Oud Nieuws 17 december 1962

Storm liet Utrecht niet onberoerd

Veel brokken — geen gewonden

De zware storm die zaterdagnacht over Nederland trok, heeft ook in Utrecht zijn sporen nagelaten. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Wel werd er hier en daar vrij wat schade aangericht.

Tegen half elf kwamen er bij de politie verschillende telefoontjes binnen over stormschade. Zo begaf een bouwschutting in de Choorstraat het. De juist passerende K. Leverink (62) kreeg de planken op zich. Letsel liep hij er niet bij op.

Op het Smaragdplein werden 10 houten schotten over een afstand van 50 meter weggeslingerd. Ruiten van winkels sneuvelden daardoor. Eveneens op het Smaragdplein werd een ruit van 2,5 bij 3 meter van het filiaal van P. de Gruyter door de wind ingedrukt. De politie heeft de filiaalhouder van het gebeurde in kennis gesteld, zodat er maatregelen genomen konden worden.

Daken werden afgerukt van bouwketen op de hoek van de Laan van Maarschalkerweerd en de Koningslaan en aan de Prinses Irenelaan. Het eerste dak kwam in een weiland terecht, het andere in een plantsoen aan de overkant van de Prinses Irenelaan.

Ook opgetuigde kerstbomen konden het geweld van de storm niet aan. Drie waaiden om: op het Kouwerplantsoen, het Lodewijk Napoleonplantsoen en de Koningin Wilhelminalaan.

Voorts is er een hek weggewaaid van het terrein aan de Saffierlaan waar een nieuw bejaardentehuis komt en is een raam losgeraakt van perceel Raadwijk 4-bis. Dit raam is door de politie vastgezet.

Verder waren er tientallen meldingen van losgeraakte zinken dakgoten en dakpannen, die naar beneden kwamen.

Fotobijschrift: DOOR de hevige wind werd zaterdagnacht het dak losgerukt van een bouwkeet aan de Prinses Irenelaan te Utrecht. Het kwam enkele meters verder in een plantsoen terecht.

Oud Nieuws 16 december 1932

Jubileum J. van Driel

 

(D.D.) — Onder vele blijken van belangstelling herdacht heden de heer J. van Driel, brievenbesteller te Zuilen, den dag dat hij 25 jaren geleden als zoodanig bij de Posterijen werd aangesteld.

Van deze 25 jaren was de jubilaris 16 ½ jaar in de gemeente Kerkdriel werkzaam en sedert Augustus 1924 in Zuilen.

Daar de jubilaris gedurende zijn diensttijd in Zuilen met de meeste nauwgezetheid dagelijks veel lief en leed aan huis bezorgt, meenden de inwoners in den bestelkring Oud-Zuilen, dat deze dag voor hem dan ook niet onopgemerkt mocht voorbijgaan; vandaar dat zich dan ook een commissie vormde. Ook de buurtbewoners van de De Bazelstraat, waar de jubilaris woont, lieten zich niet onbetuigd. Zij toch richtten reeds twee dagen te voren een eerepoort op voor zijn woning met als opschrift „Hulde aan den jubilaris” terwijl zij de woning van binnen versierden.

Dat de jubilaris zeer in den bestelkring Oud-Zuilen wordt gewaardeerd, moge blijken uit het feit dat hem ter herinnering aan dezen dag bij monde van den heer ir. H. Rusting, voorzitter der huldigingscommissie, met een toepasselijk woord namens alle inwoners in voornoemden bestelkring een huldeblijk werd aangeboden, bestaande uit een gouden horloge met inscriptie, vergezeld van een gouden ketting. Onder hen die hunne gelukwenschen kwamen aanbieden, behoorden o.a . het bestuur van den Bond der Posterijen en Telegraphie, oud-collega’s uit Maarssen, Kerkdriel en Zuilen, terwijl eveneens de burgemeester van Zuilen, mr. M.M. Kwint, de kantoorhouder van het postkantoor Elinkwijk, alsmede de houdster van het Post-station Dorp Oud-Zuilen, hun felicitatie’s aanboden.

De verkoop is van start! Mijn 90ste boek!

Vanaf vandaag, 15 december start de verkoop van mijn 90ste boek over de geschiedenis van Zuilen.

