Oud Nieuws 27 mei 1942

Inlevering van radiotoestellen straatsgewijze

Ingevolge de beschikking van den Högeren SS und Polizeiführer d.d. 13 Mei 1941, zijn alle zich in het bezette Nederlandsche gebied bevindende radio-ontvangsttoestellen met toebehooren en eventueele reserveonderdeelen verbeurd verklaard en dienen deze binnen een bepaalden tijd te worden ingeleverd.

Voor den inhoud der beschikking wordt verder verwezen naar de desbetreffende publicatie, welke reeds eerder in de pers is verschenen.

De Politiegezagdrager te Utrecht bepaalt in verband hiermede voor de gemeente Utrecht het navolgende:

1e. Radio-ontvangsttoestellen met toebehooren en eventueele reserveonderdeelen worden in deze gemeente voorloopig ingeleverd aan de bureaux van politie aan het Boerhaaveplein, den Wittevrouwensingel No. 27 en in het pand van Vroom en Dreesmann aan het Stadhuisbrug.

2e. Inlevering zal straatsgewijze plaats vinden. In de pers zal telkens worden bekendgemaakt welke straten moeten inleveren en waar de inlevering moet plaats vinden.

3e. Voor de inlevering worden formulieren ter beschikking gesteld die uit 3 strooken bestaan welke strooken door de tot inlevering verplichte personen, tegen betaling van 5 cent per stuk aan de loketten der postkantoren moeten worden afgehaald. Op elk formulier moeten de naam van het model (type), het nummer van het toestel, alsmede naam, beroep en adres van dengene die het toestel moet inleveren met de schrijfmachine of in blokletters ingevuld worden.

4e. Aan het in te leveren toestel moet zijn bevestigd een stevig kaartje waarop naam en adres van den eigenaar duidelijk leesbaar moeten worden vermeld.

5e. Radiohandelaren moeten van de in hun bezit zijnde radio-ontvangsttoestellen en onderdeelen, ook golfmeters e.d., een inventarisatielijst opmaken en deze lijst binnen 3 weken aan het Hoofdbureau van Politie aan het Paardenveld in 3-voud indienen.

Utrecht, Mei 1943.

De wnd Politie-President.

Fotobijschrift: Niet iedereen gaf gehoor aan de oproep, sommige radio’s werden verstopt en kregen vele jaren later een plek in het Museum van Zuilen.

 

 

 

Oud Nieuws 26 mei 1933

Moedige redder.

Vanmiddag omstreeks 2 ¼ uur raakte een meisje bij den hulpbrug over den Vliet bij de Geestbrug te water. Het meisje, dat van den wal af niet te redden was, zou zeker verdronken zijn zonder de cordaatheid van den jeugdigen monteur Bakker uit Zwolle, in dienst van Werkspoor en aan bovengenoemde brug werkzaam.

Hij sprong de drenkelinge na en mocht de voldoening smaken haar te redden. Het is de tweede maal, naar wij hoorden, dat Bakker iemand op deze wijze het leven redt.

Fotobijschrift: De Geestbrug werd in 1933 gebouwd, door Werkspoor, en is nog steeds in gebruik. (foto: Onafhankelijk Rijswijk)

 

 

Oud Nieuws 25 mei 1950

TWAALF EEUWEN ZUILEN

Uitvoerig programma samengesteld

Het programma van de feestelijkheden, die zullen worden gehouden van 1 tot en met 8 Juli ter gelegenheid van het twaalfde eeuwfeest van Zuilen, is thans gereed gekomen. Het ziet er als volgt uit:

Zaterdag 1 Juli: 11 uur, opening van de feestweek door Burgemeester O. Norbruis in het Julianapark: half 3 hengelwedstrijd in het Merwedekanaal; 3-5 uur optocht; half 6-8 uur gymnastiek-uitvoering door Sport Vereent in het Julianapark; 7 uur, opening van de oud-Hollandse Markt door de burgemeester; 8.00-10.30 uur concerten in het Julianapark, gevolgd door vuurwerk.

