Oud Nieuws 20 september 1957

Oranje-Groene Kruis opende modern wijkcentrum

Aanwinst aan Plesmanlaan

(Van een onzer verslaggevers)

Donderdagmiddag is aan de Dr. Plesmanlaan in de wijk Zuilen te Utrecht het nieuwste wijkcentrum geopend van de Stichting kring Utrecht van het Oranje-Groene Kruis. Het is een naar de eisen des tijds uitgerust medisch wijkcentrum, waarin tevens een consultatiebureau voor zuigelingen is gevestigd.

Op de parterre vindt u een modern ingerichte boxenkamer, spreekkamer van de arts en de wijkverpleegster en een magazijn met verplegingsartikelen. De wijkzuster is zuster M. van Kouterik. Het meest trots was zij op de babyweegschaal die een relatie aanbood aan het nieuwe wijkcentrum. Het schat van bloemen versierde na de plechtigheid de boxenkamer.

Het woord werd gevoerd door dr. M.A. van Melle, voorzitter van de kring Utrecht van het Oranje-Groene Kruis. Hij vertelde over de voorgeschiedenis van het wijkcentrum en dankte allen, die aan de totstandkoming van het centrum voor gezondheidszorg aan de Plesmanlaan hebben bijgedragen.

Mr. H.J. Koerts, chef van de afdeling maatschappelijke aangelegenheden en statistiek van de Utrechtse gemeentesecretarie, sprak namens B. en W. over het belang van de samenwerking tussen de kruisverenigingen onderling en met het college van B. en W.

De heer F.C.C. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen (sr.) haalde herinneringen op uit de tijd van het zelfstandig bestaan van het dorp Zuilen. Wij hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken naar de toekomstige. Deze spreuk, die de heer van Tuyll indertijd eens had gekregen, was hem altijd in herinnering gebleven. Voorts stelde de heer van Tuyll de waardevolle taak van de wijkzusters in het licht en gaf hun de beste wensen mee voor de toekomst.

Namens de gemeenschapsraad Zuilen waren de heren J.J. Hoeflaken en K. Kievit aanwezig en namens de G.G. en G.D. dr. A.A. Koopal. Verder zagen wij de heer C.J.W. Frijlink, provinciaal kinderarts, ds. C.G.H. Blok, ds. C. Brouwer (hervormde predikanten), ds. W. Schouten (gereformeerde predikant) en ds. K.E.E. Heintze (luthers predikant). Ook waren er vertegenwoordigers van kerkenraden en wijkkerkenraden.

Ds. B. van Ginkel representeerde het bestuur van het Diaconessenhuis.

Wij merkten ook op de vrouwenarts dr. H. Heyster, de kinderarts A. Lamberts en mevrouw T.H. van Loon-Wierenga, de kinderarts van het consultatiebureau aan de Plesmanlaan.

Namens het hoofdbestuur van het Oranje-Groene Kruis was de secretaris-generaal, de heer R. Smith jr., aanwezig.

Fotobijschrift: Zuster M. van Kouterik, wijkzuster in het wijkcentrum van het Oranje-Groene Kruis aan de Plesmanlaan te Utrecht, dat donderdag werd geopend, was wat trots op de nieuwe babyweegschaal en op de prachtige bloemen, die men bij de feestelijke plechtigheid had laten bezorgen.

Trots op Werkspoor deel 10

 

Daar schrik zelf een beetje van: deel TIEN al in de serie Trots op Werkspoor met die prachtige filmpjes van Peter Bastiaanse.

Dit keer gaat het over de trambouw bij Werkspoor. Voor de grote steden in Nederland bouwde de fabriek trams (dus ook voor Utrecht! Het gemeentebstuur van Zuilen betaalde indertijd f. 4.000 aan Utrecht zodat de opdracht voor nieuwe trams naar Werkspoor ging.)

Deze investering was dik verantwoord, het scheelde heel veel werkloosheidsuitkering.