Bij de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht leefde het idee om de rijke Zuilense geschiedenis van Zuilen onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Zo ontstond uiteindelijk een muurschildering op de muur van de flat op de hoek Amsterdamsestraatweg-St.-Ludgerusstraat. Daarop schilderde kunstenaar Jos Peeters niet alleen de plattegrond van Zuilen, hij verlevendigde deze met 77 aandachtspunten uit de Zuilense geschiedenis. Vandaar de naam van dit boekje:

DE GESCHIEDENIS VAN ZUILEN OP 30 M2
GESCHILDERD DOOR JOS PEETERS

Het werd een boekje met 180 pagina’s, een voorwoord van wijkwethouder Klaas Verschuure en een eplioog van Jos Peeters, het verhalen over de 77 items werd aan mij overgelaten.

Dus mocht ik de verhalen vertellen. Van Slot Zuylen, via Mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’, de kermis op de St.-Josephlaan, kerken, de Ronde van Zuilen, Werkspoor, Demka, de Borstelfabriek, Jachtwerf ‘De Klop’, scholen, Elinkwijk, Hercules, HMS, naar de schaapsherder van Zuilen, Geurt van den Brink.  Kortom, alle 77 items passeren de revue. Naast een pagina tekst per item vindt u op de andere bladzijde twee foto’s: de foto die door Jos Peeters gebruikt werd om te vertalen in de muurschildering en het resultaat dat op de muur is terechtgekomen.

Ben er trots op. Niet alleen omdat het mijn 90ste boek geworden is, maar óók dat het verkocht kan worden voor slechts 10 euro per stuk!

Beperkte oplage, dus…

Het boek is te koop in het Museum van Zuilen aan de Amsterdamsestraatweg 569 (te Zuilen natuurlijk). We zijn open: woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur.

Mijn 90ste boek!

 

 

Oud Nieuws 15 december 1954

Goed nieuws van Sint

Verschillende mededelingen zijn reeds gedaan over het bezoek van Sint Nicolaas en zijn knechten aan onze stad, waaruit men kan afleiden, dat het drukke dagen voor dit gezelschap zullen worden. Utrecht-Noord zal de Sint op Zaterdag 27 November begroeten, als hij des middags 3 uur aankomt in het Merwedekanaal bij de Demka. Een rondgang door de Wijk volgt daarna. Op 15 December zal de Goedheiligman afscheid nemen van de kinderen in het Pastoor Schiltehuis. Dan wordt opgevoerd “Sprookjesland”, een alleraardigste kinder-operette.

Maandag 29 November zal de Sint de gast zijn van “Volksbelang”, en een rondgang door die wijk maken.

Om 19 uur wordt vertrokken vanaf de Marnixlaan, en vervolgens de J.S. de Rijksstraat, Adr. v. Bergenstraat, Burg. van Tuyllkade, De Lessepsstraat, Swammerdamstraat, Willibrordusstr., Sweder van Zuylenweg, v. Egmontkade, R. v.d. Hamkade, Ahornstr., Omloop, Laan van Chartroise, Ondiep, Nieuwlichtstraat en Marnixlaan. De besturen van de diverse verenigingen zullen een grote optocht formeren en de Sint en zijn gevolg begeleiden.

Fotobijschrift: ‘een cast die heeft opgetreden op het toneel van het Pastoor Schiltehuis’, het is niet zeker of dit ook de groep uit bovenstaand artikel is. Het lijkt wel een sprookje… (maar het verhaal gaat natuurlijk over de Sint die op  15 december nog actief is!)

 

Oud Nieuws 14 december 1966

beatclubs onder de loep

ART 66, gevestigd in het Pastoor Schiltehuis, Willibrordusstraat, Utrecht. De zaal: groot (kan 500 man bergen), bioskoopklapstoeltjes langs de kant, lange houten tafels. Doet denken aan het A’dams Rembrandttheater. Kortom, een goede plek om te beaten zonder onmiddellijk grote vernielingen te veroorzaken. Frappant: stemmige muurschilderingen van religieuze aard en gekruisigde Jezus boven het toneel. Behalve frisdranken en pils worden ook rollen snoep, chips en andere nijen verkocht. Dagen: vrijdag- en zondagavond. In het algemeen spelen er goede, vaak bekende groepen (soms onder auspiciën van Jacques Senf). Zo hoorden wij er Tee Set, Q 65, Earrings, Bintangs. Publiek: deels dansers, deels luisterenden, die zich opstellen voor het toneel waarop de groep zich bevindt. Leeftijd: 14-20. Redelijke entreeprijs. Een acht.