Maandag 3 Juli: 2-5 uur kinderspelen; 7-10 uur oud-Hollandse Markt; 9 uur gala-avond openluchtspel in de tuin van het Slot te Oud-Zuylen; 8-9.30 uur korfbalwedstrijd SMS-DVS in Julianapark, en van 9.30-12 uur concerten en amusement, eveneens Julianapark.

Dinsdag 4 Juli; 2-5 uur kinderspelen; 2-10 uur oud-Hollandse Markt: 7 uur inhalen met muziek van de ouden van dagen, die deze dag een autotocht maken; half 8 zwemwedstrijden in het Merwedekanaal; 8-9 uur Volleybalwedstrijd SMS-Onderwijzers in Julianapark; 9.15-9.35 uur judo-demonstratie vereniging “Vanderhorst” in Julianapark; 10-12 uur concert en amusement in het Julianapark: 9 uur openluchtspek Slot te oud-Zuilen.

Woensdag 5 Juli; 2-10 oud-Hollandse Markt; 2.30-4.00 Jeugduitvoering door Sport Vereent in Julianapark; 7-9 Windhondenrennen in Julianapark (de deelnemers worden met muziek ingehaald); 9 uur, openluchtspel Slot Zuilen; 9-12, zanguitvoeringen, concerten en amusement in Julianapark.

Donderdag 6 Juli: 2-10, oud-Hollandse Markt; 2-5 kinderspelen; 7 uur, Brandweerdemonstratie, spuitwedstrijd, muzikale stertocht; 9 uur Openluchtspel; 9 uur amusement in Julianapark.

Vrijdag 8 Juli: 2-10, oud-Hollandse Markt; 2-5, E.H.B.O.-wedstrijden; 6-6.45, eerste helft voetbalwedstrijd Elinkwijk-Feijenoord; 6.45-7.00, Judo-demonstraties; 8.00-10.30, concerten en amusement Julianapark; 10.30 groot vuurwerk; 12 uur, sluiting van de feestweek door burgemeester Norbruis.

De oud-Hollandse Markt heeft plaats op de Sw. v. Zuylenweg.

Gedurende de gehele feestweek Lunapark.

Verdere bijzonderheden zullen spoedig worden bekend gemaakt.

Fotobijschrift: De heer en mevrouw Tjepkema vestigden zich met hun winkel op de hoek van de Sweder van Zuylenweg en de Daalseweg. De heer Tjepkema (Piet, hij was samen met zijn vrouw Wies verantwoordelijk voor zíjn favoriete bijnaam van deze winkel: ‘WiePie’, maar onder de klanten was het ‘Tjeppie’) heeft zijn ziel en zaligheid gelegd in de versiering van het pand naar aanleiding van de viering van 1200 jaar Zuilen. Hij won de tweede prijs! ‘Goede waar is mijn faam’, prijkt boven de rechter etalage.

 

Oud Nieuws 24 mei 1935

Roetplaag teistert Zuilen.

Nog steeds is geen afdoende voorziening getroffen tegen de overlast die de bewoners ondervinden.

ZUILEN, 24 Mei. – Reeds eenigen tijd zijn de klachten omtrent den roetval, afkomstig uit de schoorsteenen van de staalfabrieken van De Muinck Keizer, weer luider gehoord. Ook vroeger werden deze klachten vernomen en reeds eerder werden door het College van B. en W. pogingen aangewend, daarin verandering aan te brengen. Het is evenwel een zeer moeilijke kwestie. Eenerzijds ondervinden de bewooners en vooral de winkeliers er een groote hinder van, anderzijds schijnt het vooral in technisch opzicht een lastig te verhelpen euvel te zijn. Men begrijpt, dat ook de windrichting van grooten invloed is. Een reeds lang geleden ingesteld onderzoek heeft de juistheid der klachten bewezen, en tal van besprekingen hebben reeds plaats gehad met de Directie der Staalfabrieken. Afdoende verbetering is echter niet bereikt. Thans hebben een aantal bewoners zich opnieuw tot B. en W. gewend met een adres dat luidt als volgt:

“Bijgaande handteekeningen van inwoners uwer gemeente zijn verzameld om Uw College met verschuldigenden eerbied in kennis te stellen met het feit, dat door de Ned. Staalfabrieken v.h. J.M. de Muinck Keizer N.V. zich ontwikkelde rook en roet in dier mate hinderlijk zijn, dat zij Uw College aanleiding zullen geven, daarin door genoemde N.V. een gunstige verandering te doen aanbrengen. De hinder die de omwonende bewoners Uwer gemeente ondervinden van verspreide roet en rook, is soms zoo hevig, dat het noodzakelijk is deuren en ramen te sluiten, hoewel zelfs dan nog een en ander de woning binnendringt.

