Oud Nieuws 19 juli 1956

Zuilense dag in voorbereiding

De vorig jaar in de wijk Zuilen opgerichte Stichting Gemeenschap Zuilen, bedoeld als stimulerend orgaan van en voor verenigingen uit dit Utrechtse stadsdeel, treft voorbereidingen voor het houden van een Zuilense dag. Op deze dag, waarvan de datum nog niet bekend is, maar die men wil laten samenvallen met het gereedkomen van de feestverlichting in het Julianapark, kunnen alle Zuilense verenigingen hun activiteiten en prestaties tonen. De eerste Zuilense dag zal een bescheiden vorm hebben, maar door een jaarlijkse herhaling wil men geleidelijk tot een grotere opzet komen. Er zal een toneelconcours gehouden worden waaraan vier Zuilense verenigingen deelnemen. Het Rooms Toneel geeft op 22 september in het Pastoor Schiltehuis een opvoering van Het hoedje van Marius. La Verduloj (arbeidersseperantisten) komt 6 oktober in het Pastoor Schiltehuis met Pinky. De spelers van St. Ludger brengen 25 november De fluwelen handschoen. Tot besluit van deze serie speelt de personeelsvereniging Demka 22 december Directeur Fanny in het gebouw van K. en W.

Geen fotobijschrift. Maar wel reclame. de ‘Zuilense dag’ is indertijd niet van de grond gekomen. maar wat let ons? Jaarlijks op 22 september iedereen de vlag uit!

(VLAG VAN ZUILEN, TE KOOP IN HET MUSEUM VAN ZUILEN € 15.-)

 

Trots op Werkspoor, filmpje I

Filmpjes van Werkspoor vanaf de Werkspoortafel.

Enige maanden geleden bezocht Peter Bastiaanse het Museum van Zuilen. Hij was direct onder de indruk van de Werkspoortafel, een stukje Werkspoor op schaal, dat we in het Museum van Zuilen hebben gebouwd.

Verwoed hobbyist-filmer als hij is, was al snel zijn reactie: ‘Dat ga ik filmen’. Het idee moest even in de ijskast (tot de winter van 2018-2019) want hij was nog bezig met een documentaire die eerst af moest.

Nog geen week later belde hij, hij wilde het nu al doen. En deed dat ook. Daarna heb ik in zijn studio mogen inspreken en kon de heer Bastiaanse aan de slag om er iets moois van te maken. Knippen, plakken, geluid, special effects, enz.

Voor de niet-kenners onder u: de Werkspoortafel is geen fantasie-product. Aan de hand van foto’s hebben we op de tafel deze foto’s nagebouwd. Het idee was snel geboren om juist van deze foto’s filmpjes te maken, en – nog leuker idee van Peter – ik moest als ‘museumdirecteur’ de foto’s ter plekke op de tafel toelichten.

In dit eerste filmpje wordt ook even uitgelegd wat/wie Werkspoor was. Er hangen 13 foto’s, en vandaar dat we het idee hadden om (voorlopig) een serie van 13 stuks te maken. Iedere week een ander exemplaar, dus de komende drie maanden, ’s woendags kunt u een nieuw filmpje van ons verwachten.

Veel kijkplezier!

Oud Nieuws 18 juli 1950

Gevaarlijke manier om fiets schoon te maken

Het veertienjarig zoontje van de familie K. in de Prof. Wattjesstraat te Zuilen, zou de ketting van zijn vaders rijwiel netjes schoonmaken. Het ventje nam een bus, deed er een hoeveelheid petroleum in en begon toen met zijn schoonmaak-arbeid. Hij meende echter dat uitkoken vlugger en afdoender zou zijn, stak daarom het gas aan en zette de bus met petroleum op de vlam. Natuurlijk sloeg het vuur in de bus doch die jongen had de tegenwoordigheid van geest een nijptang te grijpen, daarmee de bus te pakken en het geheel door de keukendeur naar buiten in de tuin te slingeren. Juist naderde daar een vriendinnetje, de 10-jarige P., die de brandende petroleum tegen het lichaam kreeg waardoor haar kleertjes vlam vatten. Gillend zetten zij het op een lopen. Zeer vlug waren omwonenden aanwezig om het vuur te doven. De opgelopen verwondingen waren van ernstige aard, en nadat Dr. D. de eerste hulp had verleend, werd het meisje naar het Stads- en Academisch Ziekenhuis vervoerd.