In anderhalve minuut bent u weer een beetje trotser op Werkspoor

 

Oud Nieuws 18 september 1923

Nieuwe straatnamen

——

B en W dezer gemeente hebben besloten aan eenige nieuw aangelegde straten een naam te geven en van een bestaanden weg de naam te veranderen, t.w.:

…Aan den weg, loopende van de rivier de Vecht in Zuidwestelijke richting langs de boerderij Chartoise en kruisende den Amsterdamsstraatweg naar den spoorweg Utrecht–Amsterdam, dien van Marnixlaan;

Aan den straat, loopende in het verlengde van de Mariëndaalstraat tot de Marnixlaan, dien van Groen van Prinstererstraat;

Aan de straat, loopende ten Noordoosten van en evenwijdig aan de Groen van Prinstererstraat, tot de Marnixlaan, dien van Abraham Kuyperstraat;

Aan den weg in het verlengde van de Royaards van de Hamkade en loopende van de Thorbeckelaan naar de Marnixlaan, eveneens die van Royaards van de Hamkade;

Aan de straat, loopende van de Groen van Prinstererstraat naar de Royaards van de Hamkade, dien van Keucheniusstraat.

Fotobijschrift: De Marnixlaan uit de tijd dat ‘ringweg’ nog betekende dat je een sierraad om je vinger kwijt was.

Oud Nieuws 17 september 1947

Zuilen

EEN GOEDE BUUR

Dat een goede buur altijd nog veel waard is, ondervond B. Hij was boodschappen gaan doen en had zijn woning afgesloten, doch nauwelijks was hij weg, of de buurman O. bemerkte dat er brand was ontstaan. De gordijnen en overgordijnen brandden en het houtwerk schroeide reeds. Buurman bedacht zich niet lang en wist door krachtig ingrijpen erger te voorkomen.

ERNSTIGE BOTSING

Twee auto’s reden op de Straatweg te Zuilen achter elkaar in de richting van Utrecht in tamelijke vaart. B., de bestuurder van de eerste wagen, stopte zeer plotseling, met als gevolg, dat de tweede wagen, gereden door G., er tegenop botste. De schade was zeer aanzienlijk.

DAT LUKTE NIET

Een overtreder van de verkeersvoorschriften werd aangehouden en gaf een valse naam op, n.l. B…. Doch de volgende dag, toen de overtreder zich nog voldaan voelde over het feit dat hij de politie zo fijn om de tuin had geleid, liep hij in de armen van dezelfde agent. Hij kreeg nu nog een extra bonnetje.

ZUILENS BELANG.

Op 22, 23 en 24 September zullen de feestavonden worden gehouden van de Stichting Zuilens Belang. Ze zullen plaats hebben in het Pastoor Schiltehuis.

POLITIENIEUWS.

Wegens overtreding der distributie-voorschriften levensmiddelen werd S. de V. in arrest gesteld en zal voor de Officier van Justitie geleid worden.

  1. had zonder de vereischte vergunningen een zaak in kruidenierswaren geopend en werd verbaliseerd.
  2. ging op de bon wegens overtreding van de Drankwet.

Aan v.d. H. werd gelegenheid geboden (omdat hij te diep in het glaasje had gekeken), zijn roes op het bureau uit te slapen.

UITVOERING ZANGSCHOOL.

De leerlingen van de Zangschool van mevr. Mesters te Zuilen geven een uitvoering in het ontspanningslokaal van Werkspoor op Zaterdag 20 September.

Fotobijschrift: Leerlingen van mevrouw Metsers, (maar niet van de zangschool). 

Oud Nieuws 16 september 1959

Omgeving van Daalseweg tegen olie-opslagplaats

Gemeenschapsraad Zuilen vergaderde

(Van een onzer verslaggevers)

In de gemeenschapsraadvergadering, dinsdagavond gehouden in het voormalige gemeentehuis van Zuilen, werd een aantal ingekomen stukken behandeld, waarvan het eerste een bezwaarschrift betrof. Omwonenden zijn het niet eens met het oprichten van een petroleum- en gasoliebewaarplaats, pomp en elektromotor, aan de Daalseweg, achter perceel 251, waartoe de gebroeders Van der Voorde, na goedkeuring door B. en W. willen overgaan. Van Utrechtse zijde zijn er geen bezwaren, maar de gemeenschapsraad was het er niet mee eens.