Niet alleen de hiervoren bedoelde hinder, doch ook het gevaar voor de gezondheid, welke hierdoor ontstaat, geeft ons inziens alle reden, dat er in deze door Uw College de noodige stappen worden gedaan.

Ondergeteekenden vertrouwen, dat U aan hun vriendelijk verzoek wel gehoor zult kunnen geven, waarvoor zij bij voorbaat hun vriendelijke dank betuigen”.

Demka

Uitstoot-moment van de Demka

Fotobijschrift: Er is geen foto beschikbaar van bovengenoemde uitstootellende. Wél kunnen we u hierbij mooi een foto laten zien van een ‘normaal’ uitstootmoment. Bij een grote gieting werd het dak geopend, de fabrieksfluit even gehanteerd om de moeders in de omgeving te waarschuwen: moeder haal uw was naar binnen, ander kunt u overnieuw beginnen’… Deze foto werd gemaakt in de Wethouder D.M. Plompstraat.

 

Oud Nieuws 23 mei 1941

ZUILEN, 23 Mei. – 28 Mei a.s. zal het 12½ jaar geleden dat aan de Daalscheweg, “De Kindertuin”, hoofd mej. v.d. Meer, geopend werd. In verband daarmede zal Woensdag 28 Mei a.s. een herdenking plaats hebben.

De voorzitter van het bestuur, de heer F.C.C. van Tuyll van Serooskerken van Zuylen, heeft de ouders der schoolgaande kinderen mede tot bijwoning van deze herdenkingssamenkomst uitgenoodigd.

Fotobijschrift: De ‘Kindertuin’ blijkt na vele jaren nog zeer goede herinneringen op te roepen bij de leerlingetje ‘van toen’. Deze kleuterschool stond aan de Daalseweg en hoorde bij de Christelijke Lagere School I (later de Min. de Visserschool)

Oud Nieuws 22 mei 1952

Zuilens Fanfarecorps biedt Ons Genoegen concert aan

Over het twintigjarig bestaan van de Zuilense Accordeon- en Amusementsvereniging “Ons Genoegen” en het grote nationaal concours, dat op 22 Mei, Hemelvaartsdag, in het P.S.-huis zal worden gehouden, meldden wij reeds. Ook is er die dag een mars- en tamboerwedstrijd op de Sweder van Zuylenweg.

Het Zuilense Fanfarecorps heeft thans, aan “Ons Genoegen” een concert aangeboden, dat zal gegeven worden in de tuin van het gemeentehuis op Woensdag 21 Mei, des avonds 8 uur. Het concert is vrij toegankelijk. Deze geste van het Zuilense Fanfarecorps is wel een uitstekend bewijs voor de goede verstandhouding, die er tussen beide gezelschappen bestaat.

Fotobijschrift: De fanfare marcheert over de Sweder van Zuylenweg. Vermoedelijk deelnemers aan het concours dat in dit artikel beschreven is. Het is niet bekend wie het zijn, hoewel er veel mannen lopen met een mondaccordeon. en de witte uniformen ook door de leden van ‘Ons Genoegen’ werden gedragen…

Werkspoor Courant 21 mei 1958

TELEX-nieuws

Sedert medio 1958 heeft Werkspoor-Utrecht een Telex-apparatuur in gebruik. Telex is een afkorting van de Engelse woorden Teleprinter Exchange. Wij zouden het verreschrijver kunnen noemen.

