ ontstond als eerbetoon aan de familie van Tuyll, waarvan maar liefst twee telgen Zuilen in de loop der tijden bestuurden. Maar dat ‘kade’ is niet meer voor iedereen herkenbaar, sinds het dempen van deze kanaaltjes. Deze heertjes hebben niets met het bovenstaand knipsel te maken, maar ze bewijzen (indirect) dat de naam toch goed gekozen is: kade. De foto werd omstreeks 1953 gemaakt.