Oud Nieuws 19 augustus 1953

Een opgewekte kinderhulde

Een brede kinderschare heeft des avonds zeven uur het echtpaar W.M. Verdonk-Reuver gehuldigd.

Gisteren hebben we reeds medegedeeld, dat de Buurtvereniging ,,Prinses Juliana” wederom op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag het jaarlijkse kinderfeest zal vieren, en dat het Lunapark van de heer W.M. Verdonk voor de vijf-en-twintigste maal het feest zou komen opluisteren. Om dit ,,zilveren jubileum” te herdenken, werd gistermiddag te drie uur een receptie gehouden, georganiseerd door het bestuur der vereniging in overleg met de heer Verdonk.

Deze had plaats in de Salonwagen in de St.-Josephlaan, en heeft wel bewezen, dat de heer Verdonk en zijn echtgenote zich zeer vele vrienden en vriendinnen hebben weten te verwerven in de Julianabouw.

Bijna twee uur lang was het een komen en gaan van velen, terwijl veel fraaie bloemen reeds tevoren waren toegezonden. De wagen was van buiten keurig opgesierd. De eerste die het trapje van de salonwagen beklom was de gemeentesecretaris van Zuilen, de heer A.J. v.d. Weerd, in gezelschap van jonkheer Quarles van Ufford. Hij overhandigde een schrijven van burgemeester O. Norbruis, waarin deze mededeelde wegens uitstedigheid verhinderd te zijn persoonlijk te komen gelukwensen. De burgemeester betuigde in zijn schrijven zijn volle tevredenheid voor de wijze, waarop steeds leiding werd gegeven bij de attracties voor de jeugd. Daarna was het de voorzitter van de vereniging, de heer P. Bos, die namens het bestuur complimenteerde. Tweede voorzitter, de heer Kuipers bood, na een huldigende toespraak een zeer fraai wandbord aan. De heer P. Verzuu, oud-bestuurder der Vereeniging, hield per microfoon een toespraak, waarin hij namens de Wijkbewoners dank bracht voor het uitstekende contact dat steeds tussen hen en de Wijkbewoners bestond, en een fraaie kist met gereedschap aanbood.

Onder de talrijken, die kwamen complimenten, waren o.a. Weth. H.A. Bekker en echtgenote, die als particulier van zijn waardering blijk gaf; de voorzitter van de Woningbouwvereniging Juliana, de heer van Bladel. Een vrolijk intermezzo was het, toen het muziekgezelschap van Olderen verscheen en verschillende nummers ten beste gaf.

Oud Nieuws 18 augustus 1977

Slagerij Verwoerd drastisch verbouwd

UTRECHT – Ongeveer een maand geleden heeft slagerij G. Verwoerd de zaak aan de Johannes Uitenbogaertstraat 30 drastisch verbouwd. De zaak is gemoderniseerd en voorzien van een gekoelde toonbank waarin het vlees voor de consument overzichtelijk is uitgestald. Nieuw is dit niet, maar de toonbank loopt over de volle lengte van de zaak door.

Slagerij Verwoerd is sinds 1930 een echte buurtzaak hoewel de klantenkring zich nu ook uitstrekt buiten Zuilen. De heer Verwoerd: “Toen mijn vader de slagerij begon was het een nieuwbouwpand. De zaak was een stuk kleiner. In de loop der jaren heeft wel iets veranderd, zoals een gekoelde toonbank, maar een echte uitbreiding is er niet van gekomen. Dat is nu pas gebeurd. Echt, het was nodig, de winkel werd te klein.

Nu hebben we het woonhuis dat achter de zaak lag erbij getrokken. Niet alleen het winkeloppervlak is groter geworden maar tevens de wordtmakerij, onze specialiteit. De wordten worden bij ons zelf gerookt. Wij maken zelf alle soorten worst, maar de gerookte en de leverworst springen er wel uit.”