Aangeslotenen op de openbare telefoonnetten kunnen, wanneer zij de beschikking hebben over een telexinstallatie over hun telefoonlijn berichten uitwisselen. De machines bevatten een dubbele rol papier met carbon ertussen voor het ontvangen van de geseinde tekst.

Door de aanwezigheid van toetsenbord, wagen en afdrukapparaat is de overeenkomst met een schrijfmachine zeer groot. Voor de telex wordt gebruik gemaakt van het internationale seinalfabet nr. 2. de z.g.n. 7-eenheden code. Hiermede kunnen 32 verschillende groeperingen gemaakt worden. Deze 32 groeperingen zijn niet voldoende om alle letters, cijfers en leestekens over te brengen, daar er alleen al 26 letters zijn. Daarom wordt het hulpmiddel toegepast van wisseling van letters en cijfers. Het zal duidelijk zijn dat het bij een telex niet mogelijk is zowel kleine als hoofdletters over te brengen. Voor een van beide is slechts plaats.

Wat het technische gedeelte betreft in het kort het volgende: Bij de telex worden constant draaiende motoren gebruikt, waarvan het mechanisme telkens voor een omwenteling wordt gekoppeld. Dit komt hierop neer dat de zenderas en de ontvangeras, welke beide in rust verkeren als er niet geseind wordt, voor de overbrenging van een seinteken, telkens een omwenteling maken. Het commando aan de as van de ontvanger wordt gegeven door een stroomonderbreking die aan het eigenlijke teken vooraf gaat en „start-impuls’’ wordt genoemd. De duur van elke stroomzending is 20 milliseconde. De overbrenging van een teken duurt 7 x 20 millisec. of 140 millisec. Een minuut bevat 60.000 millisec, en er kunnen dus 428 tekens per minuut geseind worden.

De gemiddelde tiksnelheid bedraagt ongeveer 250 aanslagen per minuut terwijl de telex, zoals gezegd 428 aanslagen per minuut kan verwerken. De kosten van uitzending per telex worden berekend naar de tijdsduur van de uitzending. Om nu zo economisch mogelijk te werken is er naast de telex een bandopnameapparaat opgesteld. Het uit te zenden bericht wordt nu eerst op een bandje getikt en daarna in het bandopnameapparaat gestopt. Daarna pas wordt het bericht uitgezonden met een snelheid van ruim 400 aanslagen per minuut. Behalve voor korte berichten zal het bandopnameapparaat steeds gebruikt worden.

En nu het economische gedeelte. Normaal is telex goedkoper dan telefoon. Indien dus contact gezocht moet worden met een zaak welke telex heeft, verdient het aanbeveling van de telex gebruik te maken. Om b.v. dicht bij huis te blijven wordt er naar Amsterdam veel meer getelefoneerd dan getelext, hoewel er een wending ten goede komt. Toch wordt de telexverbinding met W.S.A. nog eens extra onder de aandacht gebracht, gezien dus de besparingsfactor. Bovendien wil de telexkamer U nog tegemoetkomen door de te verzenden mededeling in telexstijl om te werken. Men belle daartoe 444.

Oud Nieuws 20 mei 1952

Verkeersregeling tijdens Ronde van Zuilen

Sweder v. Zuylenweg tijdelijk afgesloten

Donderdag a.s., Hemelvaartsdag, wordt de negende Ronde van Zuilen gehouden, georganiseerd door de U.W.C. “De Volharding” in samenwerking met het Utr. Nieuwsblad. Op diezelfde dag is er op de Sweder van Zuylenweg een tamboer-, maitre- en marswedstrijd als onderdeel van het muziekconcours, dat in verband met het twintigjarig bestaan van de Mondaccordeon- en Amusementsvereniging “Ons Genoegen” wordt georganiseerd. Daardoor is een bijzondere verkeersregeling nodig geworden.