 

Foto van de Prof. Wattjesstraat. Collectie: Het Utrechts Archief

 

Oud Nieuws 17 juli 1783

En eindelyk is befloten aan den Hoog Edelgeboorenen Heere, Jonkheer Willem René van Tuyl van Serooskerken, Heer van Zuilen, wegens deszelven edelmoedig gedrag in ’t aanmoedigen van het begraaven der Lyken buiten de Kerke, en ’t fchenken van den grond tot eene Begraafplaatfe voor dezelven, te Zuilen voornoemd, te offereeren de Goude Medaille.

Oud Nieuws 16 juli 1901

ZUILEN, 11 Juli. Gisterenavond had alhier het eerste concert plaats van het “Zuilensche fanfarecorps” onder leiding van haren directeur de heer F.J. Odijk.

In aanmerking genomen de korte tijd van bestaan (de vereeniging werd opgericht in Februari l.l.) moeten wij volmondig erkennen dat het ver onze verwachting overtrof.

Na het tweede nummer van het programma nam de burgemeester, de heer C. Plomp, het woord en bracht hulde aan den ijverigen directeur die in zoo’n korten tijd zooveel goeds tot stand bracht.

De heer J. Plomp bracht, na afloop van het programma namens de geheele burgerij van Zuilen zijn welgemeende dank en uitte den wensch dat èn corps èn directeur steeds één zouden blijven en in de toekomst aan de Zuilenaars nog vele genoeglijke avonden zouden verschaffen.

Fotobijschrift: Een van de oudst bekende foto’s van het Zuilens Fanfare Corps. De mannen(!) hebben nog geen uniformen, het is een drie-delig zwart kostuum – multifunctioneel – waarvan het Museum van Zuilen het kostuum kreeg van de onlangs overleden erelid en erevoorzitter Cees Koning.

Oud Nieuws 15 juli 1949

Jubileum brigadier Versteeg

Gisteren herdacht de heer A. Versteeg, Nicolaas Sopingiusstraat 56, brigadier van politie te Zuilen, de dag, waarop hij vóór 25 jaar in politionele dienst trad.

De hoofdinspecteur van politie, de heer H. Verhagen, kwam hem persoonlijk de gelukwensen aanbieden, vergezeld van fraaie bloemen, wat ook geschiedde door de inspecteur van politie, de heer de Vries. Van de gezamenlijke collega’s ontving hij een vulpen ten geschenke, terwijl velen van hen, voor zover hun dienst zulks toeliet, de jubilaris kwamen gelukwensen. Van de prof. afd. van de Chr. Bond van Politie-personeel ontving de heer Versteeg een lederen portefeuille, en van de landelijke Bond eveneens een geschenk.

Fotobijschrift: Wat de politie tegenwoordig met een mooi woord ‘publieksopvang’ noemt, werd in Zuilen gedaan door deze agenten. Zij maakten het proces verbaal op van uw aangifte(n) en/of overtreding(en). Daar waren overtredingen bij waar nu niet meer zoveel aandacht aan geschonken wordt. (Als je vroeger op de fiets je hand niet uitstak als je de hoek om wilde, dan werd je op de bon geslingerd!) Links is adjudant Hoog-Antink, rechts zit adjudant Arie Versteeg. Wie er voor het raam stond is ‘niet helemaal duidelijk’, maar vermoedelijk is het Arie de Ruiter.

Oud Nieuws 14 juli 1930

Het terrein “Zeldzaam”.