De verbouwing van de slagerij is gerealiseerd tijdens de drie weken vakantie van de familie Verwoerd. “Wij zijn altijd gespecialiseerd geweest in vers vlees en fijne vleeswaren en hebben daarmee een goede naam opgebouwd. Daardoor was de verbouwing ook noodzakelijk. Achter de schermen werkt mevrouw Verwoerd hard mee. Alleen vrijdag en zaterdags helpt ze ook mee in de winkel om het personeel te helpen tijdens de ergste drukte.”

 

Oud Nieuws 17 augustus 1951

Met de “Prins van Oranje” naar Rotterdam

De Zuilense jeugd was hedenmorgen al heel vroeg wakker! De meer dan achthonderd kinderen, die deelnemen aan de vacantie-ontspanning, zouden immers vandaag een tocht maken naar de Rotterdamse havens. Reeds voor zeven uur bevonden zich velen bij het Vliegermonument, veelal begeleid door de zorgzame moeders, vanwaar via Amsterdamsestraatweg, Muyskenweg, langs het Merwedekanaal in opgewekte stemming werd gewandeld naar de grote plezierboot, de ‘‘Prins van Oranje’’, die lag gemeerd achter de fabriek van de firma Douwe Egberts. Onder leiding van de Comité-leden hadden allen vlug hun plaats op de boot gevonden, en nog vóór de klok acht uur had geslagen was alles voor de afvaart gereed. Nagekeken en toegewuifd door de vele ouders langs de oever, trok het fraaie en ruime vaartuig de sluizen door, terwijl het zonnetje te voorschijn kwam en de stemming nog hoger opvoerde! Het wordt een lange tocht en daarom heeft men dit grote vaartuig gekozen, waardoor er gelegenheid is voor voldoende bewegingsvrijheid. Ongeveer negen uur vanavond wordt de boot terug verwacht.’

Fotobijschrift: ‘De Zuilense jeugd heeft vandaag een heerlijke boottocht gemaakt naar Rotterdam. Onze fotograaf ‘‘knipte’’ de boot met haar uitgelaten schare opvarenden terwijl de ‘‘Prins van Oranje’’ naar de Maasstad koers zette.’

 

Trots op Werkspoor deel 5

Het is al de vijfde aflevering in de serie (van 13) waar we u deze week mee kennis laten maken. Het zijn filmpjes die ieder een stukje geschiedenis laten zien van producten die Werkspoor-Utrecht maakte.

Vandaag, 16 augustus 2018 maakt u ook kennis met de niet bij iedereen bekende kunstschilder, Jos Peeters. Hij schildert in opdracht van de gemeentelijke Werkgroep Directe Voorzieningen verwaterde muurreclames terug in het stadsbeeld en maakt prachtige muurschilderingen in de stad Utrecht (en op dit moment werkt hij aan een muurschildering: palttegrond van het Zuilen van weleer, op de muur van de flat bij de St.-Ludgerusstraat)

Werkspoor bouwde honderden containers. Die werden voorzien van teksten en daar is ‘onze Jos’ druk mee.

Ook in dit filmpje mag ik als uw ‘museumdirecteur’ meespelen, om u het verhaal zelf te vertellen.

 

Oud Nieuws 16 augustus 1943

MET EMIRAAT

… Ds. C.L.A.M. v. Puyvelde, Ger. Predikant te Zuilen (U.), heeft emiraat aangevraagd. Ds. v. Puyvelde kan op een bewogen loopbaan terugzien. Hij is een Vlaming van geboorte en werd opgeleid tot R.-Kath. priester. Na zijn priesterwijding deed hij vele jaren als zoodanig dienst o.a. als missionaris in Belgisch Congo. Als priester verliet hij de R.K. kerk en kwam in relatie met de Amerikaansch-Bisschoppel. Methodistische kerk, die hij in Mechelen als predikant diende. Hij voelde zich ook echter in dien kring niet thuis, te meer omdat deze kerk het leerstuk der uitverkiezing verwierp. Vandaar dat hij overging tot de Geref. kerken. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit theologie en werd in 1927 beroepbaar verklaard. Een beroep van Zuilen werd aangenomen en 15 Jan. 1928 aanvaarde hij op ruim 50 jarigen leeftijd het predikambt in deze kerk.