Fotobijschrift: …’stemmige muurschilderingen van religieuze aard’… De heer Van den Hout heeft er zich met hart en ziel aan gewijd. Maar wie heeft goeie foto’s van die prachtige muurschilderingen? De vier jaargetijden?

Oud Nieuws 13 december 1949

De Fortlaan te Zuilen

Van een onzer lezers ontvingen wij dezer dagen een klacht over de zeer slechte toestand, waarin de Fortlaan te Zuilen verkeert. Deze laan loopt van de Daalseweg naar de Vecht, en aan het einde er van bevinden zich enige industriële ondernemingen, waar een flink aantal personen werkzaam is. Wij hebben ons zelf overtuigd en zijn tot de overtuiging gekomen, dat de weg, vooral in regendagen zeer slecht is. Maar… het gedeelte van deze laan, dat loopt tot de fabrieken, behoeft door de arbeiders niet meer gebruikt te worden, omdat men deze kan bereiken via de evenwijdig lopende Beatrixlaan. Jaren geleden was dit anders, toen was deze laan afgesloten, wat nu niet meer het geval is. Blijft dan nog over het gedeelte van de Fortlaan, dat loopt langs en door de daar gevestigde fabrieken en werkplaatsen, en dat inderdaad eveneens zeer slecht is. Doch ook hier is een “maar” aan verbonden, want bij onderzoek is ons gebleken, dat de onderhoudsplicht niet berust bij de gemeente, doch bij een drietal industriële ondernemingen, aldaar gevestigd. Waarom deze thans in gebreke blijven de laan te onderhouden, is ons niet geheel bekend, en ook weten wij op heden nog niet, in hoeverre het gemeentebestuur hen daartoe kan verplichten. Wij meenden echter goed te doen, het bovenstaande ter kennis van degenen te brengen, die de weg moeten gebruiken, opdat zij weten, wat de oorzaak van een en ander is.

 

Fotobijschrift: Langs de Vecht was natuurlijk een aantal industriën gevestigd, van glasfabriek tot jachtwerf. De alternatieve/kortere weg (begint als een pad) van de Vecht naar de Daalseweg was druk gebruikt en werd Hovenierslaan genoemd. Uiteindelijk werd dat de Beatrixlaan. 

 

Fotobijschrift: Langs de Vecht was natuurlijk een aantal industriën gevestigd, van Glas fabriek tot 

Oud Nieuws 12 december 1961

Gemeenschapsraad zegt:

Noodtoestand bij het kleuteronderwijs in Zuilen

„Bouw kleuterscholen in onze wijk” was maandagavond de dringende wens van de hele Zuilense gemeenschapsraad. Over het hoofd van B. en W. en dus van wethouder Van der Vlist heen — „die zouden dat zelf ook wel willen” — tot hogere instanties, omdat op het gebied van de huisvesting van het kleuteronderwijs in Zuilen van een noodtoestand kan worden gesproken.

Aanleiding tot deze hartekreet was een voordracht van B. en W. om de hulpschool aan de W.J. Bossenbroekstraat te verplaatsen naar het Zwanenvechtplein, waar de vier lokalen van deze hulpschool zouden worden ingeschakeld bij het vglo-onderwijs.

„Laat die hulpschool staan en gebruik haar voor kleuteronderwijs”, opperde de heer Th. Ruijgrok (PvdA). „Het verplaatsen kost ook geld en voor een paar centen meer kan die vglo-school tóch worden uitgebreid”. „Mijn idee”, vond de heer J. Hoeflaken (Chr. Part.). „Kritiek wil ik niet uitoefenen, maar in de provincie wordt toch heel wat meer aan de bouw van kleuterscholen gedaan dan in onze gemeente”. En de heer W. Vergeer vond dat het gemeentebestuur eleganter zou hebben gehandeld door eerst eens aan de gemeenschapsraad advies te vragen dan direct maar met een voordracht te komen.