In verband met den zich in den laatsten tijd sterk uitbreidenden verkoop van grond in de aan de Gemeente toebehoorende terreinen, gelegen tusschen den Daalscheweg en de in 1928 ten behoeve van de Ludgeruswijk achter de hofstede “Zeldzaam” gegraven gracht, alsmede het terrein gelegen tusschen ’t woningcomplex van de woningbouwvereeniging “Zuilen” en de Ludgeruswijk, en de daarmede gepaard gaande toeneming van de bebouwing aldaar, is het noodig thans tot den aanleg van een aantal nieuwe straten in deze omgeving over te gaan.
Door den aankoop van terreinen van de familie Bosch van Oud-Amelisweerd is het thans ook mogelijk geworden om de noodige verbindingen met de Van Egmontkade en de Van Hoornekade, tot stand te brengen, waarbij tegelijkertijd deze beide kaden kunnen worden doorgetrokken.
Door het te verrichten graafwerk komt pl.m. 11.000 m3. grond beschikbaar, welke kan worden gebruikt voor de in het nieuwe stratenplan opgenomen wegen. Blijft het graven van de grachten achterwege, dan zullen naar raming meerdere kosten tot een bedrag van f 22.000 moeten worden gemaakt, voor den aanvoer van zand.
Aangaande de aanleg van wegen merken B. en W. het volgende op. De Van Egmont- en de Van Hoornekade zullen onder het profiel van de reeds bestaande straten worden doorgetrokken, waardoor een rijweg ontstaat van 8M. breedte, terwijl aan weerszijden van de te graven gracht een rij bomen is gedacht. De trottoirs zullen een breedte krijgen van 3.33M.
Van den hoofdverkeersweg in noordelijke richting zal voorloopig slechts ’n gedeelte worden aangelegd langs den zuidwestelijke kant van de bestaande gracht. Deze weg is gedacht op een breedte van 8 M. rijweg met een trottoir van 5.50 M., waarin boombeplanting wordt aangebracht. Langs den waterkant van den gracht kan nog een voetpad worden gelegd met een boomenrij. De rijweg in den Sweder van Zuylenweg, is op 10 M. breedte ontworpen met daarlangs trottoirs van 6.07 M. en 3.93 M.
De overige wegen krijgen alle een breedte van ongeveer 12 M. met de gewone indeeling, nl. een rijwegbreedte van 6.24 M. met trottoirs van 2.88M.
In de omgeving van de hofstede “Zeldzaam” is een grasgazon ontworpen. De aldaar aanwezige boomen zullen zooveel mogelijk worden gespaard.
Bij den opzet van het stratenplan is in hoofdzaak het ontwerp-uitbreidingsplan gevolgd. Echter is rekening gehouden met enkele wijzigingen, waarop het Gemeentebest. van Zuilen naar B. en W. onlangs is gebleken, prijs stelt en welke bij hen gehoord de Fabricage-Commissie, geen bezwaar heeft ontmoeten.
Wat de waterverversching in de grachten betreft, ligt het in het voornemen de bestaande grachten te verbeteren en voor de nieuwe te graven grachten een zoodanige zuivering door middel van riolen en duikers aan te brengen, dat geen hinder van stank is te vreezen.
Het graafwerk ten behoeve van de grachten zal door ongeschoolde werkloozen kunnen worden verricht.
De totale kosten van de uit te voeren werken zullen f 435.075 bedragen.

Fotobijschrift: de term ‘Het terrein “Zeldzaam” betreft de hofstede die aan de Daalseweg stond, ongeveer ter hoogte van het huidige Bisschopsplein. Van deze hofstede zijn tot nu toe geen foto’s bekend, maar wel deze tekening die ooit werd gemaakt voor de toenmalige bewoonster, mevrouw Van Eck.

Zeldzaam ben ik hier van voren, uitgetekend naar behoren

Zeldzaam vindt men liever oord, dat de stedeling meer bekoord.

‘Zeldzaam’ mag mijn naam wel zijn, hier gebruikt men thee en wijn

’t Staat te lezen op het hek: Welkom steeds bij Vrouw van Eck.

 Zeldzaam ziet men mooier stal, lekker room en wat niet al

Boter, kaas, puik, wijn en bier, alles kan men krijgen hier.