Fotobijschrift: Hier zien we de bewoners van de pastorie van de Gereformeerde Kerk van Zuilen. Het is dominee C.L.A.M. van Puyvelde en zijn echtgenote.

 

Oud Nieuws 15 augustus 1936

PASTOOR W.H.G. VAN ALBACH

Zondag heeft Zuilen met veel luister het zilveren priesterfeest van den Zeereerw. Heer W.H.G. van Albach, den herder der St. Ludgerusparochie gevierd.

Op den drukbezochten kerkdienst, waarbij wij o.a. vele besturen van diverse parochiale en interparochiale vereenigingen opmerkten, volgde om 1 uur een receptie in de grote zaal van het Pastoor Schiltehuis. De ontvangst had plaats in de grote zaal, welke een bloemendecor bezat, dat van veel sympathie getuigde.

Fotobijschrift: Dit is de heer Van Albach vele jaren later, van bovengenoemd feest ontbreekt tot nu toe een foto in de collectie…

Oud Nieuws 14 augustus 1953

Uitbreiding en vestiging industrieën in Zuilen

Een zestal verzoeken zijn bij ’t gemeentebestuur van Zuilen ingediend om ontheffing van de bepalingen der Hinderwet, allen betreffende uitbreiding of vestiging van industrieën in Zuilen. Het zijn de volgende:

van de N.V. Hoeks Machine en zuurstoffabriek te Schiedam tot het uitbreiden van haar zuurstoffabriek aan de Amsterdamsestraatweg 745 te Zuilen;

van A.J. Bovens uit Utrecht, tot het oprichten van een autogenische las- en snij-inrichting in het perceel Fortlaan 2-4;

van B. Schippers te Zuilen, tot het oprichten van een apparatenfabriek voor centrale verwarmings-installaties in het perceel St.-Willibrordusstraat 12;

verder D.C. v.d. Pool te Zuilen tot het stichten van een autogenische lasinrichting en het plaatsen van een boormachine in perceel Prinses Beatrixlaan 53;

de Stichting Malstra te ’s-Gravenhage verzoekt toestemming tot het oprichten van een autogene- en electrische lasinrichting in het perceel Fortlaan 4;

en de firma Dingemans te Zuilen vraagt vergunning tot het oprichten van een bakkerij voor brood en banket in de Minister Talmastraat 39.

B. en W. stellen voor alle gevraagde ontheffingen te verlenen.

Fotobijschrift: Daar zal het echtpaar Dingemans blij mee zijn geweest: alle aanvragen voor de ontheffing van bepalingen in de hinderwetvergunningen werden verleend (Zuilen werd enige maanden later toch opgeheven).

Oud Nieuws 13 augustus 1954

 GEMEENSCHAPSRAAD ZUILEN

Toch herinneringsbank bij het bevrijdingsmonument

Er komt ook een fontein

In de vergadering van de Zuilense Gemeenschapsraad, die Dinsdag 17 Augustus, des avonds half 8, in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Zuilen zal worden gehouden, zal aan de leden worden getoond een ontwerp voor de herinneringsbank aan de gemeente Zuilen.

Zoals men zich herinnert, kwam kort na de annexatie het gemeentebestuur van Utrecht met het voorstel, deze bank te plaatsen in het Julianapark, doch toen een en ander in de vergadering van de Gemeenschapsraad werd besproken, achtte men het beter een andere plaats daarvoor te kiezen.

Nadien gingen er hardnekkige geruchten, dat de bank zou worden vervangen door een fontein, die dan een plaats zou moeten vinden in de omgeving van het Bevrijdings-monument. De Utr. dienst van Gemeentewerken wil het aandenken thans een andere plaats geven. Op een terrein, gelegen tussen ’t Zand en Mariëndaal, zal een nieuwe R.K. Kerk worden gebouwd, waarvoor een plantsoen zal worden aangelegd en waarin men het aandenken een plaats wil geven. Op enige afstand daarvan komt ook een fontein, zodat men op één lijn zal krijgen het bevrijdings-monument, een fontein en de herinneringsbank. Het bestuur van de Gemeenschapsraad hoopt, dat de vergadering nu een definitief besluit zal nemen.