Het slot van de klaagzang was dat de gemeenschapsraad er zijn spijt over uitdrukt dat de vier lokalen van de hulpschool niet aan het kleuteronderwijs ten goede zullen komen. Maar als het niet anders kan, vraagt men het gemeentebestuur op dit punt toch voor alles actief te willen blijven.

Tweemaal kermis

De kermissen in de wijk Zuilen zijn voor het volgend jaar alweer verdeeld. Daar mogen er slechts twee worden gehouden en dus was men gauw klaar. De wijkvereniging Volksbelang Utrecht-noord en de stichting Gemeenschap Zuilen kunnen in 1962 trachten hun kas door zo’n kermis wat te spekken, wanneer B. en W. er tenminste mee akkoord gaan.

Een hiep-hiep-hoera werd bijna aangeheven voor de nu uitgewerkte plannen tot bouw van een kinderinstructiebad aan de Prinses Irenelaan. De gemeente Zuilen had hier destijds nog een fikse som voor beschikbaar gesteld en men vond dat Utrecht dit geld prima had beheerd, al had men natuurlijk liever gezien dat het bad eerder zou zijn gebouwd. „Maar het begint er nu op te lijken”, vond men.

Hamerstukken waren de mededelingen van B. en W. dat er abri’s zullen komen bij de aanlegsteigers van de gemeentelijke veerpont over het Merwedekanaal bij Keulsekade en Neutronweg en dat bij thuiswedstrijden van Elinkwijk een nieuwe parkeerregeling wordt overwogen. De gemeenschapsraad moest ook een lid van het bestuur voor de gemeentelijke instelling van maatschappelijke zorg benoemen. Twee kandidaten werden gesteld: mevrouw N. Perrenet-Velds (PvdA) en de heer M. Hendriks (KVP). Het werd mevrouw Perrenet met 13-7 stemmen. Als nieuw lid werd mevrouw J.M. Jongenelen-Mathot geïnstalleerd. Zij voegt zich in de rij van de KVP-fractie.

 

Fotobijschrift: kleuters in Zuilen werden bij gebrek aan klaslokalen op heel veel plekken ondergebracht. Dit zijn kleuters van de Prinses Ireneschool die tijdelijk onderdak kregen in het Ontspanningsgebouw van Werkspoor.

Oud Nieuws 11 december 1967

Jongens vernielen met sneeuwballen ruiten

(Van een onzer verslaggeefsters)

UTRECHT — Twee scholieren, van 11 en 12 jaar, zijn zaterdagmiddag door de kinderpolitie gehoord omdat zij bij het sneeuwballengooien tien ruiten hadden vernield. De ruiten sneuvelden in de Prinses Ireneschool aan de Johannes Uitenbogaertstraat. Na verhoor zijn zij aan hun ouders meegegeven.

Oud Nieuws 10 december 1953

Voorjaar in de winter

Kuikentjes in December! — Dat het zachte weer ook in de dierenwereld invloed oefent, bewijst bovenstaand plaatje. Het is de hen Hermelijn, die haar eigenaar de heer J.C. Marbus, Werner Helmichstraat 75, Zuilen, vier springlevende kuikens als een late St. Nicolaas-surprise aan bood. Het spreekt wel vanzelf, dat de beestjes onder deze omstandigheden bijzondere zorg vragen, doch daarvoor zal de heer Marbus zeker wel zorgen!

Oud Nieuws 9 december 1961

Jan Overdijkstraat krijgt trottoirs

Ter bevordering van de verkeersveiligheid is het nodig in de Jan Overdijkstraat en omgeving trottoirs aan te leggen, zo schrijven B. en W. van Utrecht de gemeenteraad. Een gedeelte van de stroken grond die daarvoor nodig zijn is in erfpacht bij de Utrechtse bouwvereniging Prinses Juliana. Er zullen dus nu enkele stroken uit de erfpacht moeten worden genomen. Dientengevolge zullen de canons moeten worden verlaagd. B. en W. stellen de raad voor hiertoe te besluiten .

De Jan Overdijkstraat in nieuwstaat. Maar het verkrijgen van echte trottoirs heeft dus nog wel even (zo’n 36 jaar!) geduurd!