Afwijzend stond de gemeenschapsraad ook tegen een dergelijk plan van de Steenkolen Handels Vereniging N.V., die een benzine en oliebewaarplaats in en op het perceel Daalseweg 191 wil oprichten. Men was van mening dat het in deze „rommelhoek” een nog grotere rommel zou worden. De oorspronkelijke plannen waren dat op dit punt een groenstrook zou komen. „Nu dreigt de omgeving daar gedegradeerd te worden,” aldus de mening van de gemeenschapsraad, die hierover een brief aan B. en W. gaat schrijven.

De gemeenschapsraad nam kennis van het feit dat de bouwgrond op de terreinen Daelwijcklaan- Zwanenvechtlaan, ƒ 60.— per m2 kost. De grondprijs voor een winkelbebouwing van 19 x 6 m, met bovenwoning is f 7.530.—.

Op het voornemen van B. en W. de verkeerssituatie op de kruising J.M. de Muinck Keizerkade-Boelesteinlaan te verbeteren door de doorsteek 20 meter oostelijker te plaatsen, kwam reactie van de verkeerscommissie. Deze commissie wil de correctie iets verder doorvoeren door een kleine verkeersomlegging en eenrichtingsverkeer. Het advies zal met spoed worden gegeven.

Op het terrein aan het Zwanenvechtplein, dat gereserveerd was voor een hervormde gemeente school zal in plaats daarvan een openbare school komen, aangezien de regenten van eerstgenoemde school van de plannen afzien. Bij de school zal ook een gymnastieklokaal verrijzen.

Nog niet geregeld werd de zaak van de melkbezorging in de Minister Talmastraat, waar zoals bekend melkhandelaar Abrahamse weigert trappen te lopen. Deze gang van zaken blijft tot de volgende vergadering in behandeling en voorzitter Kievit (P.v.d.A.) hoopt dat de melkmoeilijkheden zich dan zelf intussen opgelost zullen hebben.

Gevaarlijk punt

De honorering van de gemeenschapsraad-secretaris bleek een gevoelige snaar in de vergadering. Men was van mening dat het verzoek tot verhoging van de toekenningen aan voorzitter en secretaris eenvoudig gesplitst is en dat de gemeenschapsraad over de secretaris niet meer gepraat heeft. De gemeenschapsraad, die weet wat er aan zijn secretariaat vast zit, legt zich er nog niet bij neer. Men zal in het dagelijks bestuur deze kwestie nog niet bij neer. Men zal in het dagelijks bestuur deze kwestie nog eens bespreken en er daarna een brief over naar de raad zenden.

Klas van 65

In het lokaal van de dienst Bescherming Bevolking, in het voormalige Zuilense gemeentehuis wordt hard gestudeerd. Dit door een aantal leerlingen van de openbare lagere school aan de J.W. Bossenbroekstraat, waarvan er 65 in één klas zaten, met twee onderwijzers. Deze bescherming van de bevolking is tijdelijk, namelijk tot de nieuwe school aan de H. Bavinckstraat gereed is. Zo stond het op de laatste bladzijde van „ingekomen stukken”.

Fotobijschrift: Het is een drukte van belang in de Raadkamer van het voormalige gemeentehuis van Zuilen. Dat ziet u op deze foto. Hij toont u de leden van de Gemeenschapsraad die in zitting zijn. Het is in 1954, dat deze belangenbehartiging voor de voormalige gemeente Zuilen ontstaat. Erg lang is de gemeenschapsraad niet behouden. Tien jaar na de oprichting was het (wegens frustratie) afgelopen en werden de belangen voor Zuilen door de gewone Utrechtse gemeenteraad behartigd. (of niet).  

Oud Nieuws15 september1966

Agent trad op als slangenbezweerder

(Van een onzer verslaggevers)

UTRECHT – Het deed even denken aan een tafereel uit de Z-cars, populaire t.v.-serie over de Engelse politie, toen er een giftige slang was ontsnapt en autodieven het slachtoffer werden. Gelukkig ging het in Utrecht heel wat vreedzamer toe, maar een echte slang was het wél. Woensdagmiddag kwam bij de meldkamer van de Utrechtse politie het bericht dat er zich vermoedelijk een slang bevond in de tuin van de 56-jarige onderwijzer E.W.C. Schreij, Prinses Beatrixlaan 55.