Bij de ingekomen stukken is o.m. een mededeling dat de heer H.C. de Wit is benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting Julianapark, en een dankbetuiging van B. en W. voor de bemoeiingen inzake het gehouden Lunapark. Verder zijn er enige mededelingen, o.a. dat door Utrecht rekening is gehouden met een betere verlichting van Mariëndaal, en dat bij diverse bushalten abri’s zullen worden geplaatst. De Gemeenschapsraad heeft aan B. en W. te kennen gegeven, dat er geen bezwaren bestaan tegen de aanvraag van het bestuur der Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs om gelden voor uitbreiding van het schoolgebouw aan de Prinses Margrietstraat, en omtrent de verandering van de inrichting van de Prins Bernhardschool.

Het bestuur van het Zuilense Fanfarecorps heeft aan het gemeentebestuur van Utrecht het verzoek gericht, om op 19 Mei (Hemelvaartsdag) en 30 Mei van het volgend jaar gebruik te mogen maken van het Julianapark voor het houden van een muziekconcours ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan. Het bestuur van de Gemeenschapsraad stelt voor ten deze een gunstig advies uit te brengen.

Van het gemeentebestuur van Utrecht is verder o.m. een schrijven ingekomen, dat het in de bedoeling ligt ongeveer f 700- subsidie te verlenen aan het badhuis Elinkwijk voor de kosten van schoolbaden, terwijl het aanleggen van speelvelden voor de jeugd de voortdurende aandacht heeft van het Utr. gemeentebestuur.

Prachtige foto van het monument. (Maar mevrouw staat een klein beetje in de weg.) De foto is gemaakt vanaf de bank, achter de twee bloembakken is een vijvertje met een fontein, en daarachter (van opzij gezien) het eigenlijke monument, dat onder de inwoners van Zuilen al snel de bijnaam ‘De doodskist’ kreeg. U mag raden waarom. Links kijkt u tegen de achterkant van de woningen in de Van der Pekstraat. De Plesmanlaan en de flats aan de Burgemeester Norbruislaan moeten nog gebouwd worden.

Oud Nieuws 12 augustus 1952

Uit een zweefmolen geslingerd

Met verwondingen naar het ziekenhuis

Op het kermisterrein aan de St.-Josephlaan te Zuilen is de 18-jarige G. K. uit Zuilen uit de zweefmolen geslingerd. Waarschijnlijk heeft hij geen gebruik gemaakt van de beveiligende ketting, die zich bij elke zitplaats bevindt. Hij brak een beentje van de linkerhand, kreeg verwondingen aan de elleboog en het oog en een bloeduitstorting. Na de eerste hulp werd de jongeman naar het Stads- en Academisch Ziekenhuis overgebracht. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat de constructie in orde was.

Fotobijschrift: de zweefmolen van bovenstaande kermis

Oud Nieuws 11 augustus 1908

De politie uit Zuilen dacht gisteren een persoon aangehouden te hebben, die in het algemeen politieblad gesignaleerd stond als verdacht van diefstal. Na den aangehoudene hierheen gebracht te hebben, bleek het de gesignaleerde niet te zijn. Vergissen is menselijk!

Fotobijschrift: een knipsel uit 1908. Weet niet of de bovenstaande veldwachter toen actief was. Maar hij werd het in ieder geval wel. (en als ik het mis heb: vergissen is…)

De heer Willem Hoek was veldwachter te Zuilen. Hij woonde aan de Amsterdamsestraatweg 947. De foto kreeg ik van een kleindochter, mevrouw Boven. Zei sprak over Willem Koek, maar nadat de foto in het vierde boek over de geschiedenis van Zuilen, onder de ogen van een groot aantal lezers kwam, werd duidelijk dat het om de heer W. Hoek gaat. Hij is vermoedelijk in 1881 geboren. Hij ziet er op de foto wel ouder uit dan 27, dus…