 

Oud Nieuws 13 juli 1936

Expositie fröbelschool

In de Salvator Fröbelschool in de Koppestokstraat werd gisteren een tentoonstelling gehouden van het werk door de leerlingen der drie klassen van deze instelling, vervaardigd.

Twee lokalen waren noodig om de vele mooie knutselwerkjes, die een uitnemend beeld gaven van de wijze waarop de kleuters nuttig en aangenaam bezig worden gehouden, uit te stallen. Het werk bestaat uit hoofdzaak uit vlecht-, knip-, en plakwerk waaronder ware kunststukjes. Bezien wij het werk der verschillende klassen, dan valt duidelijk de vordering der leerlingen waar te nemen: de aanvankelijk eenvoudige plakwerkjes in de eerste klas zijn in de hoogste klasse vervangen door ingewikkelde vlecht- en knippatronen. Wij zagen zelfs een aantal Zeppelins van vlechtwerk.

Al deze fraaie voorwerpen werden door de jeugdige leerlingen zelf vervaardigd.

Tijdens deze tentoonstelling was een aantal kinderen op leuke stoeltjes aan practische tafeltjes aan het werk en om het uur werden zij door anderen vervangen. Het vrij groote aantal bezoekers toonde groote belangstelling voor het vervaardigen der voorwerpen.

Fotobijschrift: opname van een lokaal uit de Salvator kleuterschool. 

Oud Nieuws 12 juli 1932

Als ik eens…

Ja, als ik eens iets te zeggen had, dan zou ik – iemand die de stad Utrecht lief heeft en haar gaarne zou maken tot de primus inter pares – er eens hartelijk over gaan denken of er van het ,,Julianapark”, dat terecht zoo geliefd is. en dat reeds een prettige verzameling dieren bezit, niet een echt dierenpark te maken zou wezen.

De menschheid is nu eenmaal verzot om een verzameling dieren te zien en laat ik u eerlijk zeggen, dat ik ook behoor tot hen, die gaarne ,,Artis”bezoeken.

Nu weet ik wel, dat het niet mogelijk is om in Utrecht een stichting (niet in juridischen zin bedoeld) als ,,Artis” in het leven te roepen, dat zou teveel in de papieren loopen. Maar eenige uitbreiding ware toch wellicht nog aan de Utrechtsche dierenverzameling te geven, zoodat zij, meer nog, dan tot heden het geval is, een attractie van onze goede stad zoude worden.

Ik heb al eens eerder betoogd, dat Utrecht, als stad in het centrum des lands, en in waarheid ook een middenpunt, zeker nog een groote toekomst tegemoet kan gaan. Van Utrecht uit kan elk punt van Nederland op gemakkelijke wijze in één dag bezocht worden en dus mag men onze goede stad heusch wel propageeren als het beste uitgangspunt voor hen, die ons land willen leeren kennen.

Ik geloof zeker, dat we het zoover zouden kunnen krijgen, mits we er dan maar tegelijk voor zorgen, dat onze eigen stad den vreemdeling ook zooveel attracties biedt, dat hij alleen daarom reeds niet een andere stad boven de onze prefereert.

Nu besef ik zeer goed, dat niet enkel een dierenpark voldoende is om de vreemdelingen te trekken. Maar een dierentuin kan toch van de atracties er één uitmaken. Noemde ik bij een vroegere gelegenheid ook niet reeds het Spoorwegmuseum, dat uitbouw verlangt en dat ook een der aantrekkelijkheden van onze stad kan worden? En is Utrecht, bloemenstad, ook niet een mijner idealen, alleen al met het doel Utrecht te maken tot een geliefd oord?

En zoo is er meer.Maar daaronder behoort wis en zeker ook het dierenpark.

Daarom… als ik eens…

Maar ik heb nu eenmaal niets te vertellen… dus?

Mr. A.L. SICKENS.

Fotobijschrift: Het hertenkamp van het Julianapark (in de tijd dat ‘de hertjes nog gevoederd mochten worden’.)