Inderdaad ontdekten de politiemannen een slang in een heg, een afscheiding tussen twee tuinen. Het reptiel had een lengte van een meter. Agent P. van der Kemp ontpopte zich als slangenbezweerder. Hij pakte met een houten wastang de slang achter bij de kop en deed het geheel voorzichtig in een plastic zak.

Brigadier B. van Dijk van het Bureau Rodebrug verklaarde onmiddellijk dat het hier een zeldzame ringslang betrof. Het Zoölogisch laboratorium in Utrecht werd gewaarschuwd, waar men zich over de slang ontfermde. Met erkentelijkheid werd vastgesteld dat de politie bij deze zeldzame vondst het laboratorium niet vergeten heeft.

Fotobijschrift: De fotograaf was bang voor slangen denk ik, dus… wél de Prinses Beatrixlaan, maar géén slangen.

Oud Nieuws 14 september 1939

Loopgravenoorlog in Utrecht

——-

Opgeschoten jongens contra politie en voorbijgangers

Maandagavond heeft de politie, zo deelt zij ons thans mede, zich genoodzaakt gezien, een twintigtal opgeschoten jongens met behulp van de gummistok uit de schuilloopgraven, die aangelegd zijn in de Marnixlaan en de Kloosterlaan, te verwijderen. Uiteraard zijn deze loopgraven geen speelplaatsen voor kinderen. Wij hebben daarop trouwens al eens gewezen. Maar bovendien hielden de knapen zich onledig met het gooien van klei uit deze schuilloopgraven naar voorbijgangers.

Toen de politie daaraan op krachtdadige wijze een einde wilde maken, keerden de jongelui zich tegen de agenten en het publiek en namen zelfs een dreigende houding aan. Met de gummistok zijn enige rake klappen uitgedeeld. Twee jongens konden gegrepen worden. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.

Fotobijschrift: De oorlog dreigt. Dus, als je verstandig bent duw je niet je kop in ’t zand, maar een spade. Zo graaf je dan (samen met de buurbewoners) een schuilkelder. Dat gebeurde op de Marnixlaan, in 1939, door Dolf Spengen, de gebroeders Mathijssen, Eef Schoonewille en Kees van Zenderen. De naam van de meest rechtse spitter is niet bekend.

 

 

Oud Nieuws 13 september 1960

De heer Annink zilveren jubilaris

Maandagmiddag werd op de vijfde etage van de Galeries Modernes te Utrecht, de heer J. Annink gehuldigd, omdat hij 25 jaar werkzaam is in het bedrijf. De heer Annink, die woont Sint Winfridusstraat 17, is de laatste tien jaren chef van de afdeling magazijnen en reserve.

De jubilaris werd toegesproken door de heer G. Miellet, directeur-generaal van de centrale directie, en door de heer J. Cools, filiaal-directeur. Van de directie kreeg de heer Annink een geschenk onder couvert en een elektrisch schoorsteenklokje, van de afdeling magazijnen en reserve een haard, van de staffunctionarissen een kookstel, van de chefs een schemerlamp en van expeditie en personeelsvereniging sigaren.

Fotobijschrift: Ach, dat is nou jammer: hebben we wél een foto van de St.-Winfridusstraat, maar de woning van de familie Annink staat er nét niet op. Hij is net achter het huis met die puntgevel.

Trots op Werkspoor deel 9

Deze week wilde ik eigenlijk ‘zonder woorden’ doen. De Afdeling Bruggenbouw is legendarisch genoeg dacht ik zo.

Maar dat is toch te mager. Werkspoor bouwde heel veel staalconstructies, over de hele wereld. De directie ging dan ook geen brug te ver.

Sprekende voorbeelden zijn de brug bij de Moerdijk, Nijmegen, Zaltbommel, Culenborg, Vianen enz.

Dat alles in een tijd dat er nog volop ‘geklinknageld’ werd. (alleen al voor de Demka-spoorbrug verwerkte men 183.333 klinknagels!)

Dus rest me u, ondanks de schamele omschrijving, weer veel kijkplezier te wensen met de negende aflevering van ‘Werkspoor, waar werken werelds was’ die Peter bastiaanse voor ons maakte.

Wilt u meer weten….