De marswedstrijd begint om 12 uur, en in verband daarmede is het verkeer over deze weg van half twaalf tot ongeveer twee uur voor alle voertuigen geheel afgesloten. Auto’s motoren en andere voertuigen, komende van de Omloop te Utrecht, kunnen de Royaards van den Hamkade afrijden, langs de zijkant van het sportterrein aan de Thorbeckelaan, om dan via de Marnixlaan de Amsterdamsestr.weg te bereiken. Na twee uur kunnen zij via de v. Egmontkade de Sweder van Zuylenweg bereiken, die dan weer voor verkeer is opengesteld. Verkeer uit Utrecht, komende van de Laan van Chartreuse, zal van half twaalf tot twee uur dus eveneens van de Marnixlaan gebruik moeten maken.

Het parcours voor de Ronde van Zuilen loopt over beide zijden van de Burg. van Tuyllkade en de aansluitende Prins Bernhardlaan. Dit parcours zal van één uur af voor alle verkeer zijn afgesloten. Het verkeer, komende zan de Amsterdamsestr.weg zal geen gebruik kunnen maken van de Fokkerstraat, De Lessepsstraat en de St. Bernulfstraat, om de Burg. v. Tuyllkade te kunnen bereiken. Ook het verkeer over de Daalseweg naar Utrecht, zal dus vóór de Prins Bernhardlaan naar rechts moeten afzwenken.

Nadrukkelijk wijst de politie er op, dat het ten stengste is verboden, zich op de grasgazons te begeven of de rijweg over te steken als de renners in actie zijn. De ouders wordt verzocht, hun kinderen onder toezicht te houden, zulks om ongevallen te voorkomen, terwijl tevens wordt verzocht, honden vast te houden.

Foto is van een jaartje eerder: de Ronde van Zuilen van september 1951! Op de Burgemeester van Tuyllkade, bij de start. Vooraan rechts: Rinus van de Brink, met donker haar in hetzelfde shirt: Cor van de Brink, daarachter in donker shirt met 5 strepen: Vic Zinger, naast hem, iets erachter in donker shirt met één streep: Ben Klein, schuin achter hem, met petje op en tweekleurig shirt: Jos van den Hurk (bijzondere aanwezige: had een licentie voor ‘onafhankelijken’, prof én amateur!), vooraan links met helm Wim Lonkhuizen en daarachter rijdt Bill Pater.

 

Oud Nieuws 19 mei 1931

GEVRAAGD

eenige nette Leermeisjes, voor de strijk- en mangel-kamer. Wasch- en Strijk-inrichting W. Helmichstraat 2 n.b. Marnixlaan.

Fotobijschrift: Op de foto de heer Hennie van Huissteden. Hij zette het bedrijf van zijn moeder (mevrouw Bouwmeester) voort. Wasserij ‘Elinkwijk’ was gevestigd op de hoek van de Werner Helmichstraat en de Cornelis Mertenssstraat. De bakfiets is geheel gevuld met wasmanden en -zakken.

De heer Van Huissteden staat stil voor de fotograaf in het Julianapark, de heer Mur. Links achter de bakfiets zijn de contouren zichtbaaar van de Oranjekerk. (met een bakfiets zo vol geladen kun je wel ‘eenige nette Leermeisjes’ gebruiken denk ik.)

Oud Nieuws 18 mei 1967

Kleuter speelt met lucifers: voor f 2000,- schade

(van een onzer verslaggeefsters)

UTRECHT – In de flat van de familie Willemse aan de A.H. Gerhardstraat 10-II, is woensdag voor f 2000 brandschade aangericht. Het vijfjarige zoontje van de familie, Rudy, had kans gezien in een onbewaakt ogenblik een doosje lucifers te pakken en brand te stichten in de slaapkamer aan de voorzijde van het huis.

Mevrouw Willemse was op dat moment bezig haar jongste kind van zes maanden in de kamer te baden. Rudy stak een stapel papieren die op een kastje lagen en de gordijnen in brand. In een oogwenk stond de hele kamer in lichterlaaie. De brandweer heeft onder leiding van onder brandmeester N. van der Horst de brand geblust. De familie Willemse is tegen brand verzekerd.

 

Fotobijschrift: Een van de flats die samen met de anderen de ‘Pedagogenbuurt’ van Zuilen vormde. Een ontwerp van de gemeentearchitect van Zuilen, de heer W.C. van Hoorn.